Sünnet İşlemi Sırasında İlave Lokal Anestezi Uygulamanın Postoperatif Analjezi Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Amaç: Sünnet işlemi Dünyada en çok uygulanan cerrahi işlem olup işlem sırasında ve sonrasında duyulan ağrı hem hastayı ve yakınlarını hem de hekimi zor durumda bırakıp işlemin konforunu etkileyebilmektedir. Bu çalışmanın amacı; sünnet operasyonu sırasında uyutulan çocuklara yapılan subcutan ring blok lokal anestezinin postoperatif ağrı skoruna olan etkisini VAS ( görsel ağrı skoru) kullanarak etkinliğini değerlendirmektir. Gereç ve Yöntemler: 5 yaşından büyük çocuklara uyguladığımız sünnet operasyonunu iki gruba ayırarak bir gruba (Grup 1) çocuklar uyuduktan sonra lokal anestezik madde ile subcutan ring blok uygulandı. Diğer gruba (Grup 2) ise herhangi bir lokal anestezi işlemi uygulanmadı. Tüm hastalar VAS (görsel ağrı skoru) kullanılarak karşılaştırıldı. Bulgular istatistiksel olarak Ki-kare Testi kullanılarak analiz edildi (p

Evaluation Of Analgesia Efficiency of Additional Local Anesthesia During The Circumcision Procedure

Objective: Circumcision is the most common surgical procedure in the world and the pain during and after this procedure can affect the procedure comfort by leaving both the patient and his relatives and also the doctor in a difficult position. The aim of this study was to evaluate the efficacy of subcutaneous ring block local anesthesia on postoperative pain scores using VAS (visual pain score). Material and Methods: Children over 5 years were divided into two groups for circumcision operation and subcutaneous ring block local anesthesia was applied to one group (Group 1). In the other group (Group 2) no local anesthesia was performed. All patients were compared using VAS (visual pain score). Results were statistically analyzed using Chi-square Test (p

Kaynakça

Palmer LS,Palmer JS.Management of abnomalities of the external genitalia in boys: In:Wein AJ,Kavoussi LR,Partin AW,Peters CA,et al.Campbell’s Urology.11th ed.Philadelphia:WB Saunder 2016;p.3368-98.

Bayat AH.Tıp Tarihi.Yayl.Y.Genişletilmiş 3.baskı.İstanbul 2016;p.43.

Woodman PJ.Topical lidocaine-prilokaine versus lidocaine for neonatal circumcision:a randomized controlled trial.Obstet Gynecol 1999;93:775-9.

Lander J,Brady-Fryer B,Metcalfe JB,et al.Comparison ring block dorsal penil nevre block,and topical anesthesia for neonatal circumsion:a randomized controlled trial.JAMA 1997;278:2157-62.

Altunkaya H,Ozer Y,Kargi E(et al).Comparison of local anaesthetic effects of tramadol with prilocaine for minor surgical procedures.Br J Anaesth 2003;90:320-2.

Kargi E,Isikdemir A,Tokgoz H,et al.Comparison of local anesthetic effects of tramadol with prilocaine during circumcision procedure.Urology 2010;75:672-5.

Yavuz M,Demir T,Doğangün B.Sünnetin çocuk ruh sağlığı üzerine etkisi:Gözden geçirme çalışması.Türk Psikiyatri Dergisi 2012;23:63-70.

Beyaz SG.Comparison of postoperative analgesic efficacy of caudal block versus dorsal penil nevre block with levobupivacaine for circumcision in children.The Korean Journal of Pain 2011;24:31-5.

Serour F,Mori J,Barr J.Optimalregional anesthesia for circumcision.Anesth Analg 1994;79:129-31.

McGowan PR,May II,Molnar A,et al.A comparision of three methods of analgesia in cildren having day case circumcision.Paediatr Anaesth 1998;8403-7.

Serour F,Reuben S,Ezra S,Circumcision in children with penil block alone.Journal of Urology 1995;153:474-6.

Irwin MG,Cheng W.Comparison of subcutaneous ring block of the penis with caudal epidural block for post-circumsion analgesia in children.Anaesth Intensive Care 1996;24:365-7.

Peutrell JM,Lonnqvist PA.Neuroaxial blocks for anaesthesia and analgesia in children.Curr Opin Anaesthesiol 2003;16:461-70.

Kaabachi O,Zerelli Z,Methamem M et al. M.Clonidine administered as adjuvant for bupivacaine in ilioinguinal-iliohypogastric nevre block does not prolong postoperative analgesia.Pediatr Anaesth 2005;15:586-90.

Stoelting RK, Miller RD. Acute postoperative pain management. In: Tracy TM, ed. Basics of Anaesthesia. 3rd ed.Philadelphia: Churchill Livingstone 2005; p.443-52.

Wu CL.Acute postoperative pain.In:Miller RD.Anaesthesia.6 ed.Philadelphia:Churchill Livingstone;2005;p.2729-62.

Kazak BZ,Ekmekci P,Hakan HA.Levobupivakaine for postoperative pain Management in circumcision :caudal blocks or dorsal penil nevre block.Agri 2012;24:180-6.

Lenhart JG,Lenhart NM,Reid AMA,et al.Lokal anaesthesia for circumcision:which technique is most effective?J Am Board Fam Pract 1997;10:13-9.

Howard CR,Howard FM,Fortune K,et al.A randomized, controlled trial of a eutectic mixture of local anaesthetic cream (lidocaine and prilocaine) versus penil nevre block for pain relief during circumcision.Am J Obstet Gynecol 1999;181:1506-11.

American Academy of Pediatrics Task Force on Circumcision. Male circumcision.Pediatrics 2012;130:e756-85.

Karasu D,Yılmaz C,Özgünay ŞE,et al.Lokal Anestezikler ve Toksisitesi Hakkında Araştırma Görevlilerinin Bilgi Düzeyleri.Turk J Anesthesiol Reanim 2016;44:201-5.

Yapanoğlu T,Aksoy Y,Atmaca AF,et al.Complications of circumcision in our region.Turk J Urol 2003;30:441-5.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

840172

Sayıdaki Diğer Makaleler

Sünnet İşlemi Sırasında İlave Lokal Anestezi Uygulamanın Postoperatif Analjezi Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Hasan Basri TURGUT, Aylin GÜÇLÜ ÖZDEMİR

Sondayla İlişkili İdrar Yolu Enfeksiyonları: Farklı Hasta Popülasyonlarında Üreyen Patojenlerin ve Antibiyotik Dirençlerinin Değerlendirilmesi

Ersoy ÖKSÜZ, Muhammet Serdar BUĞDAY

Türkiye’deki Ürologların Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisindeki Güncel Yaklaşımları

Furkan ŞENDOĞAN, Turgay TURAN, Rasim GÜZEL, Özgür EFİLOĞLU, Yavuz Onur DANACIOĞLU, Ramazan Gökhan ATIŞ, Turhan ÇAŞKURLU, Asıf YILDIRIM

Transüretral Prostat Rezeksiyonu Geçirmiş Olmak Robotik Radikal Prostatektomi Sonuçlarını Nasıl Etkiler?

Murat KESKE, Abdullah Erdem CANDA, Ali Fuat ATMACA, Nurullah HAMİDİ, Mevlana Derya BALBAY

Büyük Koraliform Böbrek Taşlarının Tedavisinde Multitrakt Perkütan Nefrolitotripsi ve Sandviç Tedavi Yöntemlerinin Başarı ve Komplikasyon Oranları Açısından Karşılaştırılması

Hüseyin Cihan DEMİREL, Cumhur YEŞİLDAL, Sinan Levent KİREÇCİ, Kadir Cem GÜNAY, Çağatay GÖĞÜŞ, Sıddık Mut ŞAFAK

Perkütan Nefrolitotomi Tedavi Başarısını ve Komplikasyonlarını Öngörmek için Kullanılan CROES Taş Skorlama Sisteminin Validasyonu

Salih POLAT, Serkan YARİMOĞLU, İbrahim Halil BOZKURT, Tarık YONGUÇ, Özgü AYDOĞDU, Tansu DEĞİRMENCİ

Renal Kist Hidatik Tedavisinde Laparoskopik Transperitoneal Yaklaşımın Etkinlik ve Güvenirliğinin Değerlendirilmesi

Serdar AYKAN, Mustafa Zafer TEMİZ MD, Yılmaz MEHMET, Emrah YAKUT, Atilla SEMERCİÖZ, Yaser Ahmet MÜSLÜMANOĞLU

Senkron Bilateral Testis Tümörü Olgusu: Saf Seminomun Eşlik Ettiği Mikst Germ Hücreli Tümör

İbrahim Halil BOZKURT, Anıl EKER, Ertuğrul ŞEFİK, İsmail BASMACI, Serdar ÇELİK, Serkan YARIMOĞLU, Bülent GÜNLÜSOY, Tansu DEĞİRMENCİ

Nadir Görülen Bir Olgu Sunumu: Prostatik Üretraya Açılan Üreterde Taş

Ekrem GÜNER, Yunus ÇOLAKOĞLU, Mustafa SOYTAŞ, Coşkun HÜSEYNOV, Ali İhsan TAŞÇI

Von Hippel-Lindau Sendromu’nda Böbrek Tümörlerinin Yönetimi: Aynı Soyağacından Bir Aile İle Tek Merkez Deneyimi

Selçuk ERDEM, Samed VEREP, Öner ŞANLI, Faruk ÖZCAN