Türkiye’de Yayımlanan Çevre Eğitimi Konulu Makale ve Tezlerin Genel Analizi

Öz Gelecek nesillerin rahatça yaşayabileceği sürdürülebilir biryaşamı anlamak ve modellemek için, gündemde olan bilinçsiz kaynak tüketimi,çevre kirliliği, geri dönüşüm gibi konular hakkında çalışmak, fen ve teknolojialanında çevre eğitimi başlığı altında bu tartışmalı konuları interaktifbiçimde öğrencilere sunmak önemlidir. Bu konularda çalışmanın yanı sıra yapılançalışmaların içerik, yöntem ve analiz açısından mevcut durumunu ortaya koymak,bundan sonra yapılacak çalışmalara yön göstermesi açısından gereklidir. Buçalışmanın amacı, 2000-2016 yılları arasında yapılmış olan çevre eğitimi konulutez ve makalelerin genel analizini yapmaktır. Araştırma kapsamında 47 ulusaltez ve Türkiye’de SSCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan 39 makaleincelenmiştir. Araştırma sonuçları şu şekildedir: Araştırmalarda en fazla“çevresel tutum ve davranış, çevre bilgisi, çevre eğitimi, çevresel sorunlar”kavramlarının çalışıldığı görülmektedir. Çevre eğitimi konulu çalışmaların ençok üniversite öğrencileriyle yapıldığı görülmektedir. Araştırma yöntemi olaraknicel araştırma yöntemi sık kullanılırken, betimsel/tarama modeli en çokkullanılan araştırma modelidir. Veri toplama aracı olarak en çok ölçekler vetestler kullanılmıştır.

Kaynakça

Bahar, M., Bağ, H. & Bozkurt, O. (2008). Pre-service science teachers' understandings of an environmental ıssue: Ozone layer depletion. Ekoloji, 18(69), 51-58.

Çalık, M., Ünal, S., Coştu, B. & Karataş, F. Ö. (2008). Trends in Turkish science education. Essays in Education, [Special edition], 23-45.

Doğru, M., Gençosman, T., Ataalkın, A. N. ve Şeker, F. (2012). Fen bilimleri eğitiminde çalışılan yüksek lisans ve doktora tezlerinin analizi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 9(1), 49-64.

Ergün, M. (2011). Eğitimde Kalkınma, III. Sosyal Bilimler Sempozyumu, 5-12 Mayıs Diyarbakır.

Göktaş, Y., Hasançebi, F., Varışoğlu, B., Akçay, A., Bayrak, N., Baran, M. ve Sözbilir, M. (2012). Türkiye’deki eğitim araştırmalarında eğilimler: bir içerik analizi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(1), 443-460.

Karasar, N. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar ilkeler teknikler (26. Basım). Ankara: Nobel Yayınevi.

Sozbilir, M. ve Kutu, H. (2008). Development and current status of science education research in Turkey. Essays in Education, Special Issue, 1-22.

Sozbilir, M., Kutu, H. ve Yasar, M. D. (2012). Science education research in Turkey: A content analysis of selected features of published papers. In D. Jorde & J. Dillon (Eds), Science Education Research and Practice in Europe: Retrosspective and Prospective (pp.341-374). Rotterdam: Sense Publishers.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık

93088 22980

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Tarihi Dizilerle Yaşam Boyu Öğrenme Algısı Ölçeğinin Geliştirilmesi

Fatma ÜNAL, Cansu KALÇIK

Ortaokul Öğrencilerinin Yüzdeler Konusunda Sayı Duyularının İncelenmesi

Ayşenur YAPICI, Mesture KAYHAN ALTAY

Sosyal bilgiler öğretmen adaylarına empati becerisi ve farklılıklara saygılı olma değerinin kazandırılmasında storyline yönteminin etkisi

İsmail Hakkı Çatlak, Emine Özlem Yiğit

Maryland Güvenli ve Destekleyici Okul İklim Ölçeği (Mgdoi)’Nin Türk Kültürüne Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Halil EKŞİ, Tuğba TÜRK, Akif AVCU

Okula Bağlılık Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması

Meltem ÇENGEL, Tarık TOTAN, Suna ÇÖĞMEN

Tga Stratejisinin Genel Biyoloji Laboratuvar Uygulamalarında Etkililiğine İlişkin Bir Araştırma

Nevin KOZCU ÇAKIR, Gökhan GÜVEN, Oğuz ÖZDEMİR

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Matematik Alt Testi Asıl Sınav ve Mazeret Sınavlarının Madde Tepki Kuramına Göre Eşitlenmesi

Emrah GÜL, Çilem DOĞAN GÜL, Ömay ÇOKLUK BÖKEOĞLU, Mustafa ÖZKAN

Okuma Yazma Öğretimine Yönelik Eğitsel Yazılımların Çok Boyutlu Değerlendirilmesi

Hülya KARTAL, Şehnaz BALTACI GÖKTALAY, Şehnaz SUNGURTEKİN

Öğretmen Adaylarının Öğretmen Öz-Yeterlik İnançları ile Mesleki Kaygılarına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

Sabahattin DENİZ, Canses TİCAN

Sosyal Bilgiler Eğitiminde Girişimcilik Becerisinin Kazandırılmasına Yönelik Kaynaklar Bibliyografyası

Murat TARHAN, Fahri KILIÇ