TÜRKİYE’DEKİ YOLSUZLUKLARIN SAĞLIK HİZMETLERİ İLE SOSYAL GÖSTERGELERE ETKİSİ

Yolsuzluk, küresel ve yerel düzeyde önemini koruyan, ulusal ve uluslararası ekonomi ve politika merkezinde çözümü aranan bir sorundur. Yolsuzluk algı endeksine göre, Türkiye'de yolsuzluk oranı yüksektir. Özel kazanç için gücün kötüye kullanılması, ülke ekonomisine ve sağlık sistemlerine zarar vermektedir. Bu çalışmada, Türkiye'de yolsuzlukların sağlık hizmetleri ve sosyal göstergelere etkisi ARDL eşbütünleşme yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Veri analizi 1984-2017 tahmin dönemini kapsamaktadır. Araştırma sonucuna göre yolsuzluk ile sağlık ve sosyal göstergeleri arasında uzun dönemde eşbütünleşme ilişkisi bulunmuştur. Araştırmamızdan elde edilen bulgulara göre değişkenler arasında tümleşik veya eşbütünleşik ilişkinin bulunması, bağımsız değişkenlerden bağımlı değişkene doğru nedensellik ilişkisinin varlığını kanıtlamaktadır.

Effects on Health Services and Social Indicators of Corruption in Turkey

Corruption is a problem that maintains its importance at the global and local levels and is sought in the national and international economic and policy center. According to the corruption perception index is a high corruption rate in Turkey. The abuse of power for private gain harms the national economy and health systems. In this study, the effects on health care and social indicators of corruption in Turkey were examined using ARDL cointegration and Granger Causality methods. Data analysis covers the forecast period of 1984-2017. According to the results of the research, a long-term cointegration relationship between corruption and health and social indicators has been found. Also, according to the results of the Granger Block Externality Test based on Vector Error Correction, there is a one-way relationship between corruption and infant mortality and urbanization.

___

 • Agüero, J. M. ve Valdivia, M. (2010). The Permanent Effects Of Recessıons On Child Health: Evidence From Peru. Estudios Económicos, vol. 25, núm. 1, enero-junio, 2010, pp. 247-274 El Colegio de México, A.C. Distrito Federal, México.
 • Akalın, U.S. ve Ünüvar, İ. (2020). Kamu Harcamaları ve Ekonomik Krizler: Peacock ve Wiseman Sıçrama Tezi Çerçevesinde Türkiye Örneği, 43, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 288, 298-309.
 • Asghari, M. (2016). The Role of Corruption and Healthcare Expenditure in the Persian Gulf Region's Health System, Iranian Journal of Health Sciences; 4(2): 19-30.
 • Azam, M. ve Khan, A.Q. (2017). Growth-corruption-health triaca and environmental degradation: empirical evidence from Indonesia, Malaysia, and Thailand. Environmental Science and Pollution Research, 24, 16407-16417.
 • Bai, J. and P. Perron (2003). Computation and Analysis of Multiple Structural Change Models. Journal of Applied Econometrics, 18 (1), 1–22.
 • Berksoy T. ve Yıldırım N.E. (2017). "Yolsuzluk Problemine Genel Bir Bakış: Problemler ve Çözüm Önerileri", Journal of Life Economics, vol.2, pp.1-1.
 • Delavallade, C. (2006). Corruption and distribution of public spending in developing countries. J Econ Finan 30, 222–23.
 • Edem K. Abbuy, (2018). "Macroeconomic Determinants of Infant Mortality in WAEMU Countries: Evidence from Panel Data Analysis," Applied Economics and Finance, Redfame publishing, vol. 5(6), pages 52-60, November.
 • Enste, D. ve Heldman, C. (2017). Causes and consequences of corruption: An overview of empirical results, IW-Report, No. 2/2017, Institut der deutschen Wirtschaft (IW), Köln.
 • Erdoğan, S. (2018). Ekonomisi Körfez Krizi’nin Türkiye Üzerindeki Etkileri (1989-1991). Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8 (15).
 • García PJ. (2019). Corruption in global health: the open secret. Lancet (London, England).
 • Giray F. ve Çimen G. (2018). Sağlık Harcamalarının Düzeyini Belirleyen Faktörler: Türkiye ve OECD Ülkeleri Analizi, Sayıştay Dergisi, Sayı:111, Ekim – Aralık, Ankara.
 • Gujarati, D. (2016). Örneklerle Ekonometri. Nasip Bolatoğlu. (Çev.). Ankara: BB101 Yayınları.
 • Gujarati D.N. (2001). Temel Ekonometri. Ümit Şenesen-Gülay Günlük Şenesen.(Çev.) Literatür Yayıncılık, 2. Baskı, İstanbul.
 • Gupta, S., Davoodi HR. ve Tiongson (2002). E. Corruption and the provision of health care and educational services. Governance, Corruption and Economic Performance. Washington D.C: International Monetary Fund, 245‐272.
 • Hill L (2006). Adam Smith and the theme of corruption, The Review of Politics, 68 (4), 636-662. Hillman, A.L. (2004). “Corruption and public finance: an IMF perspective.” European Journal of Political Economy. 20, 1067-1077.
 • Hodgson, G. M. ve Jiang, S. (2008). The Economics of Corruption and the Corruption of Economics: An Institutionalist Perspective (July, 24 2008). Revista de Economía Institucional, Vol. 10, No. 18, First Semester.
 • Hoppe T. (2018). Checklists on Corruption. Risks in the Healthcare, Regional Cooperation Council, Sarajevo.
 • Hussman K. (2011). Addressing corruption in the health sector: Securing equitable access to healthcare for everyone. Bergen, Norway: CMI/U4.
 • Islam, T. S., Wadud, M. A., ve Islam, Q. B. T. (2007). “Relationship between education and GDP growth: A multivariate causality analysis for Bangladesh”, Economics Bulletin, 3(35), 1-7.
 • Kanca, O. ve Bayrak, M. (2015). Kamu Harcamaları Bileşenleri ile İşsizlik Arasındaki İlişki (Türkiye Örneği). Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, 1 (2).
 • KÉÏTA K. (2019). Essay on the Economics of Corruption, Tampere University Dissertations, 164, Tampere, Finland.
 • Kutlar A. ve Doğanoğlu F. (2001). Türkiye’de 1980 Sonrası Yolsuzluklar, Kamu Yatırımları ve Büyüme Üzerine Bir Ekonometrik Çalışma, 5.Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu,10-12 Mayıs 2001.
 • Lio MC, Lee MH. (2015). Corruption costs lives: a cross‐country study using an IV approach. The International Journal of Health Planning and Management 2015;31(2):175‐190.
 • Lütkepohl H. (2010). Variance Decomposition. In: Durlauf S.N., Blume L.E. (eds) Macroeconometrics and Time Series Analysis. The New Palgrave Economics Collection. Palgrave Macmillan, London.
 • Mackey, Tim K., et al. "The disease of corruption: views on how to fight corruption to advance 21 st century global health goals." BMC medicine 14.1 (2016): 149.
 • Mauro P. (1998). Corruption and the composition of government expenditure, Journal of Public Economics, vol. 69, issue 2, 263-279.
 • Mendonça H. F. De ve Baca A.C. (2018). "Relevance of corruption on the effect of public health expenditure and taxation on economic growth," Applied Economics Letters, Taylor & Francis Journals, vol. 25(12), pages 876-881, July.
 • Nair, B. N. (1960), Urbanisation and Corruption, in: Sociological Bulletin, September 1960: 15-7•33.
 • Önal, T. ve Özdağ, A., (2016), Körfez Savaşı ve Türk Dış Politikasına Etkileri, Turkish Studies, 11(16):53-70.
 • Previtali P., Cerchiello P. (2018). "The determinants of whistleblowing in public administrations: an analysis conducted in Italian health organizations, universities, and municipalities," Public Management Review, Taylor & Francis Journals, vol. 20(11), pages 1683-1701, November.
 • Rajkumar, A.S. ve Swaroop, V. (2008). Public Spending and Outcomes: Does Governance Matter? Journal of Development Economics, 86:96-111.
 • Scholastica, A. O., Wambugu, A. ve Kiriti-Ng’ang’a, T. (2015). “Effect of Health Expenditure on Child Health in Sub-Saharan Africa: Governance Perspective”, Journal of Economics and Sustainable Development.
 • Sönmez, A. ve Şimşek, F. (2011). Cumhuriyetin Kuruluşundan Günümüze Türkiye Ekonomisinde Yaşanan Gelişmelerin Küçük Ölçekli Bir Aile İşletmesi Üzerindeki Etkileri. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, Cilt 6 (2), 93- 114.
 • Tanzi, V. ve. Davoodi, H. (1997). “Corruption, Public Investment and Growth.” IMF Working Paper, 97/139.
 • Tanzi, V. (1998). “Corruption Around the World: Causes, Consequences, Scope and Cures.” IMF Staff Papers 45: 559–594.
 • Tomul, E. (2007). “Türkiye’de Eğitime Katılım Üzerinde Gelirin Etkisi”. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 22: 122-131.
 • Transparency International (2020) Eastern Europe & Central Asia: weak checks and balances threaten anti-corruption efforts, retrieved from https://www.transparency.org/en/news/weak-checks-and-balances-threaten-anti-corruption-efforts-across-eastern-eu (08.06.2020).
 • Transparency International (2020) Health, retrieved from https://www.transparency.org/en/our-priorities/health-and-corruption (08.06.2020).
 • Vian T. (2008). Review of Corruption in the Health Sector: Theory, methods and interventions, Health Policy and Planning, April, 23(2):83-94.
 • Vian T. (2020). Anti-corruption, transparency and accountability in health: concepts, frameworks, and approaches. Global health action, 13(sup1), 1694744.
 • Yorulmaz, Ö. (2017). Sosyo-Ekonomik Kalkınma, Yolsuzluk ve Sağlık Göstergeleri Arasındaki İlişki: Kısmi En Küçük Kareler Yapısal Eşitlik Modeli Uygulaması. Alfanümerik Dergi, 5 (2), 191-206.
 • WHO (2007). Everybody's business: Strengthening health systems to improve health outcomes: WHO's frameworkfor action. Geneva.
 • Williams A. ve Dupuy K. (2018). Corruption and the city How aid donors can support integrity building in urban spaces, Bergen, Norway: CMI/U4.
 • U4 Anti‐Corruption Resource Centre (2006). Corruption in the Health Sector. U4 Issue; Vol. 1:1‐52.
 • Zakharov N. (2019). Does Corruption Hinder Investment? Evidence from Russian Regions, European Journal of Political Economy, 56: 39-61.

___

Bibtex @araştırma makalesi { yorumyonetim787088, journal = {Yorum Yönetim Yöntem Uluslararası Yönetim Ekonomi ve Felsefe Dergisi}, eissn = {2602-2125}, address = {41 Kanuni Sokak-Kemal Paşa Mahallesi Serdivan Sakarya}, publisher = {Sakarya Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {9}, number = {1}, pages = {49 - 66}, doi = {10.32705/yorumyonetim.787088}, title = {TÜRKİYE’DEKİ YOLSUZLUKLARIN SAĞLIK HİZMETLERİ İLE SOSYAL GÖSTERGELERE ETKİSİ}, key = {cite}, author = {Albayrak, Muzaffer} }
APA Albayrak, M. (2021). TÜRKİYE’DEKİ YOLSUZLUKLARIN SAĞLIK HİZMETLERİ İLE SOSYAL GÖSTERGELERE ETKİSİ . Yorum Yönetim Yöntem Uluslararası Yönetim Ekonomi ve Felsefe Dergisi , 9 (1) , 49-66 . DOI: 10.32705/yorumyonetim.787088
MLA Albayrak, M. "TÜRKİYE’DEKİ YOLSUZLUKLARIN SAĞLIK HİZMETLERİ İLE SOSYAL GÖSTERGELERE ETKİSİ" . Yorum Yönetim Yöntem Uluslararası Yönetim Ekonomi ve Felsefe Dergisi 9 (2021 ): 49-66 <
Chicago Albayrak, M. "TÜRKİYE’DEKİ YOLSUZLUKLARIN SAĞLIK HİZMETLERİ İLE SOSYAL GÖSTERGELERE ETKİSİ". Yorum Yönetim Yöntem Uluslararası Yönetim Ekonomi ve Felsefe Dergisi 9 (2021 ): 49-66
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’DEKİ YOLSUZLUKLARIN SAĞLIK HİZMETLERİ İLE SOSYAL GÖSTERGELERE ETKİSİ AU - MuzafferAlbayrak Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.32705/yorumyonetim.787088 DO - 10.32705/yorumyonetim.787088 T2 - Yorum Yönetim Yöntem Uluslararası Yönetim Ekonomi ve Felsefe Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 49 EP - 66 VL - 9 IS - 1 SN - -2602-2125 M3 - doi: 10.32705/yorumyonetim.787088 UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Yorum Yönetim Yöntem Uluslararası Yönetim Ekonomi ve Felsefe Dergisi TÜRKİYE’DEKİ YOLSUZLUKLARIN SAĞLIK HİZMETLERİ İLE SOSYAL GÖSTERGELERE ETKİSİ %A Muzaffer Albayrak %T TÜRKİYE’DEKİ YOLSUZLUKLARIN SAĞLIK HİZMETLERİ İLE SOSYAL GÖSTERGELERE ETKİSİ %D 2021 %J Yorum Yönetim Yöntem Uluslararası Yönetim Ekonomi ve Felsefe Dergisi %P -2602-2125 %V 9 %N 1 %R doi: 10.32705/yorumyonetim.787088 %U 10.32705/yorumyonetim.787088
ISNAD Albayrak, Muzaffer . "TÜRKİYE’DEKİ YOLSUZLUKLARIN SAĞLIK HİZMETLERİ İLE SOSYAL GÖSTERGELERE ETKİSİ". Yorum Yönetim Yöntem Uluslararası Yönetim Ekonomi ve Felsefe Dergisi 9 / 1 (Nisan 2021): 49-66 .
AMA Albayrak M. TÜRKİYE’DEKİ YOLSUZLUKLARIN SAĞLIK HİZMETLERİ İLE SOSYAL GÖSTERGELERE ETKİSİ. Yorum-Yönetim-Yöntem (JIMM). 2021; 9(1): 49-66.
Vancouver Albayrak M. TÜRKİYE’DEKİ YOLSUZLUKLARIN SAĞLIK HİZMETLERİ İLE SOSYAL GÖSTERGELERE ETKİSİ. Yorum Yönetim Yöntem Uluslararası Yönetim Ekonomi ve Felsefe Dergisi. 2021; 9(1): 49-66.
IEEE M. Albayrak , "TÜRKİYE’DEKİ YOLSUZLUKLARIN SAĞLIK HİZMETLERİ İLE SOSYAL GÖSTERGELERE ETKİSİ", , c. 9, sayı. 1, ss. 49-66, Nis. 2021, doi:10.32705/yorumyonetim.787088