Türkiye'de 1980 sonrası dönemde sendikacılık: İşçi ve işveren sendikalarının bilişim teknolojileri ve sanal sendikacılık uygulamalarına bakış açısı

Bilişim teknolojilerinin; ekonomik sistemi ve işçi hareketlerini kökten değiştirmesi, tüm alanlarda olduğu gibi, sendikal örgütlenme yi de büyük ölçüde etkilemiştir. Günümüzde yeni bilişim teknolojileri; işçi ve işveren arasındaki çatış maların çözümünde, sendikal faaliyetlerin örgütlenmesinde , üyelerle olan iletişimde ve müzakere sürecinde önemli bir rol oynamaktadır . Bu çalışma , bilişim teknolojilerin sendikaların örgütlenmelerine ve etkinliğine etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Özellikle 1980 sonrası dönemde , Türkiye’deki siyasi ve yasal koşullar bağlamında sendikal örgütlenmenin olumsuz etkilendiği düşünülmektedir. Buradan hareketle yola çıkıla rak bu çalışmada , işçi ve işveren sendikalarının bilişim teknolojilerine bakışının incele mesi amaçlanmıştır. Çalışma sonucunda, sendikaların bilişim teknolojisi (BT) kullanımı, BT’den beklenen yarar ve sanal sendikacılık konusundaki algıları arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur. İşçi ve işveren sendikaları arasında da söz konusu ilişkiler açısından anlamlı fa rklılıklar tespit edilmiştir .

Unionism in the post- 1980 period in Turkey: The view of labor and trade union confederations to itc and virtual union applications

The “Information Revolution” is changed economic system and labour movements throughout the world as well as in all areas and it has created a huge impact on union organizing. New information technology (IT) has played a critical role in negotiations, conflicts with employers, organizing campaigns and communication with union members. This paper examines the effects of information technology (I T) on organizing and union effectiveness labor and trade unions. The union organizations, especially in the context of the post- 1980 period is thought to be negatively affected by Turkey's political and legal conditions. On the basis of this perspective the aim of this study to review Turkish labour and trade union’s views on the use and importance of information and communications technology (ICT) within their unions. The results show that, there is a significant relationship between the use of IT in the trade and labor unions, the expected benefit from IT and virtual unionism 'perceptions. Significant differences were determined between labors and trade unions in terms of the relationships, that have been identified.

Kaynakça

ASTARLI, M. (2013), “6356 Sayılı Yeni Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun Sendikal Güvenceler Konusunda Getirdiği Değişiklikler ve Hukuki Sonuçları”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XVII, Y.2013, Sa. 1 - 2

BAŞARAN, F. (2010); “Sendikal Yenilenme ve İletişim Teknolojileri”, Çalışma ve Toplum , 2010/1 , sf: 11 - 32

BIBBY, A. (2004); “International trade union activity and work of works councils on the Internet ,” http://www.andrewbibby.com/socialpartners/intunity.pdf

CHAISON, G. (2002) ”Information Tecnology: The Threat to Unions”, Journal of Labour Research, Spring 2002, Volume: 23, Issue: 2, pp. 249–259.

ÇELİK, A. (2012); Yeni sendikalar yasası ne getiriyor, ne götürüyor? www.t24.com.tr

DARLINGTON, R. (2004); “The Creation Of The E - Union: The Use Of ICT By British Unions” http://www.rogerdarlington.co.uk/E- union.html

DELİCAN Mustafa (2006), “Cumhuriyet Döneminde Türk Endüstri Ilişkileri: Işçi Sendikalarinin Dünü, Bugünü Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 51,1, 3- 45

DERELİ T. (2013); 6356 Sayılı Yeni Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu:Genel Bir Değerlendirme, Çalışma ve Toplum , 2013/1

DIAMOND, W.J.; FREEMAN, R. B. (2002) “ Will Unionism Prosper in Cyberspace? The Promise of the Internet for Employee Organization”, British Journal of Industrial Relations , 40:3 September 2002 0007- 1080, pp.569- 596

DOWNEY, Greg (2003), “Commentary: The Place of Labor in the History of Information - Technology Revolutions”, IRSH 48 (2003), Supplement, pp. 225–261

FIORITO, J.; BASS W. (2002); “The Use of Information Technology by National Unions: An Exploratory Analysis”, Industrial Relations , Vol. 41, No. 1. January 2002.

FIORITO, J.; JARLEY P., DELANEY J. T.; KOLODINSKY R. W. (2000); “Unions and Information Technology:Fr om Luddites to Cyberunions?”, Labor Studies Journal , Winter 2000

FIORITO, J.; ROYLE, M. T. (2005); “Information and communication Technology use in British Unions ”, Critical Perspectives on International Business , Volume: 1, No:2/3, 2005, pp: 180- 193

FRE EMAN R.; ROGERS J. (2002); “A Proposal To American Labor”, In The Nation 274 (June 24, 2002)

FREEMAN, R. B. (2002); “The Labour Market In The New Information Economy” Working Paper 9254 http://www.nber.org/papers/w9254

GÜLOĞLU T, SERTKAN M. (2003), “Yeni Teknolojilerin Çalışma İlişkilerine Etkileri”, Kamu- İş C:7,S:2

GÜNDOĞAN, N. (2002); “İnternet ve Sendikal Hareket”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 35, Sayı 4, Aralık 2002, s.121 - 135

KOCABAŞ, F. (2004); "Endüstri İlişkilerindeki Dönüşüm", Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S.10, 2004.

KUTAL, M. (2005); “Türk Sendikacılığını Çevreleyen Olumsuz Koşullar, Özellikler”, Çalışma ve Toplum, 2

LUCORE, R. E. (2002), “Challenges and Opportunities: Unions Confront the New Information Technologies”, Journal of Labor Research , 01953613, Spring 2002, Vol. 23, Issue 2

ÖZTÜRK, A. (2007); “Siyasi Kültür Bağlamında Türkiye’de Devlet- Sivil Toplum İlişkisi: Sendikacılık Örneği”, Bilgi, 9, 1, 1 - 35

SEKARAN U. (2003); “Research Methods for Business; A Skill Building Approach”, Fourth Edition, Wiley, NJ

SELAMOĞLU, A. (2004); “İşçi Sendikacılığında Yeniden Yapılanma ve Örgütlenme Modeli”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (6) 2003 / 2 : 63 - 98

SHOSTAK, A.B. (2002), ‘Today's Unions As Tomorrow's CyberUnions: Labor's Newest Hope’ Journal of Labor Research , 23 (2), 237 - 248.

ŞAFAK C. (2006); Türkiye’de Toplu Pazarlığın Değişen Çizgisi, Çalışma ve Toplum , 2006/3

ŞENKAL, A. (2003); ‘İletişim Teknolojisi ve Sendikalar: Sanal Sendika ya da İnternet sendikacılığı’, CMİS Dergisi , 17 (1), ss.30- 44.

TEMPLER, A., SOLOMON, N. (1988); ‘Unions and technology: A survey of union use of information technology’, Relations Industrielles / Industrial Relations , 43, ss.378 –393.

YÜCESAN- ÖZDEMİR, G. (2009); Emek ve Teknoloji, Tan Yayınları, Eylül 2009 Ankara

http://bianet.org/biamag/bianet/108174- bilisimciler- sanal- miting- icin- orgutleniyor (11.04.2010)

http://www.disk.org.tr (08.11.2011)

http://www.labourstart.org/tr/ (11.04.2010) .

http://www.labournet.net/world.asp#ID (11.04.2010).

www.walmartworkerslv.com (11.04.2010)

http://www.sendika.org/2009/07/beyaz- yakali - isciyiz- biz- cuneyt- goksu/ (11.04.2010)

Kaynak Göster