Türkiyede Fen Eğitiminde Kullanılan Ölçme Araçları Betimsel İçerik Analizi

Bu çalışmayla fen eğitimi alanında geliştirilen ve Türk kültürüne uyarlanan ölçeklerde ve başarı testlerinde yazarların yoğunlaştığı alanları, araştırmalarda tercih edilen konuları, araştırma metodunu, örneklemi ve verilerin analizinde tercih edilen veri analiz yöntemini, sonuç da ise geliştirilen/uyarlama yapılan aracı belirlemek amaçlanmıştır. Bu amaçla 2002-2013 yılları arasında 21 farklı ulusal dergide yayımlanmış fen eğitimi alanında geliştirilen/uyarlanan ölçeklerden/başarı testlerinden oluşan toplam 62 makalenin doküman incelemesi yapılmıştır. Geliştirilen/uyarlanan ölçeklerde ve başarı testlerinde daha çok fen ve teknoloji alanında yapılan çalışmaların ağırlık kazandığı, örneklem grubu olarak lisans ve ortaöğretim öğrencileriyle ve örneklem büyüklüğü olarak ise 101-200 aralığındaki örneklem büyüklükleriyle çalışmaların yapıldığı anlaşılmaktadır. Ayrıca daha çok öğrencilerin tutumlarını belirlemeye yönelik ölçeklerin geliştirildiği görülmektedir. Geliştirilen/adaptasyon çalışması yapılan ölçeklerin büyük bir çoğunluğunda açımlayıcı faktör analizinin (%74) tercih edildiği, çok az çalışmada ise doğrulayıcı faktör analizinin (%4) uygulandığı görülmektedir

The Instruments Used in Science Education in Turkey A Descriptive Content Analysis

...

Kaynakça

Arıcak, O.T. & Ilgaz, G. (2007). The investigation of construct validity of biology course attitude scale with exploratory and confirmatory factor analysis. Eurasian Journal of Educational Research, 28, 1-8.

Bowen, C. W. (1999). Development and score validation of a chemistry laboratory anxiety instrument (CLAI) for college chemistry students. Educational and Psychological Measurement, 59 (1), 171-185.

Çalık, M., Ünal, S., Çoştu, B. & Karataş, F.Ö. (2008). Trends in Turkish science education. Essays in Education, Special Edition, 23-45.

Carmines, E. G. & Zeller, R. A. (1979). Reliability and Validity Assessment (pp.71). Sage Publications, Beverly Hills, London.

Crook, T. R., Shook, C. L., Madden, T. M. & Morris, M. L. (2010). A review of current construct measurement in entrepreneurship. International Entrepreneurship and Management Journal, 6 (4), 387-398.

Churchill, G. A. (1979). A paradigm for developing better measures of marketing constructs. Journal of Marketing Research, 16 (1), 64-73.

DeVellis, R. F. (2003). Scale Development: Theory and Applications (2nd ed. Vol. 26). Sage Publications, Thousand Oaks, London.

Eddy, R. M. (2000). Chemophobia in the college classroom: Extent, sources, and student characteristics. Journal of Chemical Education. 77 (4), 514-517.

Göktaş, Y., Akçay, A., Hasançebi, F., Bayrak, N., Varisoğlu, B., Baran, M. & Sözbilir, M. (2012). Trends in educational research in Turkey: A content analysis. Educational Sciences: Theory & Practice, 12 (1), 443-460.

Guadagnoli, E. & Velicer, W.F. (1988). Relation of sample size to the stability of component patterns. Psychological Bulletin, 103 (2), 265-275.

Haynes, S. N., Richard, D. C. S. & Kubany, E. S. (1995). Content validity in psychological assessment: A functional approach to concepts and methods. Psychological Assessment, 7 (3), 238-247.

Hinkin, T. R. (1998). A brief tutorial on the development of measures for use in survey questionnaires. Organizational Research Methods, 1 (1), 104-121.

Koçak, C. & Önen, A.S. (2012). A study for the development of attitude scale towards daily life chemistry. Hacettepe University Journal of Education, 43, 318-329.

Netemeyer, R. G., Bearden, W. O. & Sharma, S. (2003). Scaling Procedures: Issues and Applications. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Osborne, J. W. & Costello, A. B. (2004). Sample size and subject to item ratio in principal components analysis. Practical Assessment, Research & Evaluation, 9 (11), Retrieved March 9, 2014 fromhttp://PAREonline.net/getvn.asp?v=9&n=11.

Price, J.P., & Mueller, C.W. (1986). Handbook of organizational measurement. Marshfield, MA: Pittman.

Reynolds, C. R. (2010). Measurement and assessment: An editorial view. Psychological Assessment, 22 (1), 1-4.

Selçuk, Z., Palancı, M., Kandemir, M. & Dündar, H. (2014). Eğitim ve bilim dergisinde yayınlanan araştırmaların eğilimleri: İçerik analizi. Eğitim ve Bilim, 39 (173), 430-453.

Slavec, A. & Drnovsek, M. (2012). A perspective on scale development in entrepreneurship research. Economic and Business Review, 14 (1), 39-62.

Sözbilir, M., Kutu, H. & Yaşar, M.D. (2012). 14. Science education research in Turkey: A content analysis of selected features of published papers. In D. Jorde & J. Dillon (Eds). Science Education Research and Practice in Europe: Retrospective and Prospective (pp.341-374). Rotterdam: Sense Publishers.

Turgut, M. F. ve Baykul, Y. (2012). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. 4. Baskı, Pegem Akademi, 424 s, Ankara.

Wells, R.R. (2003). The development of an instrument to assess chemistry perceptions. Doctoral Dissertation. Texas Tech University.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (6. Baskı), Seçkin Yayınevi, 366 s, Ankara.

114614 28886

Arşiv