JENERİK REKABET STRATEJİLERİNİN FİRMALARIN İHRACAT PERFORMANSINA ETKİSİ / THE EFFECT OF GENERIC COMPETITIVE STRATEGIES ON FIRMS' EXPORT PERFORMANCE

Bu çalışmanın amacı, jenerik rekabet stratejilerinin (işletmelerin içinde bulundukları sektörlerde rakiplerine göre durumlarını ve rekabet güçlerini ifade eden rekabet stratejileri) maliyet liderliği ve farklılaşma boyutları ile ihracat performansı arasındaki ilişkileri incelemektir. Jenerik rekabet stratejileri ve ihracat performansı arasındaki ilişkiler ile ilgili olarak oluşturulan hipotezler, Türkiye’de faaliyet gösteren otomotiv yan sanayi firmalarındaki 386 yöneticiden anket yoluyla elde edilen veriler kullanılarak test edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda, pazarlama farklılaşması ve müşteri hizmet farklılaşmasının ihracat performansı ile pozitif yönde ilişkili olduğu görülmüştür. Ayrıca rekabet yoğunluğunun, pazarlama farklılaşması ve müşteri hizmet farklılaşması ile ihracat performansı arasındaki ilişki üzerinde ılımlaştırıcı etkisi olduğu bulgusu elde edilmiştir.

JENERİK REKABET STRATEJİLERİNİN FİRMALARIN İHRACAT PERFORMANSINA ETKİSİ / THE EFFECT OF GENERIC COMPETITIVE STRATEGIES ON FIRMS' EXPORT PERFORMANCE

The purpose of this study is to analyze the relationships between the cost leadership and differentiation dimensions of generic competitive strategies and export performance. The hypotheses asserted about the relationships between generic competitive strategies and export performance are tested using the data collected via questionnaires from 386 managers employed by automotive supply industry firms operating in Turkey. According to the results of the analyses marketing differentiation and customer service differentiation have positive effects on export performance. Competitive intensity has a moderating effect on the relationship between marketing differentiation, customer service differentiation and export performance.

___

Aaby, N. E. & Slater, D. S. (1989). Management Influences on Export Performance: A Review of The Empirical Literature 1978-88. International Marketing Review, 6(4): 7-26.

Ang, S. H. (2008). Competitive Intensity and Collaboration: Impact on Firm Growth Across Technological Environments. Strategic Management Journal, 29(10): 1057–1075.

Auh, S. & Mengüç, B. (2005). Balancing Exploration and Exploitation: The Moderating Role of Competitive Intensity. Journal of Business Research, 58(12): 1652– 1661.

Aulakh, P. S., Kotabe, M. & Teegen, H. (2000). Export Strategies and Performance of Firms from Emerging Economies: Evidence from Brazil, Chile and Mexico. Academy of Management Journal, 43(3): 342–361.

Barca, M. & Esen, Ş. (2012). Rekabet Avantajı Sağlama ve Sürdürmede Stratejik Yaklaşımlar. Journal of New World Sciences Academy, 7(2): 89-107. Barca, M. (2009). Stratejik Yönetim Düşüncesinin Gelişimi. Ankara Sanayi Odası Dergisi, NisanMayıs-Haziran: 34-52.

Boso, N., Cadogan, J. W. & Story, V. M. (2012). Complementary Effect of Entrepreneurial and Market Orientations on Export New Product Success Under Differing Levels of Competitive Intensity and Financial Capital. International Business Review, 21(4): 667–681.

Bradley, F. (1999). International Marketing Strategy, Prentice Hall, UK. Cadogan, J. W., Cui, C. C., & Li, E. K. (2003). Export Market-Oriented Behavior and Export Performance: The Moderating Roles of Competitive Intensity And Technological Turbulence. International Marketing Review, 20(5): 493–513.

Calantone, R. J., Kim, D., Schmidt, J. B. & Cavusgil, S. T. (2006). The Influence of Internal and External Firm Factors on International Product Adaptation Strategy and Export Performance: A Three-Country Comparison. Journal of Business Research, 59: 176–185.

Çavusgil, S. T. & Zou, S. (1994). Marketing Strategy-Performance Relationship: An Investigation of The Empirical Link in Export Market Venture, Journal of Marketing, Vol: 58, 1-21.

Coşkun S., Mesci, M. & Kılınç, İ. (2013). Stratejik Rekabet Üstünlüğü Sağlama Aracı Olarak İnovasyon Stratejileri: Kocaeli Otel İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma. AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(2):101-132.

Dinçer, Ö. (2003). Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, Beta Basım Yayım Dağıtım, 6.Baskı, İstanbul.

Eren, Erol. Stratejik Yönetim. AÜ AÖF Yayını, 3. Basım, Eskişehir. Erol, Y. & İnce, A. R. (2012). Rekabette Pozisyon Okulu Düşüncesi ve Kaynak Tabanlı Görüşün Karşılaştırılması. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 13(1):97-114.

Güleş, H. K. & Özilhan, D. (2010). Kaynak Temelli Teori Bağlamında Üretim Ve Pazarlama Stratejilerinin İşletme Performansı Üzerine Etkisinin İncelenmesi, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 13(19): 477-490.

Hill, C. W.L. (1988). Differentiation Versus Low Cost or Differentiation and Low Cost: A Contingency Framework. Academy of Management Review, 13 (3): 401–412.

Hitt, M. A., R. D. Ireland & R. E. Hoskisson. (1999). Strategic Management. 3. Basım. Ohio: South-Western College Publishing.

Ju, M. & Zhao, H. (2009). Behind Organizational Slack and Firm Performance in China: The Moderating Roles of Ownership and Competitive Intensity. Asia Pacific Journal of Management, 26(4): 701-717.

Kahveci, E. (2012). İşletme Stratejileri ve İhracat Performansı İlişkileri. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 4(6): 2-34.

Kamaşak, R.(2010). Jenerik Rekabet Stratejilerinin İşletme Karlılığı ve Pazar Performansına Etkisi İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi Yönetim, 21(65): 47-64.

Kanıbir, H. (2004). Yeni Bir Rekabet Gücü Kaynağı Olarak Entelektüel Sermaye ve Organizasyonel Performansa Yansımaları. Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi, 1(3): 77-85.

Lages, L. F. & Montgomery, D. (2004). Export Performance as an Antecedent of Export Commitment and Marketing Strategy Adaptation. European Journal of Marketing, 38( 9/10): 1186- 1214.

Lahiri, S. (2013). Relationship Between Competitive Intensity, Internal Resources, and Firm Performance: Evidence from Indian ITES Industry. Thunderbird International Business Review, 55(3): 299-312.

Leonidou, L. C., Katsikeas, C. S.,. Fotiadis, T. A. & Christodoulides, P. (2013). Antecedents and Consequences of an Eco-Friendly Export Marketing Strategy: The Moderating Role of Foreign Public Concern and Competitive Intensity. Journal of International Marketing, 21(3):22-46.

Leonidou, Leonidas C.; Katsikeas, S. Constantine; Samiee, Saeed. (2002). Marketing Strategy Determinants of Export Performance: A Meta Analysis. Journal of Business Research, 51(1): 51 – 67.

Lumpkin, G.T., Dess, G.G., (2006). The Effect of 'Simplicity' on the Strategy-Performance Relationship: A Note. Journal of Management Studies, 43(7): 1583-1604.

Miller, A. & Dess., G. G. (1996). Strategic Management. 2. Baskı. The McGraw-Hill Companies.

Morgan, N. A.; Kaleka A.; Katsikeas C.S. (2004). Antecedents of Export Venture Performance: A Theoretical Model and Empirical Assessment. Journal of Marketing, 68: 90-108.

Mutlu, H. M. & Nakıpoğlu, A. (2011). Uluslararası Pazarlama Stratejilerinin İhracat Performansı Üzerine Etkisi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 10(38): 245-261.

Oflazoğlu, S. & Koçak, A. (2012). Stratejik Yönlülüklerin Yenilik ve Performans Üzerindeki Etkisi. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(1): 121-144.

Papadopoulos N. & Martin, O. M. (2010). Toward a Model of the Relationship Between Internationalization and Export Performance. International Business Review, 19: 388–406.

Partridge, M. & Lew, P. (1994). Developing Strategic Direction: Can Generic Strategies Help?. Management Accounting: Magazine for Chartered Management Accountants, 75(5):28.

Pepperell, H.C.& Turner, R.W. (1981). Barriers to Entry Antitrust’s Search for a New Look. California Management Review, 23(3): 29-40.

Porter, M. (2004). Competitive Advantage: Creating And Sustaining Superior Performance. Export Edition, Free Pres: NewYork.

Porter, M. E. (2003). Rekabet Stratejisi, 2. Baskı. SistemYayıncılık: İstanbul. Performance: An Empirical Study of the Indian Manufacturing Sector, Strategic Management Journal, 22(10): 989- 998.

Roth, K. & Morrison, A. J. (1992). Business-Level Competitive Strategy: A Contingency Link to Internationalization. Journal of Management, 18 (3): 473–87.

Rose, G. M. & Shoham, A. (2002). Export performance and market orientation Establishing an empirical link, Journal of Business Research, 55(3): 217– 225.

Samiee, S., & Roth, K. (1992). The influence of Global Marketing Standardization on Performance. Journal of Marketing, 56 (April), 1-17.

Schermerhorn, John R.(2007). Management, 9. edition. Hoboken New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.

Schilke, O., Reiman, M., & Thomas, J. S. (2009). When Does Intemational Marketing Standardization Matter to Firm Performance? Journal of International Marketing, 17(4), 24-46.

Shoham, A. (2003). Standardization of International Strategy and Export Performance, Journal of Global Marketing, 16(1-2): 97-120.

Styles, C. & Ambler, T. (1994). Successful Export Practice: The UK Experience. International Marketing Review, 11 (6): 23–47.

Solberg, C. A., & Durrieu, F. (2008). Strategy development in intemational markets: a two tier approach. Journal of International Marketing Review, 25(5): 520-543.

Sousa, C. M. P. (2004), Export Performance Measurement: An Evaluation of the Empirical Research in the Literature. Academy of Marketing Science Review, 2004(9): 1-22.

Swayne, L. E., Duncan, W. J. & Ginter, P. M. (2006). Strategic Management of Health Care Organization. Fifth Edition, Blackwell Publishing.

Tatikonda, L. U. & Tatikonda M. V. (1994). Tools for Cost-Effective Product Design and Development. Production and Inventory Management Journal, 35(2): 22-28.

Tsai, K. H. & Hsu, T. T. (2012). Linking Cross-Functional Collaboration, Innovation Performance, and Competitive Intensity: Towards a Mediated Moderation Perspective. Asian Journal of Technology Innovation, 20(1): 113–126.

Ülgen, H. & Mirze. S.K. (2010). İşletmelerde Stratejik Yönetim, 5. Basım, Beta Yayınları, İstanbul.

Wu, J. & Pangarkar, N. (2010). The Bidirectional Relationship Between Competitive İntensity and Collaboration: Evidence From China. Asia Pacific Journal of Management, 27(3): 503-522.

Virvilaite, R.; Seinauskiene B.; Sestokiene G.. (2011). The Link Between Standardization / Adaptation of International Marketin Strategy and Company Performance. Engineering Economics, 22(1): 106-117.

Zou, S. & Çavusgil T. S. (2002). The GMS: a broad conceptualization of global marketing strategy and its effect on firm performance. Journal of Marketing, 66(5), 40-56.

Zou, S. & Stan, S. (1998). The Determinants of Export Performance: A Review of The Empirical Literatüre Between 1987 and 1997. International Marketing Review, 15(5): 333-356.

Zuckerman, A. M.(2002). Improve Your Competitive Strategy A Guide for The Healthcare Executiv. Chicago: Health Administration Pres

___

Bibtex @ { jyasar203261, journal = {Yaşar Üniversitesi E-Dergisi}, issn = {1305-970X}, address = {}, publisher = {Yaşar Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {9}, number = {34}, pages = {5998 - 6022}, doi = {10.19168/jyu.54775}, title = {JENERİK REKABET STRATEJİLERİNİN FİRMALARIN İHRACAT PERFORMANSINA ETKİSİ / THE EFFECT OF GENERIC COMPETITIVE STRATEGIES ON FIRMS' EXPORT PERFORMANCE}, key = {cite}, author = {Eren, M.Sule} }
APA Eren, M. (2014). JENERİK REKABET STRATEJİLERİNİN FİRMALARIN İHRACAT PERFORMANSINA ETKİSİ / THE EFFECT OF GENERIC COMPETITIVE STRATEGIES ON FIRMS' EXPORT PERFORMANCE . Yaşar Üniversitesi E-Dergisi , 9 (34) , 5998-6022 .
MLA Eren, M. "JENERİK REKABET STRATEJİLERİNİN FİRMALARIN İHRACAT PERFORMANSINA ETKİSİ / THE EFFECT OF GENERIC COMPETITIVE STRATEGIES ON FIRMS' EXPORT PERFORMANCE" . Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 9 (2014 ): 5998-6022 <
Chicago Eren, M. "JENERİK REKABET STRATEJİLERİNİN FİRMALARIN İHRACAT PERFORMANSINA ETKİSİ / THE EFFECT OF GENERIC COMPETITIVE STRATEGIES ON FIRMS' EXPORT PERFORMANCE". Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 9 (2014 ): 5998-6022
RIS TY - JOUR T1 - JENERİK REKABET STRATEJİLERİNİN FİRMALARIN İHRACAT PERFORMANSINA ETKİSİ / THE EFFECT OF GENERIC COMPETITIVE STRATEGIES ON FIRMS' EXPORT PERFORMANCE AU - M.Sule Eren Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Yaşar Üniversitesi E-Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 5998 EP - 6022 VL - 9 IS - 34 SN - 1305-970X- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Yaşar Üniversitesi E-Dergisi JENERİK REKABET STRATEJİLERİNİN FİRMALARIN İHRACAT PERFORMANSINA ETKİSİ / THE EFFECT OF GENERIC COMPETITIVE STRATEGIES ON FIRMS' EXPORT PERFORMANCE %A M.Sule Eren %T JENERİK REKABET STRATEJİLERİNİN FİRMALARIN İHRACAT PERFORMANSINA ETKİSİ / THE EFFECT OF GENERIC COMPETITIVE STRATEGIES ON FIRMS' EXPORT PERFORMANCE %D 2014 %J Yaşar Üniversitesi E-Dergisi %P 1305-970X- %V 9 %N 34 %R %U
ISNAD Eren, M.Sule . "JENERİK REKABET STRATEJİLERİNİN FİRMALARIN İHRACAT PERFORMANSINA ETKİSİ / THE EFFECT OF GENERIC COMPETITIVE STRATEGIES ON FIRMS' EXPORT PERFORMANCE". Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 9 / 34 (Haziran 2014): 5998-6022 .
AMA Eren M. JENERİK REKABET STRATEJİLERİNİN FİRMALARIN İHRACAT PERFORMANSINA ETKİSİ / THE EFFECT OF GENERIC COMPETITIVE STRATEGIES ON FIRMS' EXPORT PERFORMANCE. Yaşar Üniversitesi E-Dergisi. 2014; 9(34): 5998-6022.
Vancouver Eren M. JENERİK REKABET STRATEJİLERİNİN FİRMALARIN İHRACAT PERFORMANSINA ETKİSİ / THE EFFECT OF GENERIC COMPETITIVE STRATEGIES ON FIRMS' EXPORT PERFORMANCE. Yaşar Üniversitesi E-Dergisi. 2014; 9(34): 5998-6022.
IEEE M. Eren , "JENERİK REKABET STRATEJİLERİNİN FİRMALARIN İHRACAT PERFORMANSINA ETKİSİ / THE EFFECT OF GENERIC COMPETITIVE STRATEGIES ON FIRMS' EXPORT PERFORMANCE", Yaşar Üniversitesi E-Dergisi, c. 9, sayı. 34, ss. 5998-6022, Haz. 2014, doi:10.19168/jyu.54775