COVİD-19 PANDEMİSİNİN SEÇİLİ BİST SEKTÖR ENDEKSLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Bu çalışmada Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda işlem gören XBANK, XBLSM, XGIDA, XILTM, XSGRT, XTEKS, XTRZM, XULAS toplam 8 sektör endeksinde Covid-19 salgınının etkisini ölçmek amaçlanmıştır. Bu amaçla 05.01.2015 – 02.07.2021 tarihlerini kapsayan ilgili BİST sektör endekslerinin günlük kapanış fiyatları kullanılmıştır. BİST sektör endekslerinde hem pandeminin etkilerini tespit etmek hem de asimetri ve kaldıraç etkisinin varlığını tespit etmek amacıyla Üstel Genelleştirilmiş Otoregresif Koşullu Heterokedastisite (EGARCH) modeli kullanılmıştır. Pandemi etkisini tespit etmek amacıyla Covid-19 adıyla kukla değişken tanımlanarak hem ortalama modeline hem varyans modeline eklenmiştir. Böylece sektör getirileri ve volatilitedeki artış azalışlar tespit edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre Covid-19’un XBLSM, XGIDA, XSGRT, XTEKS, XTRZM getirileri üzerinde etkili olduğu, XBLSM, XGIDA, XSGRT sektör getirileri üzerinde pozitif, XTEKS, XTRZM sektör getirileri üzerinde ise negatif bir etkisi olduğu tespit edilmiştir. Pandemi sürecinde XBLSM, XSGRT ve XGIDA getirileri artarken, XTEKS ve XTRZM getirileri azalmıştır. Aynı şekilde oynaklık üzerinde Covid-19’un etkisine bakıldığında XBLSM, XGIDA ve XSGRT sektörlerinin volatilitesi pozitif yönlü etkilenirken, XTEKS, XTRZM, XULAS sektörlerinin volatilitesi negatif yönlü etkilenmiştir.

IMPACT OF COVID-19 PANDEMIC ON SELECTED BIST SECTOR INDICES

In this study, it is aimed to measure the effect of the Covid-19 outbreak on the share returns in a total of 8 sector indices XBANK, XBLSM, XGIDA, XILTM, XSGRT, XTEKS, XTRZM, XULAS traded in the Borsa Istanbul Market. For this purpose, the daily closing prices of the relevant BİST sector indices covering the dates 05.01.2015 - 02.07.2021 were used. The Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heterokedasticity (EGARCH) model was used in the BİST sector indices to detect both the effects of the pandemic and the presence of asymmetry or leverage effect. In order to detect the pandemic effect, a dummy variable named Covid-19 was defined and added to both the mean model and the variance model. Thus, sector returns and increases and decreases in volatility were determined. According to the findings, it has been determined that Covid-19 has an effect on XBLSM, XGIDA, XSGRT, XTEKS, XTRZM returns, has a positive effect on XBLSM, XGIDA, XSGRT sector returns, and has a negative effect on XTEKS, XTRZM sector returns. While the returns of XBLSM, XSGRT and XGIDA increased during the pandemic process, the returns of XTEKS and XTRZM decreased. Likewise, when we look at the impact of Covid-19 on volatility, the volatility of the XBLSM, XGIDA and XSGRT sectors was positively affected, while the volatility of the XTEKS, XTRZM, XULAS sectors was negatively affected.

___

 • Alber, N. (2020). The Effect of Coronavirus Spread on Stock Markets: The Case of the Worst 6 Countries. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3578080
 • Çil Yavuz, N. (2015). Finansal Ekonometri. İstanbul: DER.
 • Ege, İ., & Metin, S. (2021). Türkiye’de İlk Covid-19 Vakası Haberinin Pay Piyasasına Etkisi: BİST Gıda Ve Turizm Endeksleri Üzerine Bir Uygulama. İktisadi ve İdari Yaklaşımlar Dergisi, 44-58.
 • Göker, İ. E., Eren, B. S., & Karaca, S. S. (2020). The Impact of the COVID-19 (Coronavirus) on The Borsa Istanbul Sector Index. Gaziantep University Journal Of Social Sciences, 14-41.
 • Günay, S. (2020). A New Form of Financial Contagion: COVID-19 and Stock Market Responses. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3584243
 • Kılıç, Y. (2020). Borsa İstanbul’da COVID-19 (Koronavirüs) Etkisi. Journal Of Emerging Economies And Policy, 66-77.
 • Mazur, M., Dang, M., & Vega, M. (2020). COVID-19 and the march 2020 stock market crash. Evidence from S&P1500. Finance Research Letters, 1-8.
 • Nelson, D. B. (1991). Conditional Heteroskedasticity in Asset Returns: A New Approach. Econometrica, 347-370.
 • Ölmez, U., & Ekinci, A. A. (2020). Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Hisse Senedi Piyasasına Etkisi: BİST100 Örneği . Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi, 225-239.
 • Öztürk, Ö., Şişman, M. Y., Uslu, H., & Çıtak, F. (2020). Effects Of Covıd-19 Outbreak On Turkısh Stock Market : A Sectoral-Level Analysıs. Hitit University Journal of Social Sciences Institute, 56-68.
 • Sansa, N. A. (2020). The impact of Covid-19 on the financial markets. Evidence from China . papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3562530
 • Shehzad, K., Xiaoxing, L., & Kazouz, H. (2020). COVID-19’s disasters are perilous than Global Financial Crisis: A rumor or fact? Finance Research Letters.
 • Soy, T. A. (2021). Covid-19 salgınının BİST teknoloji endeksi (xutek) üzerindeki etkisi. International Review of Economics and Management, 28-49.
 • Şenol, Z., & Zeren, F. (2020). Coronavırus (Covıd-19) And Stock Markets: The Effects Of The Pandemic On The Global Economy. Eurasian Journal of Researches in Social and Economics, 1-16.
 • Tayar, T., Gümüştekin, E., Dayan, K., & Mandi, E. (2020). Covid-19 Krizinin Türkiye'deki Sektörler Üzerinde Etkileri: Borsa İstanbul Sektör Endeksleri Araştırması. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 293-320.
 • Topcu, M., & Gulal, Ö. S. (2020). The impact of COVID-19 on emerging stock markets. Finance Research Letters.
 • Zeren, F., & Hızarcı, A. E. (2020). The Impact Of Covid-19 Coronavirus On Stock Markets: Evidence From Selected Countries. Muhasebe Ve Finans İncelemeleri Dergisi, 78-84.
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi-Cover
 • ISSN: 2148-029X
 • Başlangıç: 2013
 • Yayıncı: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F.