Yoğun Bakım Ünitesinde Hemşirelik Hizmetlerine Ayrılan Süre

Amaç: Bu çalışma, bir nöroloji yoğun bakım ünitesinde 9 yıl önce sunulan hemşirelik hizmetlerinin süreleri ile bugünkü hemşirelik hizmetlerinin sürelerini karşılaştırmayı, ünitedeki mevcut durumu saptamayı ve yoğun bakım ünitelerinde yeterli sayıda/nitelikli hemşirelerin istihdam edilmesinin önemini vurgulamayı amaçlamaktadır. Gereç ve Yöntemler: Çalışmamız, yoğun bakımda çalışan hemşirelerin 2001 ve 2010 yılında bir mesai saati içinde verdiği hemşirelik hizmetlerinin sürelerinin, yoğun bakımda çalışmış deneyimli bir hemşire (gözlemci) tarafından hemşirelerden habersiz olarak ara verilmeden, sü- rekli gözlemlenerek kayıt edilmesiyle yapılmıştır. Çalışmamızda hemşirelerin teslim verme- teslim alma süreleri, malzeme hazırlığı, hasta bakımı, takibi, tedavisi ve kayıtları için geçen süreler ile el antiseptiği kullanımı, el yıkama ve eldiven değişim sayıları, 2001 yılında 2 hemşire gündüz 2 hemşire gece nöbet ekibinden, 2010 yılında da aynı şekilde 2 hemşire gündüz 2 hemşire gece nöbet ekibinden olmak üzere toplam 8 farklı yoğun bakım hemşiresinde farklı günlerde gözlemlenerek kayıt edilmiştir. Gözlemler sonucu elde edilen bulgular dakika olarak hesaplanıp aritmetik ortalamaları alınmıştır. Bulgular: Hemşirelerin hasta teslim alma ve teslim verme sürelerinin 2010 yılında artmış olduğu; hasta bakımı, takip alma ve tedavi yapma sürelerinde, 2010 yılı gündüz mesaisinde, 2001 yılında ise gece mesaisinde hemşirelerin daha fazla zaman harcadıkları belirlendi. Hemşirelerin 2010 yılında daha fazla el antiseptiği kullandığı, eldiven değiştirdiği ve el yıkadığı saptandı. 2001 yılında dosya kayıtları ortalamasının daha fazla olduğu; 2010 yı- lında ise bilgisayar kayıtlarıyla birlikte kayıt işlemlerine ayrılan sürenin artmış olduğu saptandı. Sonuç: Teknolojik gelişmelerin yoğun bakım ünitelerinde hemşirelik hizmetlerine ayrılan süreyi azalttığı belirlendi ve bu teknolojiyi kullanabilmek için yoğun bakım ünitelerinde yeterli sayıda/nitelikli hemşireler istihdam edilmeli, eğitimlere önem verilmelidir.
Anahtar Kelimeler:

Yoğun bakım, hemşirelik, süre

Time Divided Into Intensive Care Unit Nursing Services

Objective: This study aimed to compare the durations of today’s nursing service functions with that of 9 years ago in a neurology intensive care unit, to determine the present aspects of the unit , to improve the quality of the services and in order to emphasize the importance of the employment of sufficient number and qualified nurses. Material and Methods: In our study, the durations of the nursing services of nurses ,who has worked in intensive care units, in a working hour in different days and shifts in 2001 and in 2010 were lasting observed and recorded during all shift without informing the nurses by an experienced nurse, who has worked in an intensive care unit. In our study,the patient reception-delivery times, material preparation, patient care, pursuit , treatment and recording durations and hand antiseptic application, hand washing and glove changing counts were recorded in a total of 8 different intensive care unit nurses in different days in 2001 (2 nurses between 08.00-16.00 in the day time shift) and in 2010 (2 nurses between 16.00-09.00 in the night shift). Durations obtained by observations were recorded as minutes and the average values were computed. Results: In our study, ıt was determined that nurses’ the patient reception and delivery times to be increased in 2010 ; patient care, making follow-up and treatment times; nurses spent more time in the night-time shift in 2001 and in the day shift in 2010. In 2010, it was found out that the nurses used more hand antiseptic, changed more gloves and washed more often their hands and the average of file records was higher in 2001, with computer records the time, which allocated the records increased in 2010. Conclusion: In this study, it was determined that technologic developments reduced the time of the nursing service in intensive care units and to use this technology ,the employment of sufficient number and qualified nurses ,to give importance to education, to research technological development of nurses in intensive care units are recommended to follow.

___

 • Hatipoğlu S. Cerrahi yoğun bakım hemşireliği ilkeleri. Gülhane Tıp Dergisi 2002; 44 (4):475- 479.
 • Akdeniz S, Ünlü H. Yoğun bakım hemşireliği. Yoğun Bakım Dergisi 2004; 4 (3):179-185.
 • Kavaklı Ö, Uzun Ş, Arslan F. Yoğun bakım hemşirelerinin profesyonel davranışlarının be- lirlenmesi. Gülhane Tıp Dergisi 2009; 51 (3):168-173.
 • İnan NK. Hemşirelerin hijyenik bakım uygula- malarını kayıt etme durumları. Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2006.
 • Gökçora H İ. Profesyonelliğe saygı. Bilim, Eğitim ve Düşünce Dergisi 2005; 5 (3):54-59.
 • Türk G, Hakverdioğulu G, Eşer İ, Khorshıd L.İnmeli hastaların hemşire kayıtlarının ince- lenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Elektronik Dergisi, 2010;3(4):171-174.
 • Karkkainen O, Eriksson K. Structuring the doc- umentation of nursing care on the basis of a theoretical process model. Scand J Caring Sci. 2004;18(2):229-236.
 • Demir R. Hemşirelerin hasta bakım uygula- malarını kaydetme durumlarını etkileyen fak- törler. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri En- stitüsü, Sivas, 2001.
 • Finn L. Nurses documentation of infection control precautions. 2. British Journal of Nurs- ing. 1997;6(12):678-684.
 • Lucet JC, Rigaud MP, Mentre F. Hand con- tamination before and after different hand hy- giene techniques: A randomized clinical trial. J Hosp Infect 2002;50:276-80.
 • Gencer S. Hastane enfeksiyonları: Korunma ve kontrol. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri, Sempozyum dizisi 2008; 60:71-78.
 • Arda B, Şenol Ş, Taşbakan MI, Yamazkan T, Sipahi OR, Arsu G, Ulusoy S. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi yoğun bakım ünitelerinde el tem- izliği kurallarına uyumun değerlendirilmesi. Yoğun Bakım Dergisi 2005; 5 (3):182-186.
 • Van Der Broek PJ, Verbakel-Salomons EMA, Bernards AT. Quantity versus quality of hand hygiene. J Hosp Infect 2001;49:297-8.
 • Fesci H, Doğan N, Pınar G. İç hastalıkları klin- iğinde çalışan hemşirelerin hasta bakımında karşılaştıkları güçlükler ve çözüm önerilerinin belirlenmesi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2008; 11 (Ek 3):40-50.
 • Merkorius A, Papathanassoglou E, Lemonidou C. Evaluation of patient satisfac- tion with nursing care: quantitative or qualita- tive approach? International Journal of Nursing Studies 2004; 41 (Suppl. 4):355-367.
 • Acaroğlu R, Savcı C, Bilir A, Kaya H, Şendir M, Örenli E, Temel Z. Bir nöroşirurji kliniğinde gece verilen hemşirelik bakımının değer- lendirilmesi. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi 2009; 2 (Ek 1):34-40.
 • Ulusoy H. Güvenli istihdamın önemi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2008; 11 (Ek 3):106-112.
 • Needleman J, Buerhaus P, Stewart M et al. Nurse staffing in hospitals: Is there a business case for quality? Health Affairs 2006; 25 (Suppl. 1):204-211.
 • Pınar R ve Arıkan S. Hemşirelerin iş doyumu: etkileyen faktörler, iş doyumu ile benlik saygısı ve asertivite ilişkisi. Uluslararası Katılımlı VI. Ulusal Hemşirelik Kongresi Kitabı 14-16 Mayıs 1998:159-170, Ankara.
 • Bayrak G ve Bahçecik N. Hemşirelerde iş doyumu ve etkileyen faktörler. III. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi Özet Kitabı 17-20 Mart 2005:204-210, Kuşadası.
 • Yang KP. and Huang CK. The effects of staff nurses moral on patient satisfaction. Journal of Nursing Research, 2005; 13 (2): 141-151.
 • Rafferty AM, Clark SP, Coles J et al. Out- comes of variation in hospital nurse staffing in English hospitals: Crossectional analysis of survey data and discharge records. Interna- tional Journal of Nursing Studies 2007; 44:175-182.
 • Sheward L, Hunt J, Hagen S et al. The rela- tionship between UK hospital nurse staffing and emotional exhaustion and job dissatisfac- tion. Journal of Nursing Management 2005; 13 (Suppl. 1):51-60.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 25.7.2008 tarih ve 28223 (2008/53) sayılı “yoğun bakım ünitelerinin standartları” konulu genelgesi.
 • Eroğlu F, Ceylan BG. Yoğun bakım ünitesinde toplam kalite yönetimi. GKD Anestezi Yoğun Bakım Derneği Dergisi 2003; 9:72-76.
 • Çopur B. El yıkama çeşitleri ve dikkat edilecek hususlar. 4. Ulusal Sterilizasyon Dezenfek- siyon Kongresi 2005; 282-286.
 • Toraman RA, Battal F, Çaşkurlu H, Gürel A, Korkmaz F. Yoğun bakım ünitesinde sağlık personelinin el yıkama alışkanlıkları. Yeni Tıp Dergisi 2009; 26:85-89.
 • Makay Ö, İçöz G, Yılmaz A, Kolcu F. Yoğun bakım çalışanlarının el yıkama alışkanlıkları. Ulusal Travma Acil Cerrahi Dergisi 2008; 14 (Ek 2):149-153.
 • Bittner MJ, Rich EC, Turner PD, Arnold WH. Limited impact of sustained simple feedback based on soap and paper towel consumption on the frequency of handwashing in an adult intensive care unit. Infect Control Hosp Epi- demiol. 2002;23:120-126.
 • Ünal S. Çocuk kliniğinde hemşirelik kayıt- larının incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek Lisans Tezi, GATA Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 1998.

___

Bibtex @ { ybhd278768, journal = {Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi}, issn = {1302-0498}, eissn = {2667-7903}, address = {İnönü C. Işık Apt. No:53 Kat 4 Gümüşsuyu- Taksim /istanbul}, publisher = {Yoğun Bakım Hemşireler Derneği}, year = {2011}, volume = {15}, number = {1}, pages = {9 - 15}, title = {Yoğun Bakım Ünitesinde Hemşirelik Hizmetlerine Ayrılan Süre}, key = {cite}, author = {Palaz, Nursen and Cevizbaş Gündüz, Vijdan and Solmaz, Ülkü Şeyda and Doğanay, Gülay} }
APA Palaz, N. , Cevizbaş Gündüz, V. , Solmaz, Ü. Ş. & Doğanay, G. (2011). Yoğun Bakım Ünitesinde Hemşirelik Hizmetlerine Ayrılan Süre . Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi , 15 (1) , 9-15 .
MLA Palaz, N. , Cevizbaş Gündüz, V. , Solmaz, Ü. Ş. , Doğanay, G. "Yoğun Bakım Ünitesinde Hemşirelik Hizmetlerine Ayrılan Süre" . Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi 15 (2011 ): 9-15 <
Chicago Palaz, N. , Cevizbaş Gündüz, V. , Solmaz, Ü. Ş. , Doğanay, G. "Yoğun Bakım Ünitesinde Hemşirelik Hizmetlerine Ayrılan Süre". Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi 15 (2011 ): 9-15
RIS TY - JOUR T1 - Yoğun Bakım Ünitesinde Hemşirelik Hizmetlerine Ayrılan Süre AU - NursenPalaz, VijdanCevizbaş Gündüz, Ülkü ŞeydaSolmaz, GülayDoğanay Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 9 EP - 15 VL - 15 IS - 1 SN - 1302-0498-2667-7903 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi Yoğun Bakım Ünitesinde Hemşirelik Hizmetlerine Ayrılan Süre %A Nursen Palaz , Vijdan Cevizbaş Gündüz , Ülkü Şeyda Solmaz , Gülay Doğanay %T Yoğun Bakım Ünitesinde Hemşirelik Hizmetlerine Ayrılan Süre %D 2011 %J Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi %P 1302-0498-2667-7903 %V 15 %N 1 %R %U
ISNAD Palaz, Nursen , Cevizbaş Gündüz, Vijdan , Solmaz, Ülkü Şeyda , Doğanay, Gülay . "Yoğun Bakım Ünitesinde Hemşirelik Hizmetlerine Ayrılan Süre". Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi 15 / 1 (Haziran 2011): 9-15 .
AMA Palaz N. , Cevizbaş Gündüz V. , Solmaz Ü. Ş. , Doğanay G. Yoğun Bakım Ünitesinde Hemşirelik Hizmetlerine Ayrılan Süre. YBHD. 2011; 15(1): 9-15.
Vancouver Palaz N. , Cevizbaş Gündüz V. , Solmaz Ü. Ş. , Doğanay G. Yoğun Bakım Ünitesinde Hemşirelik Hizmetlerine Ayrılan Süre. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi. 2011; 15(1): 9-15.
IEEE N. Palaz , V. Cevizbaş Gündüz , Ü. Ş. Solmaz ve G. Doğanay , "Yoğun Bakım Ünitesinde Hemşirelik Hizmetlerine Ayrılan Süre", , c. 15, sayı. 1, ss. 9-15, Haz. 2011