Meslek Yüksekokullarında İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Öğretim Programının Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi: Erzincan Üniversitesi Örneği

Nitelikli ve üretken iş gücü eksikliği, günümüz iş dünyasının başlıca sorunları arasında yer almaktadır. Bu durum mesleki ve teknik eğitimin iş hayatı ve ülke ekonomisi için ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Meslek yüksekokullarındaki öğretim programının öğrenci ön bilgisine ve çağımız iş yaşamının gereksinimlerine uygunluğu bu nedenle çok önemlidir. Bu çalışmada meslek yüksekokullarında yürürlülüğe giren İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Programı (İKMEP) kapsamında hazırlanan yeni öğretim programının, öğrencilerin akademik başarılarına etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Bu araştırma; gerek önceki öğretim programıyla gerekse İKMEP öğretim programıyla öğrenim gören öğrenciler üzerinde yapılması nedeniyle önemlidir. Çalışmanın örneklem grubunu Erzincan Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı programında öğrenim gören 167 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden karşılaştırmalı yöntem kullanılmış ve öğrencilerin akademik başarı not ortalamaları bağımsız gruplar t-testi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, İKMEP öğretim programının; yükseköğretime sınavsız geçiş ile kayıt olan öğrencilerin akademik başarıları üzerinde, olumlu yönde bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir.

Kaynakça

Akyurt, N., Şahin, H., Demirbaş, B., Özkan, N., Albena, G., Bekiroğlu, N, et al. (2008). Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'na sınavlı ve sınavsız geçiş ile kayıt yap? ran öğrencilerin mezuniyet başarılarının karşılaş? rılması. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 2(7), 155-169.

Arslanoğlu B. (2006). Meslek yüksekokullarında sınavsız geçişle birlikte ortaya çıkan sorunlar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Ens? tüsü, Ankara.

Binici, H., & Arı, N. (2004). Mesleki teknik eği? mde arayışlar. GÜ, Gazi Eği? m Fakültesi Dergisi, 24(3), 383-396.

Buyruk, H. (2009). Yükseköğre? me geçiş sorunsalı. Eği? m Bilim Toplum Dergisi, 7(26), 69-88.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2011). Bilimsel Araş? rma Yöntemleri. (9. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları

Çağlar, N., & Türeli, N. (2005). Meslek yüksekokullarına sınavsız geçişle ve ÖSS puanı ile gelen öğrencilerin genel başarı oranlarının karşılaş? rılması. Süleyman Demirel Üniversitesi İk? sadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(2), 369-377.

Çakmak, A. (2010). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin yara? cılık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Hace? epe Üniversitesi Sosyolojik Araş? rmalar e-dergisi. ISSN 1304-2823.

Çelik, M., Dilber, F., & Dilber, A. K. (2009). Sınavsız geçişin Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi bünyesindeki meslek yüksekokullarındaki eği? m, öğrenci ve personel kalitesine etkisi üzerine bir araş? rma. The First Interna? onal Congress of Educa? onal Research, Çanakkale.

Dursun, F. (2008). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin akademik başarı düzeylerinin karşılaş? rılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ens? tüsü, Bolu.

Erdem, A. R. (2006). Dünyadaki yükseköğre? min değişimi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens? tüsü Dergisi, 15, 299-314.

Günal, S. Ö. (2006). Yükseköğre? mde yöne? m sorunları. Yayınlanmamış doktora tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eği? m Bilimleri Ens? tüsü, İzmir.

Kalkan, N., Aydın, C. C., Doğan, A., & Bozkurt, M. (2011, Mayıs). Meslek Yüksekokullarında mesleki eği? m programı geliş? rme çalışmaları ve İkmep Projesi. 2. Uluslararası 6. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu (25-27 Mayıs 201), Aydın.

Kelecioğlu, H. (2006). Meslek yüksekokullarına sınavsız geçiş sisteminde öğrenci başarısına ilişkin öğrenci ve öğre? m elemanlarının görüşleri. Eurasian Journal of Educa? onal Research. 24,123-133.

Koçak, G. H., (2006). Bilgisayar teknolojisi ve programlama eği? m programının sorunları. Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi. Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ens? tüsü, Adana.

Nartgün, Ş. & Yüksel, E. (2009). Meslek yüksekokullarına sınavsız geçişte izlenen kriterlerin değerlendirilmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dergisi. 9(2),189-205.

Nurdan, M. N. (2007). Meslek yüksek okullarına sınavsız geçiş uygulamasından yararlanan mesleki teknik eği? m mezunu öğrencilerin görüşleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Eği? m Bilimleri Ens? tüsü.

McMillan, J.H. & Schumacher, S. (2010). Research in educa? on: Evidence-based inquiry (7th Edi? on). London: Pearson. ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleş? rme Merkezi) (2012).

Yükseköğre? m programları ve kontejyanları kılavuzu. Retrieved 22.07.2012 from www.osym.gov.tr

Özsoy, C., (2007). Türkiye'de mesleki ve teknik eği? min ik? sadi kalkınmadaki yeri ve önemi. Yayınlanmamış doktora tezi, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ens? tüsü, Eskişehir.

Sağlam, M. (2004, Temmuz). Avrupa Birliği Ülkelerinde Yükseköğre? me Giriş Sistemi, XIII. Ulusal Eği? m Bilimleri Kurultayı (6-9 Temmuz 2004), Malatya.

Şahin, İ. & FINDIK, T. (2008). Türkiyede mesleki eği? m: mevcut durum, sorunlar, çözüm önerileri. Türkiye Sosyal Araş? rmalar Dergisi. 3(65).

Şenses, F. (2007). Uluslararası gelişmeler ışığında Türkiye yükseköğre? m sistemi: Temel eğilimler, sorunlar, çelişkiler ve öneriler. ERC(Economic Research Center) Working Papers in Economics 07/05.

Türk Eği? m Derneği (TED). (2010). Orta öğre? me ve Yükseköğre? me Geçiş Sistemi. 1. Baskı, xxxviii+285s, 160x235 mm ISBN 978- 9944-5128-9-3

Uysal, F. (2007) A comparison of voca? onal school students' success at basic mathema? cs subjects regarding their ways of placement to university. Educa? onal Sciences: Theory&Prac? ce, 7(2), 975-998.

YÖK (Yükseköğre? m Kurulu) (2007). Türkiye'nin Yüksekögre? m Stratejisi, YÖK: Ankara.

YÖK (Yükseköğre? m Kurulu). (2007, Ocak). Uluslararası mesleki ve teknik eği? m konferansı. Ankara.

YÖK (Yükseköğre? m Kurulu) (2009). 2010-2011 Akademik Yılında Uygulanacak olan MYO Öğre? m Programları. Retrieved 11.03.2012 from h? p://ikmep.yok.gov.tr/

YÖK (Yüksek Öğre? m Kurulu) (2010, Aralık). V. Ulusal meslek yüksekokulları müdürler toplan? sı. Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.

Yüksel, E. (2004). Mesleki teknik orta öğre? m kurumlarından meslek yüksekokullarında sınavsız geçiş uygulamasının değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi. Hace? epe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ens? tüsü, Ankara.

Kaynak Göster