Akademisyenlerin Mantıksal Düşünmeye İlişkin Algıları

Düşünme çok yönlü ve karmaşık bir süreçtir. İnsanın doğumu ile başlar ve ölümüne kadar devam eder. Önemli olan bu sürecin nasıl ve ne şekilde değerlendirildiğidir. Düşünme süreci ne kadar doğru yaşanırsa iletişim ve yaşam şekli de o kadar doğru ve düzgün ilerler. Sürecin bu şekilde ilerlemesi de mantık ve kuralları sayesinde olur. Özellikle bir düşünme biçimi olarak mantık ele alındığında, mantıksal düşünme olarak adlandırılan bir düşünme türü ortaya çıkar. Bu düşünme türü akıl yürütme formlarını kullanmayı, kıyas yapmayı ve kavramlar ile önermeler üreterek çıkarım yaparak, doğru düşünmenin temelini oluşturan bir düşünmedir. Fakat alan literatürüne bakıldığında bu düşünme türüne ilişkin bilgilerin yetersiz ve eksik olduğu görülmektedir. Bu çerçevede eksiklikleri ortaya çıkarabilmek ve böylece eksikliklerin giderilmesine katkıda bulunmak amacı ile mantıksal düşünme ile ilgili görüş alarak bilgi elde etmek yapılan çalışma adına temel problem oluşturmaktadır. Bu nedenle de çalışma için 2016- 2017 eğitim ve öğretim yılı güz döneminde Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi’nde farklı bölümlerde ve unvanlarda görev yapan 22 akademisyenden görüş alınmıştır. Veriler ise dört açık uçlu sorudan oluşan anket formu ile toplanmıştır. Verilerin analizi için içerik analizi kullanılmıştır. Elde edilen bulgular çerçevesinde akademisyenlerde mantıksal düşünme ile ilgili farklı görüşler ortaya çıkmıştır. Mantıksal düşünmenin akıl yürütme süreci olduğu, çıkarımda bulundurmayı sağladığı, sebep-sonuç ilişkisi kurdurttuğu, ruhsal bozuklukları ve duyguları engellediği aynı zamanda karar verme ve yaşam kalitesini arttırma konusunda etkili olduğu sonucu ortaya çıkmıştır

Perceptions Regarding the Logical Thinking of Academics

Thinking is a versatile and complex process. It begins with the birth of man and continues until his death. The important thing is how and in what ways this time is spent. The more accurate the thinking process is, the more accurate and smooth the way of communication and life will be. It is through reason and logic that the proces progresses in this way. Especially when logic is considered as a form of thinking, a kind of thinking called logical thinking emerges.It is a thought that forms the basis of correct thinking by making use of reasoning forms, making comparisons and making conclusions by making proposals with concepts. However, when the literature is reviewed, it seems that the information about this thinking is insufficient and incomplete. With the aim of uncovering these insufficiencies and compensating for them, collecting data about logical thinking with the use of interviews is the main purpose of this study. For this reason, 22 academicians having different titles and working at different departments in Atatürk University Kazim Karabekir Education Faculty during the fall semester of 2016 - 2017 academic year were interviewed. The data were collected through a questionnaire consisting of 4 open ended questions. Content analysis was used for the analysis of the data. The findings showed that academicians held different opinions about logical thinking. It was revealed that logical thinking is a process of reasoning, helps to make inferences and to establish a cause-effect relationship. It also prevents mental disorders and emotions, and it is effective in decision-making processes and in improving the quality of life at the same time.

Kaynakça

Arıkan, R. (2004). Araştırma teknikleri ve rapor hazırlama. Ankara: Asil Yayıncılık.

Aziz, A. (2011). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri ve teknikleri. (6. Baskı). Ankara: Nobel Yayıncılık.

Balcı, A. (2004). Sosyal bilimlerde araştırma: Yöntem teknik ve ilkeler. Pegem A Yayıncılık.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2015). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. (19. Baskı). Ankara: Pagem Akademi

Basch, M. F. (1983). Empathic understanding: A review of the concept and some theoretical considerations. Journal of the American Psychoanalytic Association, 31, 101-126

Başerer, D. (2017). Bir düşünme türü olarak mantıksal düşünme. The Journal of Academic Social Sciences, 5(41), 433-442.

Bell, J. (2005). Doing your research project: A guide for first-time researchers in education, health and social science. (4th ed.). Berkshire: McGraw-Hill Education.

Bogdan, R., & Biklen, S. K. (2007). Research for education: An introduction to theory and methods (5th ed.). USA: Pearson/ Allyn and Bacon.

Creswell, J. W. (2005). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (2nd ed.). New Jersey: Merrill.

Çepni, S. (2001). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Trabzon: Erol Ofset.

Duman, E. Z. (2008). Ortaöğretimde öğretim ilke, yöntem ve teknikler açısından mantık öğretimi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Eagle, M., & Wolitzky, D. L. (1999). Empathy: A psychoanalytic prespective. In A. C. Bohart, & L. S. Greenberg (Eds.), Empathy reconsidered: New directions in psychotherapy. (pp. 217-244). Washington, D. C.: American Psychological Association.

Garnett, P. J., & Tobin, K. (1984). Reasoning patterns of preservice elementary and middle school science teachers. Science Education, 68(5), 621-631.

Glesne, C. (2014). Ön hazırlıklar: Sizin için iyi olanı yapmak. (Çev. P. Yalçınoğlu). In A. Ersoy, & P. Yalçınoğlu, (Çev. Eds.), Nitel araştırmaya giriş. (4. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.

Gourgey, A. F. & Earisman, D. L. (1997). Getting students to think about their own thinking in an integrated verbal-mathematics course. Research and Teaching Developmental Education, 14(1), 49-56.

Güneş, F. (2012). Öğrencilerin düşünme becerilerini geliştirme. Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, 32, 127-146.

Hollenbach, J. & DeGraef, C. (1957). Teaching for thinking. The Journal of Higher Education, 28(3), 126-130.

Johnson, M. A., & Lawson, A. E. (1998). What are the relative effects of reasoning ability and prior knowledge on biology achievement in expository and inquiry classes? Journal of Research in Science Teaching, 35(1), 89-103.

Kaptan, S. (1998). Bilimsel araştırma ve istatistik teknikleri. (11. Baskı). Ankara: Tekışık Web Ofset.

Kılıç, D., & Sağlam N. (2009) Öğrencilerin mantıksal düşünme yeteneklerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, 10(2), 23-38. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ download/article-file/57031

Lawson, A. E., & Thompson, L. D. (1988). Formal reasoning ability and misconceptions concerning genetics and natural selection. Journal of Research in Science Teaching, 25(9), 733-746.

Lawson, A. E., Banks, D. L., & Logvin, M. (2007). Self-efficacy, reasoning ability, and achievement in college biology. Journal of Research in Science Teaching, 44(5), 706-724. Retrieved from https://doi.org/10.1002/tea.20172

Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma nedir? (Çev. S. Turan). In S. Turan, (Çev. Ed.), Nitel araştırma, desen ve uygulama için rehber. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Neumann, W. L. (2000). Social research methods, qualitative and quantitative approaches. Boston: Allyn and Bacon.

Presseisen, B. Z. (1991). Thinking skills: Meanings and models revisited. In A. Costa, (Ed.), Developing minds: A resource book for teaching thinking. Revised Ed. Vol. 1 (pp. 56-62). Alexandria, Virginia: Association for Supervision & Curriculum Development. Retrieved from https://files.eric.ed.gov/fulltext/ ED332166.pdf

Şimşek, H., & Yıldırım, A. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (9. Baskı). Ankara: Seçkin Yayınları.

Tobin, K. G., & Capie, W. (1982). Relationships between formal reasoning ability, locus of control, academic engagement and integrated process skill achievement. Journal of Research in Science Teaching, 19(2), 113-1121.

Walizer, M. H., & Wienir, P. L. (1978). Research methods and analysis: Searching for relationships. New York: Harper ve Row.

Williams, K. A., & Cavallo, A. M. L. (1995). Reasoning ability, meaningful learning, and students’ understanding of physics concepts. Journal of College Science Teaching, 24(5), 311-314.

Yıldırım, C. (2010). Bilim felsefesi. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Kaynak Göster

Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
  • ISSN: 2146-5959
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2011

768144

Sayıdaki Diğer Makaleler

Öğrenci Sinizmi: Üniversiteye Yönelik Sinik Tutumlar Ölçeğini Türkçe’ye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Analizi

GAMZE KASALAK, MEHMET ÖZCAN

Akademik Teşvik Ödeneğinin Bilimsel Faaliyetlere Etkisi Hakkındaki Akademisyen Görüşleri

ESER ÜLTAY, NESLİHAN ÜLTAY

Motivasyon Modeli ile Zenginleştirilmiş Anlamaya Dayalı Öğretim Tasarımının Öğrencilerin İngilizce Konuşma Becerisine ve Motivasyonlarına Etkisi: Tasarım Tabanlı Bir Araştırma

ARZU ARSLAN BUYRUK, Polat ERDOĞAN, Ceyda ÇAVUŞOĞLU DEVECİ, BANU YÜCEL TOY

Türkiye’de Kadın Akademisyen Olmak

SEVGİ YILDIZ

Bir Anket Çalışması: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde Topografik Anatomi Uygulama Derslerinin ve Sınavının Değerlendirilmesi

Zennure ADIGÜZEL ŞAHİN, Göktuğ BENLİ, MEHMET SELMAN DEMİRCİ, Fatma Güler KAHRAMAN YILDIRIM

Bilgisayar Programlama Derslerinde Öğrenme Motivasyonu Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması

Ümmühan Avcı, HALİL ERSOY

Otantik Olmanın Duyuşsal İyi Oluşu (Pozitif-Negatif Duygu Durumu) Yordama Gücü: Türk ve İngiliz Üniversite Öğrencileri Arasında Otantik Olma ve Pozitif-Negatif Duygu Durumu

Behire KUYUMCU, Asude KABASAKALOĞLU

A Matter of Controversy: Teaching New L2 Words in Semantic Sets or Unrelated Sets

Mustafa SARIOĞLU

Romantik İlişkilerde Problem Çözme Becerilerinin Empati ve Mental İyi Oluş Açısından İncelenmesi

ÖZGÜR SALİH KAYA

Akademisyenlerin Mantıksal Düşünmeye İlişkin Algıları

DİLEK BAŞERER, EKREM ZİYA DUMAN