Öğretmen Adaylarının İletişim Becerileri ile Sınıf Yönetimi Yeterlik Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının iletişim becerileri ile sınıf yönetimi yeterlik algıları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubu, uygun örnekleme yöntemi ile seçilmiş 504 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu, “İletişim Becerileri Ölçeği” ve “Aday Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Yeterlikleri Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada, cinsiyet değişkenine göre iletişim becerileri ile sınıf yönetimi yeterlik algılarının anlamlı bir farklılık göstermediği; öğrenim görülen bölümden memnuniyet değişkenine göre iletişim becerileri algılarının istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermediği, sınıf yönetimi yeterlilik algısında ise öğrenim gördükleri bölümden memnun olanların lehine istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu; öğrenim görülen ana bilim dalı değişkenine göre iletişim becerilerinin ve sınıf yönetimi yeterlik algılarının anlamlı bir farklılık göstermediği ve artan iletişim becerilerinin sınıf yönetimi yeterlik algısında artışı sağladığı sonuçlarına ulaşılmıştır.

Reviewing the Relationship between Preservice Teachers’ Communication Skills and Classroom Management Competency Perceptions

The purpose of this study is to review the relationship between preservice teachers’ communication skills and classroom management competency perceptions. Working group of the study consists of 504 students selected via convenience sampling method. Personal information form, “Communication Skills Scale” and “Preservice Teachers’ Classroom  Management Competency Scale” were used as data collection tools. In the study, it was concluded that there was no significant difference in communication skills and classroom management competency perceptions according to the variable of gender; no statistically significant difference in communication skills perceptions according to the variable of satisfaction with graduation department; a statistically significant difference in classroom management competency perceptions on behalf of those who were satisfied with their departments; no significant difference in communication skills and classroom management competency perceptions according to the variable of department and the increasing communication skills led to an increase in classroom management competency perceptions.

___

Ateş, H. & Durmaz, S. (2016). Fen bilgisi öğretmen adaylarının öz-değer inançlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Kırşehir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 517-533

Aypay, A. (2010). Genel Öz Yeterlik Ölçeği’nin (GÖYÖ) Türkçe ’ye uyarlama çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 113-131.

Başaran, İ.E. (2005). Eğitim psikolojisi gelişim, öğrenme ve ortam. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Brophy, J. (1988). Educating teachers about managing classrooms and students. Teaching and teacher education. 4 (1), 1-18.

Bulut- Bozkurt, N. (2004). İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin İletişim Becerilerine İlişkin Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi,2 (4), 443- 454.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

Celep, C. (2002). Sınıf yönetimi ve disiplini. Ankara: Anı Yayıncılık.

Cüceloğlu, D. (2002). İletişim donanımları. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Cüceloğlu, D., (2016). Yeniden insan insana. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Çetinkaya, Z. (2011). Türkçe öğretmen adaylarının iletişim becerilerine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi,19(2), 567-576.

Çiftçi, S. ve Taşkaya, S. M. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının öz yeterlik ve iletişim becerileri arasındaki ilişki. e-Journal of New World Sciences Academy, (5), 3.

Demirel Ö. (2006). Öğretimde planlama ve değerlendirme öğretme sanatı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Demirtaş, H. (2009). Sınıf yönetiminin temelleri. In, Hüseyin K. (Ed.). Etkili sınıf yönetimi. Anı Yayıncılık, Ankara.

Erdoğan, İ. (2010). Sınıf yönetimi. İstanbul: Sistem Yayıncılık.

Fraenkel, J. R., & Wallen, N. E. (2009). How to design and evaluate research in education (7th ed.). New York: McGraw-Hill Higher Education.

Gordon, T. (1996) Etkili Öğretmenlik Eğitimi, İstanbul: Sistem Yay.

Gökyer, N., & Özer, F. (2014). Aday öğretmenlerin sınıf yönetimi yeterliliklerine ilişkin algıları. Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9(2), 691-712.

Gülünay S. (2012). İlköğretim öğretmenlerinin sınıf yönetimi eğilimlerinin belirlenmesi.Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Gündüz, Y. (2001). Öğretmenlerin sınıf yönetimindeki yeterlikleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Gürşimşek, I. (1999). Etkin sınıf yönetimi için etkili iletişim becerileri. Eğitim ve Bilim, 23, 40-44.

Gürşimşek, I., Vural, D. E., & Demirsöz, E. S. (2008). Öğretmen adaylarının duygusal zekâları ile iletişim becerileri arasındaki ilişki.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(16), 1-11.

Gürüz, D.,& Temel-Eğinli, A. (2013). İletişim becerileri. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

İlgar, L. (2005). Eğitim yönetimi okul yönetimi sınıf yönetimi (3. Baskı). İstanbul: Beta Yayıncılık.

İnceoğlu, M. (2004). Tutum, algı, iletişim. Ankara: Elips Kitap.

Jones, V.F. ve Jones, L.S. (2001). Comprehensive classroom management: craeting communities of support and solving problems. Allyn and Bacon, Boston, USA.

Kadalak Dölek, A. (2015). Üniversite öğrencilerinin iletişim becerilerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi.(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Korkut, K., & Babaoğlan, E. (2010). Sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerisi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(26), 146-156.

Kuğuoğlu, İ. H.(2005). Sınıf öğretmenliği bölümü mezunu aday öğretmenlerin kendi algılamalarına göre sınıf yönetimi alanındaki yeterliliklerine dair görüşleri ve öneriler. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 11,214-236.

Küçük, M. (2012). İletişim kavramı ve iletişim süreci. İçinde, Nezih O. ve Ufuk E. (Ed.) İletişim bilgisi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını.

Lasswell, H.D. (2007). The structure and function of communication in society. İletişim kuram ve araştırma dergisi, 24, 215-228.

Lemlech, J.K. (1988). Classroom management(Second Edition). Longman Inc., New York.

Levent, O. (2011). İlköğretim fen ve teknoloji, matematik öğretmenlerinin eğitime ve sınıf yönetimine ilişkin inançları arasındaki ilişki. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 1(4), 39-51.

Nacar, F. S., & Tümkaya, S. (2011). Sınıf öğretmenlerinin iletişim ve kişilerarası problem çözme becerilerinin incelenmesi. İlköğretim Online, 10(2), 493-511.

Okçu, V. (2006). İlköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerinin toplam kalite yönetimine ilişkin yönelimleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Okut, L. (2011). İlköğretim fen ve teknoloji, matematik öğretmenlerinin eğitim ve sınıf yönetimine ilişkin inançları arasındaki ilişki. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 1(4), 39-51.

Oskay, Ü. (1999). İletişimin abc’si. İstanbul: Der Yayınları.

Owen, F. K., & Bugay, A. (2014). İletişim becerileri ölçeği’nin geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(2),51-64.

Özay Köse, E. (2010). Sınıf yönetimine yönelik öğretmen adaylarının görüşleri. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi dergisi, 3(39) 20-27.

Özer, F. (2013). Aday öğretmenlerin sınıf yönetimi yeterliliklerine ilişkin algıları.(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elâzığ.

Özgan, H., Yiğit, C., Aydın, Z. & Küllük M. C. (2011). Ilköğretim okulu öğretmenlerinin sınıf yönetimine ilişkin algılarının incelenmesi ve karşılaştırılması. Sosyal Bilimler Dergisi,10(1), 615- 635.

Sadık, F. (2000). İlköğretim 1. aşama sınıf öğretmenlerinin sınıfta gözlemledikleri problem davranışlar.(YayımlanmamışYüksek Lisans Tezi). Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Schunk, D.H. ve Gunn, T.P. (1986). Self-efficacy and skill development: influence of task strategies and attributions. Journal of Educational Research. 79(4), 238-244.

Şah, N. (2013). Üniversite öğrencilerinin iletişim becerileri ile akademik öz yeterlikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi.(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.

Tan, Ç & Tan, S. (2016). Öğretmen adaylarının iletişim becerileri ile sınıfı yönetme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. E-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3(3), 1-14.

Tanrıkulu B. (2002). İnsan kaynakları yönetiminin etkinliğinde iletişimin rolü. Çağın Polisi dergisi. http://www.caginpolisi.com.tr/insan-kaynaklari-yonetiminin-etkinliginde-iletisimin-rolu-2/ adresinden 19 Temmuz 2017 tarihinde alınmıştır.

TDK (2017). Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük. http://www.tdk.gov.tr. adresinden 9 Kasım 2017 tarihinde alınmıştır.

Tunçeli, H. İ. (2013). Öğretmen adaylarının iletişim becerileri ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 3(3), 51-58.

Tutar, H., &Yılmaz, K. M. (2010). Genel iletişim kavramlar ve modeller. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Usluata, A. (1995). İletişim. İstanbul: İletişim Yayınları.

Uşun, S. (2005). “İlköğretim Birinci Kademe (sınıf) Öğretmenlerinin Öğrenme Öğretme Sürecindeki Davranışlarının İncelenmesi.” XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Bildiri Özetleri. 28-30 Eylul. Cilt II. S. 46-50. Denizli: Pamukkale Üniversitesi.

Yılmaz, N. ve Altunbaş, S. (2012). Öğretmen adaylarının iletişim becerileri ile sınıf yönetimi becerilerinin incelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1).

___

Bibtex @araştırma makalesi { yyuefd493047, journal = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {1305-2020}, address = {}, publisher = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {15}, pages = {268 - 301}, doi = {}, title = {Öğretmen Adaylarının İletişim Becerileri ile Sınıf Yönetimi Yeterlik Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Gülbahar, Bahadır and Sıvacı, Sadık Yüksel} }
APA Gülbahar, B , Sıvacı, S . (2018). Öğretmen Adaylarının İletişim Becerileri ile Sınıf Yönetimi Yeterlik Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi . Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 15 (1) , 268-301 .
MLA Gülbahar, B , Sıvacı, S . "Öğretmen Adaylarının İletişim Becerileri ile Sınıf Yönetimi Yeterlik Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi" . Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (2018 ): 268-301 <
Chicago Gülbahar, B , Sıvacı, S . "Öğretmen Adaylarının İletişim Becerileri ile Sınıf Yönetimi Yeterlik Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (2018 ): 268-301
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmen Adaylarının İletişim Becerileri ile Sınıf Yönetimi Yeterlik Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi AU - Bahadır Gülbahar , Sadık Yüksel Sıvacı Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 268 EP - 301 VL - 15 IS - 1 SN - -1305-2020 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Öğretmen Adaylarının İletişim Becerileri ile Sınıf Yönetimi Yeterlik Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi %A Bahadır Gülbahar , Sadık Yüksel Sıvacı %T Öğretmen Adaylarının İletişim Becerileri ile Sınıf Yönetimi Yeterlik Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi %D 2018 %J Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P -1305-2020 %V 15 %N 1 %R %U
ISNAD Gülbahar, Bahadır , Sıvacı, Sadık Yüksel . "Öğretmen Adaylarının İletişim Becerileri ile Sınıf Yönetimi Yeterlik Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 / 1 (Kasım 2018): 268-301 .
AMA Gülbahar B , Sıvacı S . Öğretmen Adaylarının İletişim Becerileri ile Sınıf Yönetimi Yeterlik Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 15(1): 268-301.
Vancouver Gülbahar B , Sıvacı S . Öğretmen Adaylarının İletişim Becerileri ile Sınıf Yönetimi Yeterlik Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 15(1): 268-301.