Cilt: 19 - Sayı : 4
YENİ RESİM İŞ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMININ (2018) UYGULAMAYA DAYALI DERSLER AÇISINDAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ YARATICI DÜŞÜNME GELİŞİMLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Kani ÜLGER

17 6

Öz Sanat bireyin yaratıcı düşünmesini geliştiren bir işleve sahiptir. Plastik sanatlar ve görsel sanatlar alanlarında değerlendirilen Resim İş Eğitimin de öğrencilerin yaratıcı düşüncesini geliştirdiği birçok araştırmacı tarafından kabul edilmektedir. Bu durumu destekler biçimde alan yazında birçok araştırma, özellikle uygulamaya dayalı resim iş eğitiminin öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerini geliştirdiğine yönelik bulgular raporlamıştır. Buna göre, ilgili eğitim programının uygulama ağırlıklı yapısının öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerinin olumlu yönde gelişimi açısından önemli olduğu iddia edilebilir. Buna karşın, 2018-2019 öğretim yılında yürürlüğe giren yeni yükseköğretim resim iş eğitimi programında atölye-uygulamaya dayalı derslerin sürelerinde bir azalma olduğu görülmektedir. Buna göre, ilgili alan yazına dayanarak, yeni programı bir önceki programla karşılaştırarak, yarının bireylerini yetiştirecek öğretmen adaylarımızın yaratıcı düşünme gelişimine olası etkilerinin ortaya konması, bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Betimsel bir çalışma olan bu araştırmada verilerin analizinde betimleyici istatistik tekniklerinden Simpson’ın İkilemi ve Korelasyon istatistikleri kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, yeni programda atölye-uygulama ders sürelerinde istatiksel olarak anlamlı bir azalma olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar özetlenip yorumlanmış ve gerekli önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Sanat, Resim İş Eğitimi, Yaratıcı Düşünme, Müfredat
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Allen, A. D. (2010). Complex spatial skills: The link between visualization and creativity. Creativity Research Journal, 22, 241-249, doi:10.1080/10400419.2010.503530

Balcı, A. (2018). Sosyal bilimlerde araştırma, (13. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.

Boling, E. (2016a). Introduction. In E. Boling, R. A. Schwier, C. M. Gray, K. M. Smith, & K. Campbell (Eds.). Studio Teaching in Higher Education: Selected Design Cases. (pp. 1-3). Third Avenue, NY: Routledge.

Boling, E. (2016b). How I learned, unlearned, and learned studio again. In E. Boling, R. A. Schwier, C. M. Gray, K. M. Smith, & K. Campbell (Eds.). Studio Teaching in Higher Education: Selected Design Cases. (pp. 88-100). Third Avenue, NY: Routledge.

Cansız Aktaş, M. (2014). Nitel veri toplama araçları, Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri’nde bölüm. (Editör: Mustafa Metin). Ankara: Pegem Akademi.

Christensen, L. B., Burke Johnson, R. & Turner, L. A. (2015). Araştırma yöntemleri, (Çev.: Çiğdem Apaydın, Gürsel Güler, Adnan Boyacı, Mehmet Karakuş, ….& Sabiha İşçi). (2.Baskı) Ankara: Anı Yayıncılık.

Duer, F. M. (2016). Reflective practice: Educational changes based on professional expertise. In E. Boling, R. A. Schwier, C. M. Gray, K. M. Smith, & K. Campbell (Eds.). Studio Teaching in Higher Education: Selected Design Cases. (pp. 164-179). Third Avenue, NY: Routledge.

Erinç, S. M. (1998). Sanat Psikolojisi'ne Giriş, Ankara: Ayraç Yayınevi.

Gray, C. M. & Smith, K. M. (2016). Critical views of studio. In E. Boling, R. A. Schwier, C. M. Gray, K. M. Smith, & K. Campbell (Eds.). Studio Teaching in Higher Education: Selected Design Cases. (pp. 260-270). Third Avenue, NY: Routledge.

Kerr, B. & McKay, R. (2013). Searching for Tomorrow's Innovators: Profiling Creative Adolescents, Creativity Research Journal, 25(1), 21-32. http://dx.doi.org/10.1080/10400419.2013.752180

Kırışoğlu, O. (2002). Sanatta Eğitim. (2. Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.

Locher, P. J. (2010). How does a visual artist create an artwork. In J. C. Kaufman, & R. J. Stenberg (Eds.). The Cambridge Handbook of Creativity. (pp. 131 -144). U.K., Cambridge: Cambridge University Press.

Miga, E., Burger, K., Hetland, L., & Winner, E. (2000). Does studying the arts engender creative thinking? Evidence for near but not far transfer. Journal of Aesthetic Education, 34, 91-104.

Newton, L. & Beverton, S. (2012). Pre-service teachers’ conceptions of creativity in elementary school English. Thinking Skills and Creativity, 7, 165 - 176, doi: 10.1016/j.tsc.2012.02.002

Özsoy, V. (2003). Görsel Sanatlar Eğitimi. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.

Rieber, L. P., Clinton, G. & Kopcha, T. J. (2016). The studio approach at the University of Georgia: Always a work in progress. In E. Boling, R. A. Schwier, C. M. Gray, K. M. Smith, & K. Campbell (Eds.). Studio Teaching in Higher Education: Selected Design Cases. (pp. 37-59). Third Avenue, NY: Routledge.

Rostan, S. M. (2005). Educational Intervention and the Development of Young Art Students’ Talent and Creativity, Journal of Creative Behavior, 39(5), 237-261.

Runco, M. A. (2014). Creativity. (Second Edition). U.S.A.: Elsevier Inc.

San, İ. (1985). Sanat ve yaratıcılık eğitimi olarak tiyatro, Devlet Tiyatrolarınca düzenlenen “Gençlik tiyatrosu” Sempozyumunda sunulan bildiri (30 Mart, 1985).

San, İ. (2003). Sanat ve Eğitim. Ankara: Ütopya Yayınları. 3. Baskı.

Schwier, R. A. (2016). Hitler and Yon: Learning ID in a studio-based authentic ID context. In E. Boling, R. A. Schwier, C. M. Gray, K. M. Smith, & K. Campbell (Eds.). Studio Teaching in Higher Education: Selected Design Cases. (pp. 21-36). Third Avenue, NY: Routledge.

Sezer, H. (2001). İlköğretimde Resim-İş Eğitimi. Ankara: M.E.B.

Sternberg, R. J. (2003) Creative Thinking in the Classroom, Scandinavian Journal of Educational Research, 47(3), 325-338, doi:10.1080/00313830308595

Uysal, A. (2005). İlköğretimde Verilen Sanat Eğitimi Derslerinin Yaratıcılığa Etkileri, Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi, Cilt 6, Sayı 1, s.41-47.

Wilson, J. (2016). The lake course: A studio a part. In E. Boling, R. A. Schwier, C. M. Gray, K. M. Smith, & K. Campbell (Eds.). Studio Teaching in Higher Education: Selected Design Cases. (pp. 123-136). Third Avenue, NY: Routledge.

Kani ÜLGER