Transüretral Prostat Rezeksiyonu Geçirmiş Olmak Robotik Radikal Prostatektomi Sonuçlarını Nasıl Etkiler?

Giriş: Bu çalışmada robot yardımlı radikal prostatektomi (RYRP) yapılan hastalarda geçirilmiş transüretral prostat rezeksiyonu (TUR-P) cerrahisinin perioperatif sonuçlar üzerine etkisi araştırılmıştır. Gereç ve Yöntemler: Şubat 2009-Aralık 2017 arasında 3 cerrah tarafından gerçekleştirilen toplam 752 vakanın verileri retrospektif olarak incelendi. Her bir cerrahın ilk 100 vakası öğrenme eğrisi nedeniyle çalışma dışı bırakıldı. Tüm hastalar (n=452) RYRP öncesinde TUR-P öyküsü olup olmamasına göre iki gruba ayrıldı. Grup 1=TUR-P öyküsü olanlar (n=38), Grup 2=TUR-P öyküsü olmayanlar, (n=414). Bulgular: Sırasıyla grup 1 ve 2’de ortalama hasta yaşı 68.3± 5.9 ve 63.3±6.8 yıl p=0.00; ortalama konsol süresi 144.3±37.1 ve 124.6±24.0 dakika, p=0.02; mesane boynu rekonstrüksiyon gereksinim oranı %31.6 ve %16.7, p=0.02; ortalama transüretral kateter kalış süresi 11.3±5.1 ve 8.6±2.7 gün, p=0.00 saptanmıştır. Sırasıyla grup 1 ve 2’de, pozitif cerrahi sınır, grup 1’de %26.3, grup 2’de %27.3, p=0.897 ve erektil fonksiyon oranları (IIEF≥17) (postoperatif 12. ay grup 1’de %60, grup 2’de %67, p=0.644) benzer saptanmıştır. Erken dönemde (3. ay) kontinans oranları grup 1 ve grup 2 de sırasıyla %52.6 ve %72 olarak bulunmuştur (p=0.035). 12. ay sonunda kontinans oranları açısından iki grupta %94.7 ve %97.3 olarak birbirine benzer sonuçlar elde edilmiştir (p=0.562). Sonuç: TUR-P sonrası RYRP ameliyatı yapılması, TUR-P geçirmeyen hastalara göre benzer onkolojik sonuçları olan, daha uzun ameliyat süresi olan, postoperatif erken kontinans kazanılması oranları daha az olan ve daha uzun süre idrar sondası takılması gerektiren bir ameliyattır.

We Investigated the Impact of Transurethral Resection of the Prostate (TUR-P) on Perioperative Outcomes in Patients Who Underwent Robot Assisted Radical Prostatectomy (RARP)

Objective: We investigated the impact of transurethral resection of the prostate (TUR-P) on perioperative outcomes in patients who underwent robot assisted radical prostatectomy (RARP). Material and Methods: A total of 752 cases performed by 3 surgeons between February 2009 and December 2017 were reviewed retrospectively. First 100 cases of each surgeon were not included to exclude the learning curve effect. All patients (n = 452) were divided into two groups according to having a previous TUR-P history as Group 1 = patients with TUR-P history (n = 38), Group 2 = patients without TUR-P history (n = 414). Results: Mean patient age was 68.3± 5.9 versus 63.3±6.8 years p=0.00; mean console time was 144.3±37.1 versus 124.6±24.0 minutes, p=0.02; bladder neck reconstruction was 31.6% versus 16.7%, p=0.02; transurethral catheter removal time was 11.3±5.1 versus 8.6±2.7 days, p=0.00; for groups 1 and 2, respectively. Positive surgical margin rates were 26.3% versus 27.3%, p=0.897; erectile function (IIEF≥17) rates on postoperative 12th-month were 60% versus 67%, p=0.644 for groups 1 and 2, respectively. First 3 months continence rates were 52.6% versus 72%, p=0.035 for groups 1 and group 2, respectively. Postoperative 12. month continence rates were similar for group 1 and 2(94.7% vs 97.3% ; p=0.562). Conclusion: RARP after TUR-P has similar oncological outcomes, longer operative time, worse postoperative early continence acquisition rates and longer urethral catheter removal time.

Kaynakça

Ficarra V, Cavalleri S, Novara G, et al. Evidence from robotassisted laparoscopic radical prostatectomy: A systematic review. Eur Urol 2007;51:45–56.

Ficarra V, Novara G, Artibani W, et al. Retropubic, laparoscopic, and robot-assisted radical prostatectomy: A systematic review and cumulative analysis of comparative studies. Eur Urol 2009;55:1037–1063.

Bandhauer K, Senn E. Radical prostatectomy after transu rethral prostate resection. Eur Urol 1988;15:180–181.

Jaffe J, Stakhovsky O, Cathelineau X, et al. Surgical outcomes for men undergoing laparoscopic radical prostatec tomy after transurethral resection of the prostate. J Urol 2007;178:483–487.

Colombo R, Naspro R, Salonia A, et al. Radical prostatectomy after previous prostate surgery: Clinical and functional outcomes. J Urol 2006;176:2459–2563.

Canda AE, Atmaca AF, Akbulut Z, Asil E, Kilic M, et al. Results of robotic radical prostatectomy in the hands of surgeons without previous laparoscopic radical prostatectomy experience. Turk J Med Sci. 2012;42(Suppl 1):1338–46.

Rosen RC, Cappelleri JC, Smith MD, et al. Development and evaluation of an abridged, 5-item version of the International Index of Erectile Function (IIEF-5) as a diagnostic tool for erectile dysfunction. Int J Impot Res 1999;11: 319–326.

Dindo D, Demartines N, Clavien PA. Classification of surgical complications: a new proposal with evaluation in a cohort of 6336 patients and results of a survey. Ann Surg 2004;240:205–213.

D’Amico AV, Whittington R, Malkowicz SB, et al. Biochemical outcome after radical prostatectomy, external beam radiation therapy, or interstitial radiation therapy for clinically localized prostate cancer. JAMA 1998; 280: 969–74.

Oktay Üçer, Bilal Gümüş. Ürolojik cerrahide teknikler değişiyor mu? Dicle Tıp Dergisi; Cilt / Vol 37, No 2, 186-192.

Ramon J, Rossignol G, Leandri P, Gautier JR. Morbidity of radical retropubic prostatectomy following previous prostate resection. J Surg Oncol 1994;55:14–19. 10.

Katz R, Borkowski T, Hoznek A, et al. Laparoscopic radical prostatectomy in patients following transurethral resection of the prostate. Urol Int 2006;77:216–221. 11.

Bujons Tur A, Montlleo Gonzalez M, Pascual Garcia X, et al. Radical prostatectomy in patients with history of transurethral resection of the prostate. Arch Esp Urol 2006; 59:473–478.

Gupta NP, Singh P, Nayyar R. Outcomes of robot-assisted radical prostatectomy in men with previous transurethral resection of prostate. BJU Int. 2011 Nov;108(9):1501-5. doi: 10.1111/j.1464-410X.2011.10113.x. Epub 2011 Mar 10.

Eden CG, Richards AJ, Ooi J, et al. Previous bladder outlet surgery does not affect medium-term outcomes after laparoscopic radical prostatectomy. BJU Int 2007;99:399–402. 15.

Teber D, Cresswell J, Ates M, et al. Laparoscopic radical prostatectomy in clinical T1a and T1b prostate cancer: oncologic and functional outcomes: a matched-pair analysis. Urology 2009;73:577–81.

Do M, Haefner T, Liatsikos E, et al. Endoscopic extraperitoneal radical prostatectomy after previous transurethral resection of prostate: oncologic and functional outcomes of 100 cases. Urology 2010;75:1348–1352.

Yazici S, Inci K, Yuksel S. Radical prostatectomy after previous prostate surgery: effects on surgical difficulty and pathologic outcomes. Urology 2009;73:856–859.

Cem İpek , Muhammet Serdar Buğday, Eyüp Veli Küçük, Öğrenme Eğrisinde Robotik Radikal Prostatektomi Sonrası Komplikasyonların Değerlendirilmesi; Van Tıp Dergisi 2015;22: 230-234.

Hampton LJ, Jacobsohn K, Nelson RA. Patients with prior TURP undergoing robotic assisted laparoscopic radical prostatectomy have higher positive surgical margin rates. J Urol 2008; 179:606.

Zugor V, Labanaris AP, Porres D, Witt JH. Surgical, oncologic, and short-term functional outcomes in patients undergoing robot-assisted prostatectomy after previous transurethral resection of the prostate. J Endourol 2012;26:515-9. doi: 10.1089/end.2011.0205. Epub 2011 Sep 13.

Menard J, de la Taille A, Hoznek A, Allory Y, Vordos D, Yiou R, Abbou CC, Salomon L. Laparoscopic radical prostatectomy after transurethral resection of the prostate: surgical and functional outcomes.Urology 2008; 72: 593–7. doi:10.1016/j.urology.2008.03.019.

Mustafa M, Pettaway CA, Davis JW, Pisters L. Robotic or open radical prostatectomy after previous open surgery in the pelvic region Korean J Urol 2015;56:131-7. doi: 10.4111/ kju.2015.56.2.131. Epub 2015 Feb 5.

Kim LHC, Santok GD, Raheem AA, Chang K, Lum T, Chung BH, Choi YD, Rha KH. Retzius-sparing robot-as sisted radical prostatectomy is safe for patients with prior transurethral prostate surgery. Int Braz J Urol 2018;44:842-843. doi: 10.1590/S1677-5538.IBJU.2017.0316.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

869173

Sayıdaki Diğer Makaleler

Sünnet İşlemi Sırasında İlave Lokal Anestezi Uygulamanın Postoperatif Analjezi Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Hasan Basri TURGUT, Aylin GÜÇLÜ ÖZDEMİR

Nadir Görülen Bir Olgu Sunumu: Prostatik Üretraya Açılan Üreterde Taş

Ekrem GÜNER, Yunus ÇOLAKOĞLU, Mustafa SOYTAŞ, Coşkun HÜSEYNOV, Ali İhsan TAŞÇI

Transüretral Prostat Rezeksiyonu Geçirmiş Olmak Robotik Radikal Prostatektomi Sonuçlarını Nasıl Etkiler?

Murat KESKE, Abdullah Erdem CANDA, Ali Fuat ATMACA, Nurullah HAMİDİ, Mevlana Derya BALBAY

Sondayla İlişkili İdrar Yolu Enfeksiyonları: Farklı Hasta Popülasyonlarında Üreyen Patojenlerin ve Antibiyotik Dirençlerinin Değerlendirilmesi

Ersoy ÖKSÜZ, Muhammet Serdar BUĞDAY

Senkron Bilateral Testis Tümörü Olgusu: Saf Seminomun Eşlik Ettiği Mikst Germ Hücreli Tümör

İbrahim Halil BOZKURT, Anıl EKER, Ertuğrul ŞEFİK, İsmail BASMACI, Serdar ÇELİK, Serkan YARIMOĞLU, Bülent GÜNLÜSOY, Tansu DEĞİRMENCİ

Renal Kist Hidatik Tedavisinde Laparoskopik Transperitoneal Yaklaşımın Etkinlik ve Güvenirliğinin Değerlendirilmesi

Serdar AYKAN, Mustafa Zafer TEMİZ MD, Yılmaz MEHMET, Emrah YAKUT, Atilla SEMERCİÖZ, Yaser Ahmet MÜSLÜMANOĞLU

Perkütan Nefrolitotomi Tedavi Başarısını ve Komplikasyonlarını Öngörmek için Kullanılan CROES Taş Skorlama Sisteminin Validasyonu

Salih POLAT, Serkan YARİMOĞLU, İbrahim Halil BOZKURT, Tarık YONGUÇ, Özgü AYDOĞDU, Tansu DEĞİRMENCİ

Büyük Koraliform Böbrek Taşlarının Tedavisinde Multitrakt Perkütan Nefrolitotripsi ve Sandviç Tedavi Yöntemlerinin Başarı ve Komplikasyon Oranları Açısından Karşılaştırılması

Hüseyin Cihan DEMİREL, Cumhur YEŞİLDAL, Sinan Levent KİREÇCİ, Kadir Cem GÜNAY, Çağatay GÖĞÜŞ, Sıddık Mut ŞAFAK

Von Hippel-Lindau Sendromu’nda Böbrek Tümörlerinin Yönetimi: Aynı Soyağacından Bir Aile İle Tek Merkez Deneyimi

Selçuk ERDEM, Samed VEREP, Öner ŞANLI, Faruk ÖZCAN

Türkiye’deki Ürologların Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisindeki Güncel Yaklaşımları

Furkan ŞENDOĞAN, Turgay TURAN, Rasim GÜZEL, Özgür EFİLOĞLU, Yavuz Onur DANACIOĞLU, Ramazan Gökhan ATIŞ, Turhan ÇAŞKURLU, Asıf YILDIRIM