İş yaşamındaki yönetici liderliğe ve siyasi liderliğe yönelik örtük liderlik teorilerinin karşlaştırılması

Bireyler, "örtük liderlik teorileri" olarak isimlendirilen bilişsel yapılar aracılığıyla karşılarmdakileri lider ya da lider olmayan şeklinde sınıflandırır. Bu çalışmanın amacı, iş yaşamındaki yönetici liderliğe ve siyasi liderliğe dair örtük teorilerini incelemek, farklannı saptamak ve bunların belirli değişkenlere göre değişimini incelemektir. Çalışmanın örneklemini farklı sektörlerden 278 kişi oluşturmaktadır. Katılımcıların 148'ine (%53.2) yöneticilik pozisyonunda bulunan bir liderin özellikleri sorulurken, 130'una (%46.8) siyasi bir liderin özellikleri sorularak liderlik prototipleri incelenmiştir. Cevaplar araştırmacılar tarafından içerik analizine tabi tutularak 183 başlık altında kodlanmıştır. Her iki liderlik türü için de ortak olarak en fazla söylenen özellikler arasında adil, çalışkan, dürüst, güvenilir, hitabet yeteneği olan, ileri görüşlü, ikna edici, kültürlü, zeki gibi karakteristikler vardır. Yönetici liderler için, kadınlar yenilikçi, erkekler ise disiplinli olma özelliğini; daha genç olanlar hoşgörülü-anlayışlı, ileri görüşlü ve zeki olma, daha yaşlı olanlarsa demokratik olma özelliğini daha çok vurgulamışlardır. Siyasi liderlik için, kadınlar iyi eğitimli, erkekler dürüst ve halkla iç içe olma özelliklerini; daha yaşlı olanlarsa adil, dürüst ve ailesine bağlı olma özelliklerini daha fazla söylemişlerdir. Bu çalışma bizlere Türk toplumunun iki farklı liderliğe dair örtük liderlik teorileri hakkında ışık tutmaktadır.
Anahtar Kelimeler:

cinsiyet,yaş

The comparison of bussiness and political implicit leadership theories

With the help of cognitive structures named �implicit leadership theories� people categorize others as leaders or not. The aim of this study is to investigate the implicit leadership theories about business and political leaders, to determine the differences between them and investigate them according to some variables. The sample of the study is composed of 278 respondents. From the respondents 148 of them were asked the characteristics of business leaders, 130 of them were asked the characteristics of political leaders. After coding procedures, 183 categories were derived. There are common characteristics for both leadership types such as just, hardworking, honest, trustworthy, the art of public speaking, far-sighted, persuasive, cultured, intelligent. For the business leaders, women mentioned openness to change more and men being disciplined; younger respondents expected them to be tolerant, far-sighted and intelligent, older ones emphasized being democratic. For the political leaders women mentioned being well educated more, while men more emphasized being trustworthy and being close to the public; older respondents mentioned being just, trustworthy and attached to the family more. This study sheds some light on the implicit leadership theories of Turkish society in two different leadership areas.
Keywords:

sex,age,

Kaynakça

ÂYCAN, Z. ve diğ., 2000, "Impact of Culture on Human Resource Management Practices: 10-Country Comparison", Applied Psychology: An International Review, Vol: 49, s: 192-221.

BASS, B.M., AVOLIO, B.J., 1989, "Potential Biases in Leadership Measures: How Prototypes, Leniency, and General Satisfaction Relate to Ratings and Rankings of Transformational and Transactional Leadership Constructs", Educational and Psychological Measurement, Vol: 49, s: 505-527.

BEM, S., 1974, "The Measurement of Psychological Androgyny", Journal of Consulting and Clinical Psychology, Vol: 42, No: 2, s: 155-162.

BÎLGİN, N., 2006, Sosyal Bilimlerde İçerik Analizi: Teknikler ve Örnek Çalışmalar, Anlara, Siyasal Kitabevi.

BRODBECK, F.C. ve diğ., 2000, "Cultural Variation of Leadership Prototypes Across 22 European Countries", Journal of Occupational & Organizational Psychology, Vol: 73, No: 1, s: 1-29.

CRONSHAW, S.F., LORD, R.G., 1987, "Effects of Leader Prototypicality, Consensus Information, and Encoding Processes on Leadership Perceptions", Journal of Applied Psychology, Vol: 72, s: 97-106.

DEAL, J.J., STEVENSON, M.A., 1998, "Perceptions of Female and Male Managers in the 1990s ", Sex Roles, Vol: 38, s: 287-300.

DUNNING, D., PERIE;M., STORY, A.L., 1991, "Self Serving Prototypes of Social Categories", Journal of Personality and Social Psychology, Vol: 61, s: 957-968.

EAGLY, A.H., KARAU, S.J., MAKHIJANI, M.G., 1995, "Gender and Effectiveness of Leaders: A Meta-Analysis"Psychological Bulletin, Vol: 117, No: 1, s: 125-145.

EPITROPAKI, O., MARTIN, R., 2004, "Implicit Leadership Theories in Applied Settings: Factor Structure, Generalizability and Stability Over Time", Journal of Applied Psychology, Vol: 89, s: 293-310.

EPITROPAKI, O., MARTIN, R., 2005, "From Ideal to Real: A Longitudinal Study of Implicit Leadership Theories, Leader-Member Exchanges and Employee Outcomes", Journal of Applied Psychology, Vol: 90, s: 659-676.

FRASER, S. L„ LORD, R. G., 1988, "Stimulus Prototypicality and General Leadership Impressions: Their Role in Leadership and Behavioral Ratings ", The Journal of Psychology, Vol: 122, No: 3, s: 291-303.

FOTI, R.J., FRASER, S.L., LORD, R.G., 1982, "Effects of Leadership Labels and Prototypes on Perceptions of Political Leaders", Journal of Applied Psychology, Vol: 67 No: 3, s: 326-333.

FOTI, R.J., HAUENSTEIN, N.M.A., 2007, "Pattern and Variable Approaches in Leadership Emergence and Effectiveness", Journal of Applied Psychology, Vol: 92, No: 2, s:347-355.

FOTI, R., LORD, R., 1987, "Prototypes and Scripts: The Effects of Alternative Methods of Processing Information on Rating Accuracy", Organizational Behavior and Human Decision Making Processes, Vol: 39, s: 318-340.

FOTI, R.J., MINER, J.B., 2003, "Individual Differences and Organizational Forms in the Leadership Process", Leadership Quarterly, Vol: 14, No: 1, s: 83-112.

GERSTNER, C., DAY, D., 1994, "Cross-Cultural Comparison of Leadership Prototypes", Leadership Quarterly, Vol: 5, s: 121-134.

HOFSTEDE, G., 1980, "Motivation, Leadership and Organization: Do American Theories Apply Abroad? " Organizational Dynamics, Vol: 9, No: 1, s: 42-63.

HOFSTEDE, G., 1983, "The Cultural Relativity of Organizational Practices and Theories", Journal of International Business Studies, Vol: 14, s: 75-89.

HOFSTEDE, G., 1991, Culture and Organizations: Software of the Mind, London, McGraw-Hill.

HOFSTEDE, G., 1998, Masculinity and Femininity: The Taboo Dimension of National Cultures, Thousand Oaks, Sage.

HOUSE, R. J., JAVIDAN, M., DORFMAN, P., 2001, "Project Globe: An Introduction", Applied Psychology: An International Review, Vol: 50, No: 4, s: 489-505.

İMAMOĞLU, E.O., KARAKİTAPOĞLU-AYGÜN, Z., 1999, "1970'lerden 1990 'lara Değerler: Üniversite Düzeyinde Gözlenen Zaman, Kuşak Ve Cinsiyet Farklılıkları", Türk Psikoloji Dergisi, Vol: 14, No: 44, s: 1-22.

JOHNSON, B.E., 2007, Taking the Child to Work: The Relationship of Adult Attachment Styles and Implicit Leadership Theories in Organizational Settings, Yayınlanmamış Doktora Tezi. Regent University, VA, USA.

KABASAKAL, H., BODUR, M., 2007, "Leadership and Culture in Turkey: A Multi-Faceted Phenomenon". J.Chhokar, F.Brodbeck, & R. House (Ed.), Managerial Cultures of the World: A GLOBE Report of In-depth Studies of the Cultures of 25 Countries içinde, Lawrence Erlbaum Associates.

KARAKİTAPOGLU-AYGUN, Z., İMAMOGLU, E.O., 2002, "Value Domains Of Turkish Adults And University Students", The Journal of Social Psychology, Vol: 142, No: 3, s: 333-352.

KELLER, T., 1999, "Images of the Familiar: Individual Differences and Implicit Leadership Theories", The Leadership Quarterly, Vol: 10, No: 4, s: 589-607.

KONRAD, E., 2000, "Implicit Leadership Theories in Eastern and Western Europe", Social Science Information^ Vol: 39, No: 2, s: 335-347.

KOOMMOO-WELCH, P, 2008, Implicit Leadership Theories: Perceptions of Charisma, People, and Performance. Yayınlanmamış Doktora Tezi. North Carolina State University, North Carolina, USA.

KOOPMAN, P. L. ve dig., 1999, "National Culture and Leadership Profiles in Europe: Some Results From the GLOBE Study ", European Journal of Work and Organizational Psychology, Vol: 8, No: 4, s: 503-520.

LANDEFELD, I D., 2009, The Role of Implicit Leadership Theories on Leader-Member Exchange and Follower Self-Efficacy. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Walden University, North Carolina, USA.

LİNG, W., CHİA, R.C., FANG, L., 2000, "Chinese implicit leadership theory", The Journal of Social Psychology, Vol: 140, No: 6, s: 729-739.

LORD, R.G., FOTI, R.J., De VADER, C.L., 1984, "A Test of Leadership Categorization Theory: Internal Structure, Information Processing, and Leadership Perceptions ", Organizational Behavior and Human Performance, Vol: 34, s: 343-378.

LORD, R.G„ MAHER, K.J., 1991, Leadership and Information Processing: Linking Perceptions and Performance, Boston, Unwin Hyman.

NYE, J.L., FORSYTH, D.R., 1991, "The Effects of Prototype-Based Biases on Leadership Appraisals: A Test of Leadership Categorization Theory", Small Group Research, Vol: 22, No: 3, s: 360-379.

OFFERMAN, L.R., KENNEDY, J.K., JR., WIRTZ, P.W., 1994, "Implicit Leadership Theories: Content, Structure, and Generalizability", Leadership Quarterly, Vol: 5, No: 1, s: 43-58.

ÖZALP TÜRETGEN, L, ÜN SAL, P. (değerlendirmede), "The Role of Leadership Perception as a Mediator between Managers' Self Monitoring and Subordinate Attitudes ", European Journal of Work and Organizational Psychology.

PARIS, L., 2004, "The Effects Of Gender And Culture On Implicit Leadership Theories: A Cross-Cultural Study", Academy of Management Best Conference'da sunulmuş bildiri.

PAŞA, S., 2000, "Türkiye Ortamında Liderlik Özellikleri", Z. Ayçan (Ed.), Türkiye'de Yönetim, Liderlik Ve İnsan Kaynakları Uygulamaları içinde (pp. 225-241), Türk Psikologlar Derneği Yayınları, Ankara, Türkiye.

PHILLIPS, J.S., LORD, R.G., 1982, "Schematic Information Processing and Perceptions of Leadership in Problem-Solving Groups", Journal of Applied Psychology, Vol: 67, No: 4, s: 486-492.

PHILIPS, J.S., LORD, R.G., 1986, "Notes on the Practical and Theoretical Consequences of Implicit Leadership Theories for the Future of Leadership Measurement", Journal of Management, Vol: 12, No: 1, s: 31-41.

ROSCH, E., 1978, "Principles of Categorization", E. Rosch & B.B. Lloyd (Ed.), Cognition and Categorization içinde, Hillsdale, NJ: Erlbaum.

SALTZ, J.L., 2005, "Beyond Simple Similarity: The Relationship Of Leader-Follower Personality Fit with Follower Satisfaction with the Leader and Follower Commitment to the Organization", Dissertation Abstracts International: Section B: The Sciences & Engineering, Vol: 65 (7-B), s:3759.

SCHWARTZ, S.H., 2006, "Basic Human Values: Theory, Measurement and Applications", Revue Française de Sociologie, Vol: 42, s: 249-288.

SIMONTON, D.K., 1986, "Dispositional Attributions of (Presidental) Leadership: An Experimental Simulation of Histometric Results ", Journal of Experimental Social Psychology, Vol: 22, s: 389-418.

SINGER, M., 1990, "Implicit Leadership, Theory: Are Results Generalizable From Student to Professional Samples?", The Journal of Social Psychology, Vol: 130, No: 3, s: 407-408.

STRAUSS, A., CORBIN, J., 1998, Basics of Qualitative Research Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory, London, Sage.

STRAUSS, J.P., SAWYERR, O.O., OKE, A., 2008, "Demographics, Individual Value Structures, and Diversity Attitudes in the United Kingdom ", Journal of Change Management, Vol: 8, No: 2, s: 147-170.

ZHANG, Z., 2008, In The Eyes of the Follower: Cognitive and Affective Antecedents of Transformational Leadership Perception and Individual Outcomes. Yayınlanmamış Doktora Tezi, University of Minnesota, USA.

Kaynak Göster