Okul kültürüne i̇li̇şki̇n bi̇r durum çalışması: Cağaloğlu Anadolu Li̇sesi̇

Nitel araştırma yöntemi ve durum çalışması deseni kullanılarak yapılan bu çalışmada, kişilerin okul kültürüne yönelik tutumlarının keşfedilmesi amaçlanmıştır. Araştırma verileri okul müdürü, müdür yardımcıları, öğretmenler ve öğrencilerden toplanmıştır. Çalışma kapsamında dokümanlar, gözlem ve görüşme yoluyla elde edilen veriler analiz edilmiştir. Okulun tarihi, konumu, mimari özellikleri, müdür odası, öğretmenler odası, koridorlarda asılı tablolar, sergilenen madalyalar ve ödüller, öğrencilerin kıyafetleri, okulun misyon ve vizyon ifadeleri, okul üyeleri arasındaki iletişimin niteliği, okulda yürütülen projeler, kutlamalar, ve okul kültürünün parçası olarak hikayeler ve efsaneler incelenmiştir. Çalışmada elde edilen sonuçlara göre okulda güçlü bir okul kültürünün olduğu, başarının sadece akademik boyutta ön plana çıkmadığı, bireylerin çok yönlü gelişimine katkı sağlandığı tespit edilmiştir. Yürütülen projelerde öğrencilerin aktif olarak rol aldığı ve kültürün belirgin bir şekilde aktarıcısı oldukları gözlemlenmiştir. Ayrıca okul müdürünün değişimden yana olduğu, adil ve insan ilişkilerine önem veren bir kişilik yapısında olduğu gözlemlenmiştir.

A qualitative case study on school culture: Cağaloğlu Anatolian High School

In this study, which was conducted using qualitative research method and case study design, it was aimed to discover people’s attitudes towards school culture. Research data were collected from the school principal, vice principals, teachers and students. Within the scope of the study, the data obtained through documents, observation and interview were analyzed. History, location, architectural features of the school, principal’s room, teachers’ room, hanging paintings in the corridors, exhibited medals and awards, students’ attire, the school’s mission and vision statements, the quality of communication between school members, projects carried out at the school, celebrations, and stories as part of school culture and legends were studied. According to the results obtained in the study, it has been determined that there is a strong school culture in the school, that success does not only come to the fore in the academic dimension, and that it contributes to the multi-faceted development of individuals. It has been observed that students take an active role in the projects carried out and they are clearly the transmitters of the culture. In addition, it has been observed that the school principal occupying an agent role in school and good at sustaining interpersonal relations.
Yıldız Eğitim Araştırmaları Dergisi-Cover
  • ISSN: 2564-7431
  • Başlangıç: 2016
  • Yayıncı: Yıldız Teknik Üniversitesi