Bir ilçe hastanesinde üreme çağındaki kadınların acil kontrasepsiyonla ilgili bilgi düzeylerinin belirlenmesi

Bu çalışmada Malatya ili Doğanşehir Devlet Hastanesi Aile Hekimliği Polikliniğine Haziran-Temmuz 2009 tarihleri arasında farklı şikayetlerle başvuran 18-49 yaş arası kadınların acil kontrasepsiyon ile ilgili bilgi düzeyleri değerlendirildi. Çalışmaya dahil edilen 18–49 yaş arası bayanların özellikleri sosyodemografik veri formuna kaydedildi. Çalışmamıza yüz yüze görüşme metodu ile araştırmaya katılmayı kabul eden kadınlar dahil edildi. Son bir yılda Aile Planlaması ile ilgili danışmanlık alanların oranı %51 olarak bulundu. Korunma yöntemleri arasında en çok kullanılan yöntem olarak rahim içi aracın (RİA) %20,9 oranında, geri çekme metodunun ise %17,3 oranında olduğu belirlendi. İstenmeyen gebelik oranı %33,1, kürtaj oranı ise %30,9 olarak değerlendirildi. Çalışmaya katılanların %19,7’si acil bir kontraseptif metodunun varlığından haberdarken, %81,3 oran ındaki geniş grubun istenmeyen gebelik oluştuğunda uygulanabilecek bir metot olduğundan haberi yoktu. Özellikle kırsal kesimde yaşayan eğitim durumu düşük ve çocuk sayısı fazla olan kadınların korunmasız ilişki sonrası gebeliği önlemek için bir yöntemin mevcut olduğundan habersiz olduğu belirlendi. Çalışmamızın yapıldığı kırsal kesimde aile planlaması danışmanlığından faydalanma oranı, çalışmaya katılan kadınlarda oldukça yüksek iken, istenmeyen gebeliklerin oluşması durumunda kullanılabilecek yöntemlerden habersiz oldukları değerlendirildi. Bu araştırma geleneksel veya modern korunma yöntemlerine rağmen oluşabilecek olası planlanmamış gebeliklerde kadın psikolojisini de etkileyen metodlar yerine, sağlık harcamalarında da önemli oranda azalmaya neden olabilecek basit, ucuz ve etkinlik oranı yüksek bir yöntemin, acil kontrasepsiyonun özellikle birinci basamakta daha fazla anlatılmasına, bilinmesine ve ulaşılabilirliğinin önündeki engelleri kald ırmaya dikkat çekmek amacıyla yapılmıştır.

Knowledge level about emergency contraception in reproductive age woman applied to a community hospital

In this trial we evaluated awareness and knowledge of reproductive age women about the emergency contraception. Women admitting to the family medicine outpatient clinic with different complaints included in the study in between June 15 to July 15 2009 in Doğanşehir Malatya a city located in eastern part of Turkey. Prior recording sociodemographic features written consent were taken. 51% received consultation regarding family planning methods from a primary care center. While most commonly used modern method was intrauterine device, withdrawal method was ranked as conventional method preferred second most. Women dwelling in the rural areas with low educational status and low income group were unaware of the method preventing pregnancy when it is not planned. The rate of unwanted pregnancy was 33,1% and the percentage of women underwent curettage was 30,9%. Solely 19,7% of women participating our study were aware of emergency contraception, 81,3% of wide group attending our trial in the rural area were unaware of a method which could be used to prevent en unwanted pregnancy. In this trial we aimed to draw attention to emergency contraception methods which is cheap, simple and effective

Kaynakça

1. Glasier A. Emergency postcoital contraception. N Engl J Med 1997;337: 1058-64.

2. Tokuç B, Eskiocak M, Saltık A. Acil Kontrasepsiyon. STED 2002;11: 94–6.

3. Lakha F, Glasier A. Unintended pregnancy and use of emergency contraception among a large cohort of women attending for antenatal care or abortion in Scotland. Lancet 2006;368: 1782–87.

4. Petersen R, Albright JB, Garrett JM, Curti KM. Acceptance and use of emergency contraception with standardized counseling intervention: results of a randomized controlled trial. Contraception 2007;75: 119-25.

5. Weismiller DG. Emergengy Contraception. Am Fam Physician 2004;70: 707-14.

6. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2008. Ankara 2009.

7. Goulard H, Moreau C, Gilbert F, Job-Spira N, Bajos N. the Cocon Group. Contraceptive failures and determinants of emergency contraception use. Contraception 2006;74: 208-13.

8. Tokuç B, Eskiocak M, Ekuklu G, Saltık A. Edirne merkezinde 15-49 yaş evli kadınların aile planlaması yöntemleri konusundaki bilgi düzeyleri ve yöntem kullanım oranları. STED 2005;14: 8-14.

9. Topuzoğlu A, Önsüz MF, Hıdıroğlu S, Mustafaoğlu N, Ekşi MŞ, Erbölükbaş R, et al. TAF Preventive Medicine Bulletin 2008;75: 405-18.

10. Korucuoğlu Ü, Biri A, Bozkurt N, Özcan P, Yılmaz E, Tıraş B. Kadınların acil kontrasepsiyon konusunda bilgi ve tutumları. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi 2007;4: 195-8.

11. Warner R, Appleby L, Whitton A, Faragher B. Demographic and obstetric risk factors for postnatal psychiatric morbidity. Br J Psychiatry 1996;168: 607-11.

Kaynak Göster