Çeşitli Ülkelerin Öğretmen Eğitiminde Kalite Güvencesi Kurumları ve Türkiye için Öneriler

Bu çalışmanın amacı çeşitli ülkelerin öğretmen yetiştirme sistemlerine özgü geliştirdikleri kalite güvence sistemlerinin yapısını, kullandıkları yöntem ve teknikleri, değerlendirme aralıkları ve değerlendirme sonuçlarını karşılaştırmalı olarak değerlendirmektir. Bu incelemeler doğrultusunda, Türkiye'de öğretmen yetiştiren kurum ve programlara özgü kalite güvence sistemlerinin geliştirilmesine yönelik öneriler geliştirmektir. Sonuç olarak, ülkeler öğretmen yetiştirme sistemlerinin girdi, süreç ve çıktılarını gözlemek, denetlemek, iyileştirmek ve geliştirmek amacıyla kurum, program ve mezun niteliklerine odaklı kalite güvence sistemleri geliştirmiştir. Türkiye'de nitelikli öğretmenlerin yetişmesi için öğretmen eğitimindeki değişimler dikkate alınarak ulusal öğretmen eğitimi standartları güncellenmelidir. Öğretmen eğitiminin kritik aşamaları olan fakülte-okul işbirliği ve pedagojik formasyon programlarına özgü tematik kalite güvence sistemleri geliştirilebilir

Quality Assurance Institutions in Various Countries in Teacher Education and Suggestions for Turkey

The purpose of this study is to evaluate comparatively the structures of quality assurance systems, methods and techniques, evaluation processes and results of the teacher training programs of some countries. By doing this, some suggestions were made about the quality assurance systems for Turkish teacher training programs. In conclusion, countries developed quality assurance systems to monitor, improve, validate the inputs, process and outputs of their teacher training programs. In Turkey, to better equip the teacher candidates for the future teacher training programs should be updated by taking into consideration the changes in the field. And also some thematic quality assurance systems can be developed for the critical steps such as faculty– school cooperation and pedagogical formation programs

Kaynakça

Arsal, Z. (2004). Türkiye'de ve Amerika Birleşik Devletleri’nde öğretmen eğitiminde akreditasyon uygulamasının karşılaştırılması. Abant İzzet Baysal Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(8), 1-16.

Eğitim Fakülteleri Program Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) (2016). Tarihçe. Retrieved from www.epdad. net

Eurydice (2006) Avrupa’da öğretmenlik eğitiminde kalite güvencesi. Retrieved from http://sgb.meb.gov.tr/eurydice/ kitaplar

Feuer, M., Floden, R., Chudowsky, N., & Ahn, J. (2013). Evaluation of teacher preparation programs: purposes, methods, and policy options. Washington D. C: National Academy of Education.

Günay, D. (2012). Yükseköğretimde öğrenme kazanımlarına dayanan kalite güvence sistemi. Gür, S. B., & Özer, M. (Eds.) Türkiye’de yükseköğretimin yeniden yapılandırılması ve kalite güvence sistemi (pp. 11-21). Ankara: Pelin Ofset.

Ingvarson, L. C., Schwille, J., Senk, S. L., Rowley, G., Peck, R. & Tatto, M. T. (2013). An analysis of teacher education context, structure, and quality- assurance arrangements. In TEDS-M countries: findings from the IEA teacher education and development study in mathematics (TEDS-M). Amsterdam: International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA)

Kavak, Y. (1999). Öğretmen yetiştirmede yeni bir yaklaşıma doğru: Standartlar ve akreditasyon. Eğitim Yönetimi Dergisi, 5(20), 313-324.

NACTE (2009). Accreditation for quality assurance in teacher education. Retrieved from http://www.nacte.org.pk

Özer, M. (2012). Avrupa Yükseköğretim alanında kalite güvence sistemi ile ilgili genel eğilimler. Gür, S. B., & Özer, M. (Eds.) Türkiye’de yükseköğretimin yeniden yapılandırılması ve kalite güvence sistemi (pp. 21-29). Ankara: Pelin Ofset.

Özer, M., Gür, S. B. & Küçükcan, T. (2011). Kalite güvencesi: Türkiye yükseköğretimi için stratejik tercihler, Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 1(2), 59-65.

Öztürk, R. (2012). YÖK’te kalite güvence çalışmaları. Gür, S. B., &Özer, M. (Eds.) Türkiye’de yükseköğretimin yeniden yapılandırılması ve kalite güvence sistemi (pp. 53-61). Ankara: Pelin Ofset.

Pillai, V. N. R. (2013). Self-evaluation, external quality assurance and accreditation: a development-oriented process for the ındian teacher education system. Retrieved from http://naac. gov.in

Sağlamer, G. (2012). Belirsizlik ortamında yükseköğretim nasıl yapılandırılmalı? Gür, S. B., & Özer, M. (Eds.) Türkiye’de yükseköğretimin yeniden yapılandırılması ve kalite güvence sistemi (pp. 37-45). Ankara: Pelin Ofset.

Sanyal, B. C. (2013). Fundamentals of teacher education development: quality assurance of teacher education., Addis Ababa: UNESCO-IICBA.

Tatto, M. T, Krajcik, J., & Pippin J. (2013). Variations in teacher preparation evaluation systems: international perspectives. Retrieved from http://naeducation.org.

T. C. Resmi Gazete (2015). Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği, Yayımlandığı tarih: 23 Temmuz 2015. Sayı: 29423. Retrieved from http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/ 07/20150723-3.htm

World Bank. (2009a). Teacher Education Quality Assurance: Accreditation of Teacher Education Institutions and Programs: PolicyBrief: No: 2. Retrieved from http://documents. worldbank.org/curated/en/2009/12/1646575

World Bank. (2009b). Teacher Certification: Policy Brief: No: 3. Retrieved from http://documents.worldbank.org/curated/ en/2009/12/16465755.

Yamazaki, J. (2010). Considering quality assurances in teacher education, creative curricula & teaching newsletter, curriculium center for teachers. Tokyo: Tokyo Gakugei University.

Yükseköğretim Kurumları Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu (YÖDEK) (2007). Yükseköğretim kurumlarında akademik değerlendirme ve kalite geliştirme rehberi. Retrieved from http://www.yodek.org.tr

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) (1999). Türkiye’de öğretmen eğitiminde standartlar ve akreditasyon. Retrieved from http://dosya. marmara.edu.tr

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) (2015). Pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına ilişkin usul ve esaslar. Retrieved from http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik//journal_content/ 56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/7052802

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) (2016). Yükseköğretim kalite kurulu bilgi notu. Retrieved from http://www.yok.gov.tr

Kaynak Göster

Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
  • ISSN: 2146-5959
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2011

784145

Sayıdaki Diğer Makaleler

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyelerine Yönelik Amerika Birleşik Devletleri Dil Eğitim Programının Değerlendirilmesi

AYSUN ÖZTÜRK, MEHMET ÇAĞATAY ÖZDEMİR

Yükseköğretimde Kariyer Merkezlerinin İncelenmesi: İstanbul İli Örneği

Arzu BUYRUK GENÇ, BEGÜM SATICI, ŞERİFE GONCA ZEREN, Yağmur AMANVERMEZ, Ece ERMUMCU, TUBA KALAY USTA, Ahmet Selçuk YILMAZ

Çeşitli Ülkelerin Öğretmen Eğitiminde Kalite Güvencesi Kurumları ve Türkiye için Öneriler

Metin KAYA

Öğretim Elemanları Algılarına Göre Korku Kültürü ile Tükenmişlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Gülsün ATANUR BASKAN, Sakine SİNCER

Türkiye’deki Araştırma ve Uygulama Merkezleri Üzerine Bir İnceleme

FERİDE ÖKSÜZ GÜL, YUSUF ALPAYDIN

Toplumsal Değişim Açısından Üniversite- Kent Etkileşimi ve Algısı: Bülent Ecevit Üniversitesi Örneği

HASAN SANKIR, ŞEBNEM SANKIR

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kente ve Üniversiteye Uyumu: Karaman İli Örneği

SEFA USTA, YUSUF SAYIN, YİĞİT ANIL GÜZELİPEK

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Devamsızlık Davranışlarını Etkileyen Faktörler

FERİŞTAH DALKILIÇ, ÖMER AYDIN

Türkiyedeki Üniversite Öğrencilerinin Kampüs Teknolojileri ile İlgili Memnuniyetlerinin İncelenmesi

turgay han, HACI HASAN YOLCU

Uzaktan Eğitim ile Yürütülen İngilizce Yabancı Dil Dersi Öğretim Programını Değerlendirme Ölçeği: Bir Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

ALİ ORHAN, Şule ÇEVİKER AY