Yeni kurulan üniversitelerin sorunları ve çözüm önerileri

Ülkemizde son dönemlerde ekonomik, sosyal ve kültürel gerekçelerle pek çok yeni üniversite kurulmuştur. Bu üniversiteler gerek kuruldukları bölgelerden gerekse örgütsel yapılarından kaynaklanan çeşitli sorunlarla karşı karşıyadır. Yeni kurulan üniversitelerde yaşanan sorunları ortaya çıkarmak ve bu sorunlara olası çözüm önerileri geliştirmek, kalifiye insan gücünün yetiştirildiği en önemli kurumlardan biri olan yükseköğretimin sağladığı hizmet kalitesini artırabilme açısından önemlidir. Bu araştırmada 2006 yılından sonra kurulan üniversitelerin sorunları hem idari personelin hem de akademisyenlerin bakış açılarıyla ortaya konmuş ve bu sorunlara ortak bir görüş ile çözüm önerileri geliştirilmiştir. Nicel ve nitel araştırma yöntemleri kullanılan bu çalışmada veri toplama aracı olarak kullanılan Akademisyenlerin Sorunları Ölçeği 150 akademisyene uygulanmıştır. Ölçekten elde edilen bilgilerin derinlemesine incelenmesi amacıyla iki idari personel ile görüşme yapılmış ve sekiz akademisyen ile odak grup görüşmesi yapılmıştır. Araştırma verilerine göre; yeni kurulan üniversitelerin en önemli sorunu kurumsallaşmanın olmamasıdır. Bu sorunu fiziksel yetersizlikler ve nitelikli öğretim elemanı yetersizliği gibi sorunlar takip etmektedir. Etkin yönetim ile etkin bir örgüt yapısı oluşturmak bu problemlere önerilen çözüm önerilerinden bazılarıdır.

Problems of newly-founded universities and solution offers

Many new universities have recently been founded due to economic, social and cultural reasons in our country. These universities face various problems stemming from whether their locations or their organizational structures. Revealing problems experienced within these newly-founded universities and developing possible solutions for these problems are important in in order to increase the service quality provided by higher education which is one of the most important institutions that generate qualified human power. In this study, the problems of the universities founded after 2006 have been put forth with both administrative and academic staffs’ view points and solution offers have been developed towards these problems with a common point of view. In this study in which quantitative and qualitative research methods used, is used Scale of Academicians’ Problems was applied to 150 academics as the data gathering device. In order to profoundly examine the data acquired by the scale, two administrative personnel were interviewed and a focus-group interview was performed with eight academics. According to the study data, the most important problem of newly-founded universities is the lack of institutionalization. Physical inadequacy and lack of qualified personnel follow this problem. Efficient management and forming an efficient organization structure are among suggested solution offers.

Kaynakça

Acar, M. (2012). Üniversitelerde yeniden yapılanmanın aciliyeti ve yeni üniversitelerin sorunları. Eğitime Bakış Dergisi, 8(23), 21-27.

Aktan, C. (2007). Yükseköğretimde değişim: Global trendler ve yeni paradigmalar. İzmir: Yaşar Üniversitesi Yayını.

Altınsoy, S. (2011). Yeni devlet üniversitelerinin gelişimi: Sorunlar ve politika önerileri. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 1(2), 98- 104.

Arap, S. (2010). Türkiye yeni üniversitelerine kavuşurken: Türkiye’de yeni üniversiteler ve kuruluş gerekçeleri. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 65(1), 1-29.

Argüden, Y. (2009). Kurumsallaşma. Erişim: Mayıs 2012, http:// www.genbilim.com

Benek, İ., & Yıldız, İ. (2011). Yükseköğretimde inovasyon. Yeni yönelişler ve sorunlar. Uluslararası Yükseköğretim Kongresi. İstanbul, 814-821.

Bilgin, V. (2009). Türkiye›de üniversite sorunu ve üniversite çalışanları üzerine bir araştırma. Eğitim-Sen. Erişim: http:// www.turkegitimsen.org.tr/lib_basili/94.pdf

Çelik, A. (1994). Yeni üniversitelerde kütüphane sorunu. Türk Kütüphaneciliği, 8(4), 266-271.

Dost, M. & Cenksever, F. (2007). Devlet ve vakıf üniversitelerinde çalışan öğretim elemanlarının mesleki sorunları. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(2), 203-218.

Dörtlemez, Ö. (1995). Yeni açılan üniversiteler. İkinci üniversite kurultayı bildiriler kitabı (pp125-135). İstanbul: Sarmal Yayınevi.

Fidan, M. (2011). Yeni kurulan üniversitelerde çalışanların örgüt kültürü algısı: Bilecik Üniversitesi örneği. Bilecik Üniversitesi Yüksek lisans tezi, Bilecik.

Girgin, D. (2007). Eğitim fakültelerindeki öğretim elemanlarının ders yüklerinin bilimsel çalışma ve araştırma yapma üzerine etkisi üzerine bir durum çalışması. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu. Eskişehir.

Günay D., & Günay A. (2011). 1933’den günümüze Türk yükseköğretiminde niceliksel gelişmeler. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 1(1), 1-22.

Huggins, R., & Cooke P. (1997). The Economic Impact Of Cardiff University: Innovation, Learning and Job Generation. Geo Journal, 41(4), 325-337.

İlham, Ç. (2008). Üniversite ve bazı sorunları. Eğitişim Dergisi, 18.

Karahan, Ö. & Karahan, A. Y. (2012). Üniversitelerin meseleleri. Yükseköğretim Dergisi, 2(2), 80-84.

Karakütük, K., & Özdemir, Y. (2011). Bilim insanı yetiştirme projesi (BİYEP) ve öğretim üyesi yetiştirme programının (ÖYP) değerlendirilmesi. Eğitim ve Bilim, 36(161), 26-38.

Korkut, H., Yalçınkaya, M., & Muştan T. (1999). Araştırma görevlilerin sorunları. Eğitim Yönetimi, 17, 19-36.

Leech, N., & Onwuegbuize, A. (2009). A typology of mixed methods research designs. Qual Quant 43,265–275.

Leveille, D. (2006) Accountability in higher education: A public agenda for trust and cultural change. Research & Occasional Paper Series. University of California.

Marginson, S., & Rhodes, G. (2002). Beyond national states, markets, and systems of higher education. Higher Education,43, 281-309.

Merriam, S. B. (2012). Nitel araştırma yöntemleri tasarım uygulama için bir rehber. Ankara: Nobel Yayınevi.

Ortaş, İ. (2002). Üniversitelerin Sorunları I. Bilim, Eğitim ve Düşünce Dergisi, 2(4), 3.

ODTÜ (2011). Yükseköğretimin yeniden yapılandırılması: Görüş ve öneriler. Komisyon Raporu, Ankara.

Özdem, G., & Sarı, E. (2008). Yükseköğretime yeni bakış açılarıyla birlikte yeni kurulan üniversitelerden beklenen işlevler. Bilim Eğitim ve Düşünce Dergisi, 8(1), 8.

Saatçioğlu, Ö. (1992). Türkiye’de çağdaş eğitim ve çağdaş üniversite konusunda Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin görüş ve önerileri”, çağdaş eğitim çağdaş üniversite (pp. 269-282). Ankara: Başbakanlık Yayını.

Şen, Z. (2012). Türkiye’de yükseköğretim sistemi eleştirileri ve öneriler. Yükseköğretim Dergisi, 2(1), 1-9.

Şenses, F. (2007). Uluslararası gelismeler ısığında Türkiye yükseköğretim sistemi: Temel eğilimler, sorunlar, çeliskiler ve öneriler (pp. 1-31). Economic Research Center, ODTÜ, Ankara.

Tanrıkulu, D. (2011). Türkiye’de yükseköğretime erişim: 2025 yılında yükseköğretim talebi karşılanabilecek mi? (Analiz No. 34). Ankara: SETA.

TED (2011). Yükseköğretimin yeniden yapılandırılması: Görüş ve öneriler. Ankara.

Vaira, M. (2004). Globalization and higher education organizational change: A framework for analysis. Higher Education, 48, 483–510.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.

Kaynak Göster