Eğitim Fakültesi Akademisyen ve Öğrencilerinin Üniversite Psikolojik Danışma Birimine Yönelik Görüşleri

Bu çalışmanın amacı, akademisyenlerin ve üniversite öğrencilerinin yükseköğretimde psikolojik danışma birimine dair görüşlerini incelemektir. Araştırmaya yedi akademisyen ve 40 lisans öğrencisi dâhil edilmiştir. Katılımcıların görüşleri, akademisyen ve öğrenciler için ayrı olarak değerlendirilmiştir. Veriler, sırasıyla dört ve yedi açık uçlu soru içeren iki yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilmiştir. Araştırma sonuçları, öğrenci ve akademisyenlerin üniversite bünyesinde bir psikolojik danışma ve rehberlik biriminin hizmet vermediğini düşündüklerini ya da bu konuda bir fikirleri olmadığını göstermektedir. Akademisyenlere göre öğrenciler en çok romantik ilişkiler, ailevi sorunlar ve mesleki konularda yardıma gereksinim duymaktadır. Öğrencilerin görüşlerine göre ise, en çok sınav kaygısı ve kişisel problemler konusunda psikolojik yardım aranmaktadır. Akademisyenler, çoğunlukla öğrencilerle doğru iletişim kurma becerileri ve öğrencileri psikolojik hizmet verecek birimlere yönlendirme konusunda yardım aramaktadır. Öğrenciler, psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti veren bir birimin okudukları fakülte içerisinde veya kolaylıkla ulaşabilecekleri bir konumda bulunmasını tercih etmektedir. Öğrencilerin büyük çoğunluğu böyle bir birim bulunsaydı başvuracağını ve psikolojik hizmetlere düzenli zaman ayırabileceğini belirtmiştir. Katılımcı öğrenciler, böyle bir merkeze en çok kariyer danışmanlığı ve sınav kaygısı ile düzenli ders çalışma konularında başvuracaklarını belirtmiştir. Öğrenciler büyük oranda bireysel psikolojik yardımı almayı tercih ederken, bunu ikinci sırada grupla psikolojik danışma izlemektedir.

Kaynakça

Akpınar, G., & Dündar, H. (2015). Üniversite gençliği döneminin gelişimsel özellikleri ve psikolojik zorlukları. In F. Yurtseven, & M. Paker, (Eds.), Üniversitede psikolojik danışmanlık el kitabı. (pp. 17-44). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Bishop, J. B. (1990). The university counseling center: An agenda for the 1990s. Journal of Counseling & Development, 68(4), 408-413.

Cramer, K. M. (1999). Psychological antecedents to helpseeking behavior: A reanalysis using path modelling structures. Journal of Counseling Psychology, 46(3), 381-387.

Çavdar, A. (2015). Seminerler; eğitim ve broşürler. In F. Yurtseven, & M. Paker, (Eds.), Üniversitede psikolojik danışmanlık el kitabı. (95-103). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Eisenberg, D., Golberstein, E., & Gollust, S. E. (2007). Help-seeking and access to mental health care in a university student population. Medical Care, 45(7), 594-601.

Ercan-Esentürk, L. (1998). Yabancı uyruklu ve Türk üniversite öğrencilerine ait sorunların bazı değişkenler açısından incelenmesi (Doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.

Erdoğan, S., Şanlı, H. S., & Bekir, H. Ş. (2005). Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerinin üniversite yaşamına uyum durumları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(2), 479-496.

Erkan, S., Özbay, Y., Cihangir-Çankaya, Z., & Terzi, Ş. (2012). Üniversite öğrencilerinin yaşadıkları problemler ve psikolojik yardım arama gönüllülükleri. Eğitim ve Bilim, 37(164), 94-107.

Gaughf, N. W., Smith, P. L., & Williams, D. A., (2013). Faculty and student perceptions of academic counselling services at an academic health science center. Perspectives on Medical Education, 2(3), 165–170. DOI: 10.1007/s40037-013-0056-1

Gizir, C. A. (2005). Orta Doğu Teknik Üniversitesi son sınıf öğrencilerinin problemleri üzerine bir çalışma. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(2), 196-213.

Gizir, C. A. (2010). Üniversite psikolojik danışma ve rehberlik merkezlerinin rol ve işlevleri: Gelişmeler ve sınırlılıklar. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(6) 11-25.

Guinee, J. P., & Ness, M. E. (2000). Counseling centers of the 1990s: Challenges and changes. The Counseling Psychologist, 28, 267- 280.

Güneri, O. Y. (2006). Counseling services in Turkish universities. International Journal of Mental Health, 35(1), 26-38.

Güneri, O. Y., Aydın, G., & Skovholt, T. (2003). Counseling needs of students and evaluation of counseling services at a large urban university in Turkey. International Journal for the Advancement of Counselling, 25(1), 53-63.

Horenstein, D. (1976). Presenting problems of students at a university psychological clinic. Journal of Clinical Psychology, 32(2), 379-384.

Kızıldağ, S., Demirtaş-Zorbaz, S., Gençtanırım, D., & Arıcı, F. (2012). Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinin psikolojik danışma yardımı almaya ve bu yardımın sunulduğu birimlere ilişkin görüşleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(3), 185-196.

Kitzrow, M. A. (2003). The mental health needs of today’s college students: Challenges and recommendations. NASPA Journal, 41(1), 167-181.

Özbay, Y. (1996). Üniversite öğrencilerinin problem alanları ile yardım arama tutumları arasındaki ilişki. IX. Ulusal Psikoloji Kongresi. (Bildiri). İstanbul.

Özgüven, İ. E. (1992). Üniversite öğrencilerinin sorunları ve baş etme yolları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(7), 5-13.

Özkan, S., & Yılmaz, E. (2010). Üniversite öğrencilerinin üniversite yaşamına uyum durumları (Bandırma örneği). Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 5(13), 153-171.

Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. M. Bütün, & S. B. Demir, (Çev. Eds.), Ankara: Pegem Akademi.

Rickwood, D., Deane, F. P., Wilson, C. J. & Ciarrochi, J. V. (2005). Young people’s help-seeking for mental health problems. Australian e-Journal for the Advancement of Mental Health, 4(3), 1-34. Retrieved from http://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent. cgi?article=3159&context=hbspapers

Schweitzer, R. D., (1996). Problems and awareness of support services among students at an urban australian university. Journal of American College Health, 45(2), 73-77.

Smith, T. B., Dean, B., Floyd, S., Silva, C., Yamashita, M., Durtschi, J., & Heaps, R. A. (2007). Pressing issues in college counseling: A survey of American College Counseling Association members. Journal of College Counseling, 10(1), 64-78.

Tan, H. (2000). Psikolojik danışma ve rehberlik, İstanbul: MEB Yayını

Tatlıoğlu, K. (1999). Rehberlik ve psikolojik danışmanlık servisinden beklentiler üzerine bir araştırma (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya.

Topkaya, N., & Meydan, B. (2013). Üniversite öğrencilerinin problem yaşadıkları alanlar, yardım kaynakları ve psikolojik yardım alma niyetleri. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 25-37.

Wivell, R., & Webb, S. (1995). Choosing a counsellor: An exploratory case study. New Zealand Journal of Counselling, 17, 35-44.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yurtseven, F. (2015). Bireysel görüşmeler. In F. Yurtseven, & M. Paker, (Eds.), Üniversitede psikolojik danışmanlık el kitabı. (pp. 55-70). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Kaynak Göster

Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
  • ISSN: 2146-5959
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2011

865210

Sayıdaki Diğer Makaleler

Motivasyon Modeli ile Zenginleştirilmiş Anlamaya Dayalı Öğretim Tasarımının Öğrencilerin İngilizce Konuşma Becerisine ve Motivasyonlarına Etkisi: Tasarım Tabanlı Bir Araştırma

ARZU ARSLAN BUYRUK, Polat ERDOĞAN, Ceyda ÇAVUŞOĞLU DEVECİ, BANU YÜCEL TOY

Akademik Teşvik Ödeneğinin Bilimsel Faaliyetlere Etkisi Hakkındaki Akademisyen Görüşleri

ESER ÜLTAY, NESLİHAN ÜLTAY

Açık ve Uzaktan Öğrenmede Laboratuvar Uygulamaları

HANİFE ÇİVRİL

Orta Gelir Tuzağından Kurtulmak İçin Alternatif Stratejiler: Türkiye Yükseköğrenim Sisteminde Reform

HALİL KÜRŞAD ASLAN, MURAT ASLAN

Otantik Olmanın Duyuşsal İyi Oluşu (Pozitif-Negatif Duygu Durumu) Yordama Gücü: Türk ve İngiliz Üniversite Öğrencileri Arasında Otantik Olma ve Pozitif-Negatif Duygu Durumu

Behire KUYUMCU, Asude KABASAKALOĞLU

Türkiye’deki Uluslararası Öğrencilerin Çok Kültürlü Eğitime İlişkin Metaforik Algılarının İncelenmesi

Könül ABASLI, YENER AKMAN

Eğitim Fakültesi Akademisyen ve Öğrencilerinin Üniversite Psikolojik Danışma Birimine Yönelik Görüşleri

GÖZDE ŞENSOY, Hande AKIMAN, Kemal BALKAN, Adil KAVAL, Abdullah SEVİNÇ, Gürkan YEĞİNTÜRK, ASLI UZ BAŞ

Üniversite Öğrencilerinin Engelli Bireylere Yönelik Tutumları ve Sosyal Beğenirlik Düzeyleri

ZÜMRÜT GEDİK, HURİYE TOKER

Türk Halk Müziğindeki Doğal Çok Sesliliğin Müzik Eğitimindeki Yansımaları

GÖKALP PARASIZ, OZAN GÜLÜM

A Matter of Controversy: Teaching New L2 Words in Semantic Sets or Unrelated Sets

Mustafa SARIOĞLU