Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kente ve Üniversiteye Uyumu: Karaman İli Örneği

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin Üniversite ve Karaman'da yaşadıkları sorunlarının tespit edilmesi ve buna yönelik çözüm stratejileri geliştirilmesi, bu çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında öncelikle konuyla ilgili kavramsal çerçeve ele alınmış olup, Üniversitede öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilere yönelik bir alan araştırması gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın dayanağını oluşturan teorik çerçeve "bütünleştirici iletişim teorisi" temeline oturmaktadır. Yabancı uyruklu öğrencilerin üniversiteye ve kente yönelik algılarının tespit edilmesinde, anket metodu uygulanmıştır. Elde edilen nicel verilerin analizi ise istatistik programları kullanılarak yapılmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgular, fırsatlar ve riskler bağlamında değerlendirilmiştir. Yabancı uyruklu öğrenciler için Karaman'da trafik sorununun olmaması, büyük şehirlere yakınlığı, danışmanların öğrencilere ilgilerinin yüksek olması ve uluslararası öğrenci değişim programlarının titizlikle yürütülmesi fırsat olarak; Karaman'da havalimanının olmaması ve sosyal etkinliklerin az olması ve yabancı dil eğitimi verilen ayrı bir birimin olmaması da risk olarak görülmüştür

The Adaptation of foreign Students to the City and University Karaman Province Case

The main aim of this study is to determine the problems experienced by the foreign students who study at Karamanoglu Mehmetbey University and in Karaman Province, and to develop solution strategies for them. Within the scope of the study, firstly the conceptual framework related to the topic has been discussed and a field research has been conducted for the foreign students studying at University. The theoretical framework of the study is based on “Integrative Communication Theory”. The questionnaire method has been applied to determine the perceptions of the foreign students educated at the university and the city. The analysis of the quantitative data obtained has been made by statistical programs. The findings collected from the study have been evaluated in terms of opportunities and risks. For foreign students while the city’s being devoid of traffic problems, its proximity to major cities, the interest of advisors in students’ concerns, and the meticulous conducting of international student exchange programs are among the opportunities; the lack of an airport in Karaman and the lack of social activities and the absence of a separate language-learning unit are regarded as a risk

Kaynakça

Aksu, M., & Paykoç, F. (1986). ODTÜ kampüsünde gençlik ve sorunları, Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.

Aktaş, Y. (1997). Üniversite öğrencilerinin uyum düzeylerinin incelenmesi: Uzunlamasına bir çalışma, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 107–110. Retrieved from http:// dergipark.gov.tr/download/article-file/88131

Alkış, B. (2014). Acculturative stress among ınternational students: the role of emotional ıntelligence optimism and selfmonitoring. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

Allaberdiyev, P. (2007). Türk Cumhuriyetlerinden Türkiye’ye yükseköğrenim görmeye gelen öğrencilerin uyum düzeylerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.

Azmaz, S. (1995). Orta Asya Cumhuriyetleri’nden gelen Uludağ Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin uyum düzeylerini etkileyen bazı etmenler. Yüksek Lisans Tezi. Uludağ Üniversitesi, Bursa.

Beresneviciute, V. (2003). Dimension of social ıntegration: appraisal of theoretical approches. Ethnicity Studies, 96-108. Retrieved from http://ces.lt/en/wp-content/uploads/2012/03/ EtSt_Beresneviciute_2003.pdf

Carteu, M. (1984). The practice of everyday life. Berkeley: University Of California Press.

Coşkunserçe, O. (2014). Uluslararası öğrencilerin uyum sürecine yönelik bir çevrimiçi oryantasyon uygulamasının geliştirilmesi ve etkinliğinin incelenmesi. Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Ercan, L. (2001). Yabancı uyruklu ve Türk üniversite öğrencilerine ait sorunların bazı değişkenler açısından incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 165–173.

Göregenli, M., & Karakuş, P. (2014). Göç araştırmalarında mekân boyutu: Kültürel ve mekânsal bütünleşme. Türk Psikoloji Yazıları, 17(34), 101–115.

Harvey, B. (2007). Testing the Integrative Theory of cross-cultural adaptation: a student’s experience in Italy and Spain. Advances in Communication Theory & Research, 1(2), 1–34.

Khosh, A. K, (2015). Multilingual communication in education settings: the case of ınternational students at Middle East Technical University. Doktora Tezi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

Kim, Y. Y. (2001). Becoming intercultural: an integrative theory of communication and cross-cultural adaptation. California: Sage Publications.

Özçetin, S. (2013). Yükseköğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin sosyal uyumlarını belirleyen etmenler. Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Özer, M. (2012). Türkiye’de Uluslararası Öğrenciler. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 2(1) 10–13.

Pirliyev, N. (2010). Yapısal eşitlik modeli ile yabancı uyruklu öğrencilerin uyumu üzerine bir analiz. Yüksek Lisans Tezi. Uludağ Üniversitesi, Bursa.

Ritzer, G., & Dean, P. (2015). Globalization: a basic text. West Sussex: Blackwell Publishing.

Snoubar, Y.(2015). Türkiye’de öğrenim gören uluslararası öğrencilerin sorunları ve sosyal hizmet gereksinimleri. Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Zerengök, D. (2016). Uluslararası öğrencilerin serbest zaman etkinliklerine aktif katılımları yoluyla sosyal uyumlarının analizi: Celal Bayar Üniversitesi örneği. Yüksek Lisans Tezi. Celal Bayar Üniversitesi, Manisa.

Kaynak Göster

Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
  • ISSN: 2146-5959
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2011

788145

Sayıdaki Diğer Makaleler

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Devamsızlık Davranışlarını Etkileyen Faktörler

FERİŞTAH DALKILIÇ, ÖMER AYDIN

İngilizce Okutmanlarının Teknoloji Kullanımları ve Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Yönelik Tutumları

ALEV ATEŞ ÇOBANOĞLU, Zehra Esin YÜCEL

Öğrencilerin Cinsel Eğitimine İlişkin Öğretmen Algısı

Mehmet Şirin AKÇA, MELEK ŞAHİN, Duygu ARSLAN

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kente ve Üniversiteye Uyumu: Karaman İli Örneği

SEFA USTA, YUSUF SAYIN, YİĞİT ANIL GÜZELİPEK

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarında Akademik Ertelemenin Yordanmasında Bilinçli Farkındalık ve Üstbilişsel Farkındalığın Rolü

EMİNE FERDA BEDEL

Toplumsal Değişim Açısından Üniversite- Kent Etkileşimi ve Algısı: Bülent Ecevit Üniversitesi Örneği

HASAN SANKIR, ŞEBNEM SANKIR

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyelerine Yönelik Amerika Birleşik Devletleri Dil Eğitim Programının Değerlendirilmesi

AYSUN ÖZTÜRK, MEHMET ÇAĞATAY ÖZDEMİR

Y Kuşağı Hemşirelik Öğrencileri İçin Mobil Telefonun Anlamı: Nitel Bir Araştırma

Akif ÖZCANAN, ŞEBNEM BİLGİÇ, Zehra ALTAY

Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı-2015 Sonuçlarına Göre Türkiye’de Mesleki Eğitim

İLHAN ATİK

Yükseköğretimde Kariyer Merkezlerinin İncelenmesi: İstanbul İli Örneği

Arzu BUYRUK GENÇ, BEGÜM SATICI, ŞERİFE GONCA ZEREN, Yağmur AMANVERMEZ, Ece ERMUMCU, TUBA KALAY USTA, Ahmet Selçuk YILMAZ