Öğretim elemanlarının Erasmus personel ders verme hareketliliğine ilişkin görüşleri: Akdeniz Üniversitesi örneği

Bu araştırmanın amacı, Akdeniz üniversitesinde çalışan öğretim elemanlarının Erasmus personel ders verme hareketliliği programı hakkında görüşlerini betimlemektir. Bu çalışma nitel bir araştırmadır. Bütüncül tek durum deseni kullanılmıştır. Çalışmanın verileri bu programdan daha önce yararlanmış gönüllü yedi öğretim elemanından sağlanmıştır. Veriler, yarı yapılandırılmış form ile toplanmıştır. Elde edilen veriler, nitel araştırmalarda betimsel analiz içerisinde yer alan frekans analizi tekniği ile çözümlenmeye çalışılmıştır. Araştırma sonucunda, katılımcılar ortak proje geliştirme ve yurtdışı deneyimi kazanma amacıyla programa katıldıkları; ev sahibi üniversite ile ilişkileri güçlendirme beklentilerinin olduğu; yabancı dil gelişimi, farklı bir ülke, üniversite, kültür, öğretim elemanı, öğrenci, eğitim sistemi tanıma yararı sağladığı; program süresi, ulaşım, yabancı dil, beslenme, bürokratik sıkıntılar ve iklim, bilgi paylaşımı alanlarında çeşitli problemlerle karşılaştıkları; programın süresinin uzatılması, hibe artırılması ve yararlanıcıların artırılması önerilerinde bulunmuşlardır.

Views of academic staff on Erasmus teaching staff mobility: The case of Akdeniz University

The aim of this research is to describe the views of the academic staff working at Akdeniz University about the Erasmus Teaching Staff Mobility Programme. This study is a qualitative research. The study was designed as a holistic single case descriptive study. The data for this research were obtained from seven voluntary academic staff who experienced this programme. Semi-structured interview was used as the data collection tool. The data collected were figured out using frequency analysis technique which is included in descriptive analysis of qualitative research. At the end of the study, it can be said that participants have joined the programme for creating mutual projects, gaining abroad experience and they had expectations for strengthening the relationship with the hosting university; they had the opportunity to recognize different languages, different countries, universities, cultures, instructors and education systems; they encountered some problems like programme duration, transportation, foreign language, nutrition, bureaucratic problems, climate and information sharing and they offered some suggestions such as expanding the duration of the programme, increasing the amount of the grant and the number of participants.

Kaynakça

Avrupa Birliği Bakanlığı (2012). Katılım sürecine ilişkin temel belgeler. Erişim: 7 Ocak 2012, http://www.abgs.gov.tr/index. php?p=123&l=1

Dilekli, S. & Yeşilkaya, Y. (2002). Maastricht kriterleri. Avrupa Birliği Ile Ilişkiler Genel Müdürlüğü. Devlet Planlama Teşkilati. Erişim: 7 Ocak 2012, http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/maastricht/dileklis/ kriter.pdf.

Devlet Planlama Teşkilatı [DPT]. (2008). 2005 / 2006 - 2006 / 2007 Erasmus Programı değişim istatistikleri öğrenci değişimi öğretim elemanı değişimi. Erişim: 3 Ocak 2012, http:// www.ua.gov.tr/uploads/erasmus/Erasmus%20Istatistik%20 2005%20ve%202006.pdf.

Devlet Planlama Teşkilatı [DPT]. (2009a). Hayat boyu öğrenme programı (LLP) ülke merkezli proje ve bireysel faaliyetler 2010 yılı ulusal teklif dosyası. Erişim: 3 Ocak 2012, http://dib.mku. edu.tr/docs/2010-HayatboyuOgrenme-TeklifCagrisi.pdf.

Devlet Planlama Teşkilatı [DPT]. (2009b). Hayatboyu öğrenme programı 2008-2010 genel teklif çağrısı stratejik öncelikler-2009 güncellemesi. Erişim: 3 Ocak 2012, http://www.ua.gov.tr/ index.cfm?action=detay&yayinid=6222368EEC2BEB194AD2A 3523E2FD73C7F812&CFID=7606&CFTOKEN=55050031.

European Commission [EC]. (2012a). Outgoing and incoming Erasmus staff mobility for teaching assignments in 2009/2010. Erişim: 7 Ocak 2012, http://ec.europa.eu/education/erasmus/ doc/stat/0910/teaching.pdf.

European Commission [EC]. (2012b). Outgoing and incoming Erasmus staff mobility for teaching assignments in 2007/2008. Erişim: 7 Ocak 2012, http://ec.europa.eu/education/erasmus/ doc/stat/table308b.pdf.

EC.(2012c). Information about the budget. Erişim: 7 Ocak 2012, http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc/stat/chart15. pdf.

Enders, J. (1998). Academic staff mobility in the European Com- munity: The ERASMUS experience. Comparative Education Review, 42 (1):46-60.

Hasdemir, F. & Çalıkoğlu, M. R (2011). Avrupa Birliği eğitim programları ve değişim. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 1(2): 66-68.

Korkut, F. & Mızıkacı, F. (2008). Avrupa Birliği, Bologna süreci ve Türkiye’de psikolojik danışman eğitimi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 53, 99-122.

Maliye Bakanlığı. (2007). Avrupa Birliğini kuran antlaşma: Maastrciht antlaşması. (Çeviri: İKV Uzmanı Can Baydarol), İstanbul: İktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları.

Özkılıç, R. & Haspolatlı, E. (2008). Türkiye’nin Avrupa Birliği eğitim programlarına katılım süreci. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 151-172.

Toprakçı, E. (2004). Avrupa Birliği’nin eğitim alanındaki eylem programı: Karşılaştırmalı bir analizi. Eğitim ve Bilim, 29(131), 83-92.

Topçu, İ. (2011). Avrupa Birliği eğitim programlarından Erasmus programına katılan akademisyenlerin izlenimleri. CÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 35(1), 8-17.

Türnüklü, A. (2000). Eğitimbilim araştırmalarında etkin olarak kullanılabilecek nitel bir araştırma tekniği: Görüşme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 24, 543-559.

Ulusal Ajans [UA]. (2006). 2004/2005 Socrates/Erasmus programı değişim istatistikleri. Erişim: 3 Ocak 2012, http://www.ua.gov. tr/uploads/erasmus/Erasmus%20Istatistik%202005%20 ve%202006.pdf

Ulusal Ajans [UA]. (2011a). Erasmus personel hareketliliği faaliyeti - staff mobility. Erişim: 3 Ocak 2012, http://www.ua.gov.tr/ index.cfm?action=detay&yayinID=18849B2F886C0B684B3B8 F9208EAD4C167 131

Ulusal Ajans [UA]. (2011b). Ulusal ajans merkezli faaliyetler-ders verme hareketliliği. Erişim: 17 Kasım 2012, http://www. ua.gov.tr/index.cfm?action=detay&yayinID=950703E845398D C0BC48AAD6C8C584256A835

Ulusal Ajans [UA]. (2012a). Hayatboyu öğrenme programı. Erişim: 3 Ocak 2012, http://www.ua.gov.tr/index.cfm?action= detay&bid=7

Ulusal Ajans [UA]. (2012b). Sıkça sorulan sorular. Erişim: 3 Ocak 2012, http://www.ua.gov.tr/index.cfm?action=detay&yayinid =247436FF1CEDA8F2422C7D89DCC9E12FCDF3C&CFID=4803 560&CFTOKEN=78497404.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yükseköğretim Kurulu [YÖK]. (2012a). Bologna Türkçe. Erişim: 3 Ocak 2012, http://bologna.yok.gov.tr/?page=yazi&c=1&i=3 Yükseköğretim Kurulu [YÖK]. (2012b). Bolonya sürecine üye olan ülkeler. Erişim: 3 Ocak 2012, http://bologna.yok.gov. tr/?page=yazi&c=1&i=51

Kaynak Göster