Barınma yerinin üniversite öğrencilerinin kişisel ve sosyal gelişim ve akademik başarı üzerindeki etkilerinin odak grup görüşmesi ile incelenmesi

Ülkemizde üniversiteyi kazanan öğrenciler çoğunlukla ailelerinin yanında kalmaktadırlar. Ancak gidip gelme olanağının bulunmadığı ya da güç olduğu uzaklıktaki bir üniversiteyi kazandığında kendisinin ve ailesinin çözmek zorunda olduğu konulardan biri de barınmadır. Barınma yeri alternatifleri devlet yurdu, özel yurt ya da kiralık bir ev olabilmektedir. O yaşına kadar ailesinin yanında yaşayan genç, farklı bir ortamın içerisinde kendini bulmaktadır. Bu yaşam gence sosyalleşme, sorumluluk ve paylaşma bilinci, topluluk içerisinde hayatını yönetebilme, iyiyi- kötüyü ayırt edebilme gibi özellikler de kazandırabilmektedir. Bu araştırmanın temel amacı, barınma yerinin kişisel sosyal gelişim üzerindeki etkilerini belirlemektir. Araştırma Kocaeli Üniversitesi Karamürsel Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim gören yurtta/evde kalan öğrencilere uygulanmıştır. Araştırma için, her biri 8’er katılımcı ve bir yardımcıdan oluşan beş odak grup görüşmesi yapılmıştır. Soru ve yanıta dayalı olarak yapılan çalışmada genelden özele 3 adet soru yöneltilmiştir. Grup üyeleri yurt ve evde kalan öğrenciler ile kendi ailesinin yanında kalan öğrencilerden oluşturulmuştur. Maksimum çeşitlilik örneklemesi yapılmıştır. Sonuçlara göre, yurtta/evde kalmanın öğrencilere kazandırdığı en önemli katkıların başlıca bilgi paylaşımı, olgunlaşma, insanları tanımayı öğrenme, iyiyi ve kötüyü ayırt edebilme, güvenmeyi öğrenme, daha ölçülü harcama yapabilme, geniş arkadaş çevresine sahip olma, paylaşmayı öğrenme, kararlarını özgürce alabilme olduğu görülmektedir. Bunun yanı sıra katılımcılar gerek devlet yurdunda gerekse ev ortamında ders çalışma için her türlü ortamın mevcut olduğunu, grup halinde çalışmanın başarılarını arttırdığını ifade etmişlerdir.

Review of the effects of housing place on individual and social development and academic success of university students by focus group discussion

Students who are entitled to get into a university in our country usually live with their families. However, when a student gets into a university which is far away or when it is difficult to go and return, one of the problems which their family has to solve is housing. Housing place alternatives might be government owned hostel, private hostel or houses for rent. The young student who has lived with their family until that age may find themselves in a different environment. This life might make the young people gain socialization, sense of responsibility and sharing, being able to manage their lives in the community - and it might also make them gain qualifications like being able to make discrimination between good and bad. The basic objective of this research is to identify the effects of housing place on individual and social development. The research has been applied to the students of Kocaeli University, Karamürsel Vocational High School . For the research, five focus group discussions have been carried out, each of which is formed of 8 participants and one assistant. In the study which was carried out based on question and answer, 3 general to special questions were directed . Group members have been formed of students who stay in house and hostel also students who stay with their own family. Maximum diversity sampling has been executed. According to the results, it appears that most essential contributions of staying in a hostel are mainly information sharing, growing mature, learning about recognizing human beings, being able to make discrimination between good and bad, learning about trusting, learning about making more moderate spending, and being able to make decisions freely. Besides, participants stated that any type of environment was available for studying both in governmental hostel and in housing environment, and studying in groups increases their successes.

Kaynakça

Aydın, G. (1988). Üniversite Öğrencilerinde Depresyonun Açıklanma Biçimi ve Akademik Başarı İlişkisi. Türk Psikoloji Dergisi, 22, 6-13.

Baş T., Çamır, M., & Özmaldar, B. (2008). Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.

Çelik, B. (1991). Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğrencilerinin Barınma Koşullarının Ders Başarıları Üzerine Etkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Ersoy, A. F., & Arpacı, F. (2003). Üniversite Öğrencilerinin Konut Koşullarının ve Konutta Yaşamayı Tercih Etme Nedenlerinin İncelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 158.

Kara, Ö. (2009). Yükseköğrenimde Barınma Sorunu Türkiye’de Öğrenci Yurtları Ve Dünyadan Örnekler, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi ve Denetimi Programı (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Antalya.

Karasözen, R. (1993). Kültürel Değişim Süreci İçinde Türk Konutlarında Mahremiyet. Uluslararası V. Yapı ve Yaşam ’93 Kongresi. Bursa. Bildiri Kitabı, 19-23.

Kaslı, M., & Serel, A. (2008). Üniversite Öğrenci Harcamalarının Analizi ve Bölge Ekonomilerine Katkılarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Celal Bayar Üniversitesi, İ.İ.B.F. Yönetim ve Ekonomi, 15(2), 99-113.

Kaya, N., & Erkip, F. (2001). Satisfaction in a Dormitory Building: The Effects of Floor Height on the Perception of Room Size and Crowding. Environment and Behavior, 33(1), 35-53. Reprinted in W. A. Lesko (Ed.), Readings in Social Psychology: General, Classic and Contemporary Selections (pp. 382-392). Boston: Allyn and Bacon, 2002.

Kentel, F. (2005). Türkiye’ de Genç Olmak: Konformizm ya da Siyasetin Yeniden İnşası, Birikim, 196, 11-18.

Kızılçaoğlu, A. (2003). Necatibey Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmeni Adaylarının Profili, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 10), 87-105.

Koçbeker, D.V. (2007). Alâeddin Keykubat Yerleşkesinde Yurtlarda Barınan Öğrencilerin Sorunlarının Eğitimlerindeki Başarı Düzeylerine Etkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Kruger, R.A., & Casey, M.A. (2000). Focus group: A Practical Guide for Applied Research (3rd ed., p.157). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Maşrabacı, S. (1989). Yurtta Kalan Üniversite Öğrencilerinin Ruh Sağlığını Etkileyen Psikolojik Faktörler. Üniversite Gençliğinde Uyum Sempozyumu Bilimsel Çalışmaları (pp. 177-186). Bilkent Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Araştırma Merkezi, Ankara.

Özbay, G. (1997). Üniversite Öğrencilerinin Problem Alanlarını Belirlemeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). K.T.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon.

Özer, B. & Kurtaran, Y. (2009 ). Gençler ve Barınma. Erişim: Ocak 2011, http://tr.scribd.com/doc/38680272/Genclerin-Guclen- dirilmesine-Yonelik-Harcamalari-Izleme-Kilavuzu

Özoğlu, S. Ç. (1988).Gençlerin Kişilik Gelişimine Nasıl Yardımcı Olabiliriz? Ankara: TED Yayınları.

Rukancı, H., & Anameriç, H. ( 2004). Ortaçağda İlk Üniversiteler. Felsefe Dünyası, 39, 170-186.

Tire, O. (2002). Yurtlarda Kalan Öğrencilerin Toplumsal Sorunları: Cumhuriyet Üniversitesi Örneği (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas.

Yazıcı, E. (2001). Üniversite Gençliği. Ankara: Gazi Üniversitesi Yayınları.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (6. Baskı). Ankara: Seçkin Yayınevi.

Kaynak Göster