Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Bilimsel Araştırma Yöntemleri Dersine İlişkin Tutumları

Bu çalışmanın amacı, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğrencilerinin bilimsel araştırma yöntemleri dersine yönelik tutumlarını incelemektir. Tutumun beş farklı boyutunu (faktörünü) içeren 30 maddelik ölçek, 2009–2010 öğretim yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünde öğrenim gören 119 (84 resim-iş öğretmenliği + 35 müzik öğretmenliği) öğrenciye uygulanmıştır. Öğrencilerin dersin işlenişi, içeriği ve gerekliliği konusundaki görüşleri elde edilmeye çalışılmıştır. Çalışma sonucunda öğrencilerin orta düzeyde bir eğilim gösterdiği ve bazı faktörlere olumlu bazı faktörlere olumsuz yaklaşım gösterdiği görülmüştür. 

ATTITUDES OF FINE ARTS EDUCATION STUDENTS TOWARDS SCIENTIFIC RESEARCH METHODS LESSON

The aim of this study is to examine attitudes of fine arts education students towards methods of scientific research lesson. A scale that consists of 30 questions showing 5 different dimensions of attitudes has been applied to 119 (84 Visual Art Teachers + 35 Music Teachers) students training in the Karadeniz Technical University, Fatih Faculty of Education, Department of Art Education in the academic year 2009– 2010. The research has been conducted to find out the views of the students on process, content, and necessity of the course. At the end of the study, it is found out that students have indicated a middle level tendency and partly positive or negative approach to the concepts

Kaynakça

Buyurgan, S.& Kumral, Ç. (2008). Bireyin eğitim sürecinde sanat eğitimi neden yer almalıdır? 3.Ulusal SanatEğitimi Sempozyumu (Bildiriler Kitabı), Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık

Demirel, Ö. (2001). Eğitim Sözlüğü, Ankara: Pegem A Yayıncılık

Edman, I. (1998). Sanat ve İnsan (Çev: Turhan Oğuzkan) İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları

Erinç, S. M. (2004). Kültür Sanat Sanat Kültür Ankara: Ütopya Yayınevi

Ersoy, A. (2002). Sanat Kavramlarına Giriş. İstanbul: Yorum Sanat Yayıncılık

Gökaydın, N. (2002). Temel Sanat Eğitimi, Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

Gürer, L. (1990). Temel Tasarım. İstanbul: Teknik Üniversite MatbaasıHoşgörür, V. & Taştan, N. (2006). Eğitimin İşlevleri (Ed: Özcan Demirel-Zeki Kaya), Ankara: Pegem AYayıncılık

Kaya, Z & Gelbal, S. (2006). Eğitimin Bilimlerinde Yöntem (Ed: Özcan Demirel-Zeki Kaya), Ankara: PegemA Yayıncılık

Kılıçoğlu, M. (2007). Aktif Öğrenme İçin Etkili Öğretmen, İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.NAEA (National Art Education Association). (1994). The National Visual Arts Standards, Reston: 1916Association Drive

Öner, N. (2006). Felsefi Tutum, Felsefe Eğitim Sanat (Haz: Sabri Büyükdüvenci-Vefa Taşdelen) Ankara:Hece Yayınları.

Robinson, K. (2003). Yaratıcılık Aklın Sınırlarını Aşmak İstanbul: Kitap Yayınevi

Schııler, F. (2001). İnsanın Estetik Eğitimi Üzerine Bir Dizi Mektup (Çev: Gürsel Aytaç). Ankara: KültürBakanlığı Yayınları

Tavşancıl, E. (2002). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi, Ankara: Nobel Yayınları.

Ülgen, G. (1995). Eğitim Psikolojisi, Ankara: Lazer Ofset Matbaa Tesisleri

Yetişken, H. (1998). Estetiğin ABC’si. İstanbul: Kabalcı Yayınevi