Kolayda Ürünler İçin Perakende Satış Yeri Seçimi: Bir Analitik Hiyerarşi Prosesi Uygulaması

Bu çalışmada günlük hayatta sıklıkla satın alınan "Kolayda Ürünler" için perakende satış yeri seçimi problemi ele alın-mıştır. Perakende satış yeri seçiminde birçok farklı yöntem kullanılmaktadır. Bu çalışmada, sübjektif yargıların rahatlıkla kul-lanılabildiği Analitik Hiyararşi Prosesinin (AHP) bir alternatif çözüm yöntemi olarak kullanılabileceği gösterilmeye çalışılmak-tadır. Bu araştırmada, Kolayda ürünler için perakende satış yeri seçiminde etkili olan faktörlerin ağırlıklarını belirlemede uz-manların görüşlerinden yararlanılmıştır. AHP ile gerçekleştirilen bu işlemlerde, uzman görüşlerinde olabilecek muhtemel fark-lılaşmaların etkisi Duyarlılık Grafiği üzerinde incelenmiştir. AHP, sübjektivitenin var olduğu birçok karar probleminde olduğu gibi, perakande satış yeri seçiminde de rahatlıkla kullanılabilecek bir teknik sunmaktadır.

Convenience Goods Retail Site Selection: An Analytic Hierarchy Process Application

In this article, Convenience Goods-Retail Site Selection problem has been considered. Although there are several other techniques to solve retail site selection problem, Analytic Hierarchy Process provides an alternative technique that can be used especially when we face up with subjective judgments. In this article, AHP has been used as an alternative solution technique. Expert judgments have been used in order to calculate the weight of the factors, which affect convenience goods-retail site se-lection decision. Possible differences that can be seen among expert judgments have been considered on a Sensitivity Graph. AHP provides an efficient technique especially when there is subjectivity.

Kaynakça

Berman B. ye Evans J.R., 1995, Retail Management - A Strategic Approach, New Jersey, Prentice Hall, Inc.

Buffa E.S. ve Sarin R.K., 1987, Modern Production / Operations Management, Canada, John Wiley & Sons, Inc.

Calantone R.J., Di Benedetto C.A., Schmidt J.B., 1999, "Using the Analytic Hierarchy Process in New Product Scre- ening", Journal of Product Innovation Management, 16, 65-76.

Chase R.B., Aquilano NJ, 1977, Production and Ope- rations Management, Illinois, Irwin, Inc.

Craig C.S., Ghosh A., McLafferty S., Spring 1984 ,"Models of the Retail Location Process: A Review", Journal of Retailing, V. 60, No: 1, 5-36.

Ghosh A., 1990, Retail Management, USA, The Dryden Press.

Kotler P. ve Armstrong G., 1994, Principles of Marke- ting, New Jersey, Prentice-Hall, Inc.

Kuo R.J., Chi S.C., Kao S.S., 1999, "A Decision Sup- port System for Locating Convenience Store Through Fuzzy AHP" , Computers & Industrial Engineering, V. 37, 323- 326.

Mount S.M., 1990, "Strategic Facility Planning as a Component of the Business Plan", Industrial Development Section, 1, 879-882.

Oluc M., Temmuz-Agustos 1989, "Dagittm IV-Toptan- Pazarlama Diinyasi, Yi1:3, Sayi: 16, Istanbul, 3-14.

Oluy M. ye digerlcri, 1978, Pazarlama Yi5netimi, 2.b., Istanbul, Pazarlama Enstittisti Yayint, No: 10 (Kumcu E., "Dagitim Kanallan Sistemi", S: 258).

Ozatag Allharni, 1991 , "Zincir Magazalarda Global ye Lokal Yonden Magaza Yen Secim Teknikleri ye Ideal Maga- za Yerinin Ozelliklerini lyeren Bir Ani§tirma", I.U.Sosyal Bi- limier Enstitiisii Y.Lisans Tezi, S: 24 'te aktanlan: (Tek

O.Baybars, 1980 , "Bilyiik Olgekli Gala Perakendeciliginde Stratejik Kurulu§ Yeri cozilmlemeleri ye Izmir Kentinde Amprik Bir Modele Dayall Kurulu§ Yeri Secimi Ara§tirma- si", Izmir, Ege Universitesi 1§letme Falciiltesi basilmami§ Do- gentlik tezi, 3).

Saaty T.L., 1982 , Decision Making for Leaders, USA, Wadsworth Inc.

Saaty T.L., Vargas L.G., 1994, Decision Making in Economic, Political, Social, and Technological Environ- ments with the Analytic Hierarchy Process, Vol. VII., Pitts- burgh-USA, RWS Publications.

Tek a B., 1984, Perakende Pazarlama Yonetimi, Iz- mir, ()gel Yaylinctlik

Timmermans H., 1986, "Locational Choice Behaviour of Entrepreneurs: An Experimental Analysis", Urban Studi- es, V. 23, 231-240.

Vargas L.G., 1990, "An Overview of the Analytic Hi- erarchy Process and its Applications", European Journal of Operational Research, Vol. 48, 2-8.

Wind Y., Saaty T.L., July 1980, "Marketing Applicati- ons of the Analytic Hierarchy Process", Management Scien- ce, Vol. 26, No: 7, 641- 658.

Yang J. ye Lee H., 1997, "An AHP Decision Model for Facility Location Selection", Facilites, Vol. 15, No: 9/10, 241-254.

ExpertChoice - EC

Kaynak Göster