MARKA ŞEHİR KAVRAMI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Öz Bu çalışmada, literatür taraması yöntemi ile elde edilen ikincil veriler üzerinden, marka şehir kavramının doğasının ve marka şehir olma kriterlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Elde edilen bulgular marka şehir kavramının akıllı şehir kavramı ile ayrılamaz bir bütün olduğunu göstermiştir. Ayrıca, şehir markalaşmasında akıllı şehir olmanın gerek koşul olduğu, ama yeter koşul olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Sonuçlar politika yapıcıların şehir markalaşmasında kapsamlı bir SWOT analiziyle işe başlamaları gerektiğini ve planlanan politikaların akıllı şehir uygulamalarını önceleyen bir temele oturması gerektiğini göstermektedir

AN EVALUATION ON THE CONCEPT OF THE BRAND CITY

This study aimed to determine the nature of the brand city concept and the criteria for being a brand city through the secondary data obtained by the literature review method. The findings show that the concept of brand city is inseparable from the concept of smart city. In addition, it has been concluded that being a smart city is a necessary but not a sufficient condition for city branding. The results show that policy makers should start with a comprehensive SWOT analysis in city branding and that planned policies should be based on smart city applications.

___

 • Arslan, B. (2015). Türkiye’de İkamet Eden Tüketicilerin Özel Markalı Ürünlere Yönelik Tutumlarına Etki Eden Faktörler. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14(55), 125-138.
 • Atay, Ö., ve Savaşkan, E. (2023). Marka Kent Yaratmada Stratejik Girişimciliğin Rolü. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(1), 96-118.
 • Avcılar, M. Y., ve Kara, E. (2015). Şehir Markası Kavramı ve Marka Şehir Yaratma Stratejilerine Yönelik Literatür İncelemesi. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, 16(34), 76-94.
 • Bilgeoğlu, S. ve Alagöz, S. B. (2019). Marka Şehir ve Marka İmajının Ölçümü: Konya Şehir İmajı Üzerine Bir Araştırma. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 21(37), 82-100.
 • Bozgeyik, H. (2013). Garanti Markasının Marka Hukukundaki Yeri ve Benzer Kavramlarla İlişkisi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 71(2), 91-102.
 • Britannica (2023b). https://www.britannica.com/place/Tokyo Erişim Tarihi: 10.02.2023
 • Britannica, (2023a). https://www.britannica.com/place/New-York-City. Erişim Tarihi: 05.02.2023
 • Casais, B., ve Monteiro, P. (2019). Residents’ Involvement in City Brand Co-creation and Their Perceptions of City Brand Identity: A Case Study in Porto. Place Branding and Public Diplomacy, 15, 229-237.
 • Ceylan, K. E., ve Eravcı, A. (2019). Kültürel Mirasın Ekonomik Değer ve Marka Şehir Pazar Performansına Etkisi. The Journal of International Scientific Researches, 3(4), 45-61.
 • Chan, C. S. (2019). Which City Theme Has the Strongest Local Brand Equity For Hong Kong: Green, Creative or Smart City?. Place Branding and Public Diplomacy, 15, 12-27.
 • Chan, C. S., Peters, M., ve Pikkemaat, B. (2019). Investigating Visitors’ Perception of Smart City Dimensions for City Branding in Hong Kong. International Journal of Tourism Cities, 5(4), 620-638.
 • Coelho, A., Bairrada, C., Simão, L., ve Barbosa, C. (2022). The Drivers of the City Brand Equity Comparing Citizens’ and Tourists’ Perceptions and its Influence on the City Attractiveness: The Case of the City of Coimbra. International Journal of Hospitality and Tourism Administration, 23(2), 242-268.
 • Çakıcı, A. C., ve Aksu, M. (2006). Gökçeada’ya Gelen Turistlerin Beklenti ve Tatmin Düzeylerinin Karşılaştırılması. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 7(1), 1-17.
 • Çalapkulu, Ç., ve Kızıldağ, K. (2021). Küresel Mega Marka Şehir: Dubai’nin Markalaşma Süreci Ve Marka Algısına Yönelik Araştırma. The Journal of Social Science, 5(9), 210-225.
 • Çifci, S. ve Cop, R. (2007). Marka ve Marka Yönetimi Kavramları: Üniversite Öğrencilerinin Kot Pantolon Marka Tercihlerine Yönelik Bir Araştırma. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, 44(512), 69-88.
 • De Jong, M., Chen, Y., Joss, S., Lu, H., Zhao, M., Yang, Q., ve Zhang, C. (2018). Explaining City Branding Practices in China's Three Mega-City Regions: The Role of Ecological Modernization. Journal of Cleaner Production, 179, 527-543.
 • De Rosa, A. S., Bocci, E., ve Dryjanska, L. (2019). Social Representations of the European Capitals and Destination e-branding Via Multi-channel Web Communication. Journal of Destination Marketing and Management, 11, 150-165.
 • Gemci, R., Gülşen, G. ve Kabasakal, F. M. (2009). Markalar ve Markalaşma Şartları. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 14(1), 105-114.
 • Global Cities Report (2022). https://www.kearney.com/global-cities/2022 Erişim Tarihi: 25.02.2023. Global City Lab (2023). http://globalcitylab.com/us/usindex.html Erişim Tarihi: 24.02.2023.
 • Global Destination Cities Index (2023). https://newsroom.mastercard.com/wp-content/uploads/2019/09/GDCI-Global-Report-FINAL-1.pdf. Erişim Tarihi: 02.02.2023.
 • Gülsoy, M. (2018). Marka Kimliği ve Şehir Markalaşması: Kayseri Örneği. Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Günay, E., Çuhalı, G. i., ve Çelik, O. (2021). Marka Kent Yaklaşımı ile Tarihsel Kimliğinin Tanıtılmasında Kahramanmaraş’ın Avantaj ve Dezavantajları. Journal of Economics and Research, 2(2), 73-94.
 • His Global (2023). https://www.hisglobal.com.tr/blog/dunyanin-en-teknolojik-kentleri#:~:text=Tokyo'nun%20banliy%C3%B6lerinden%20birinde%20kurulan,g%C3%B6re%20otomatik%20olarak%20so%C4%9Futulup%20%C4%B1s%C4%B1t%C4%B1l%C4%B1r. Erişim Tarihi: 20.02.2023.
 • Işık, M. (2015). Nasıl Marka Şehir Olunur? City Branding. Eğitim Yayınevi.
 • İçellioğlu, C. Ş. (2014). Kent Turizmi ve Marka Kentler: Turizm Potansiyeli Açisindan İstanbul’un Swot Analizi. Sosyal Bilimler Dergisi, (1), 37-55.
 • İçyer, A. (2010). Marka Kent Oluşturma Açısından Stratejik Kent Yönetimi, Yüksek Lisans Tezi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • İnaç, İ., ve Yacan, İ. (2018). Ülkelerin Markalaşma Süreci ve Marka Kavramı. Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi, 1(3), 317-331.
 • Karataş, İ. A. (2017). Şehir Pazarlaması Açısından Marka Şehir Göstergelerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma: Malatya örneği. T.C. İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü.
 • Kolotouchkina, O., ve Seisdedos, G. (2018). Place Branding Strategies in the Context of New Smart Cities: Songdo IBD, Masdar and Skolkovo. Place Branding and Public Diplomacy, 14, 115-124.
 • Lamarca, G. M., Anguelovski, I., Cole, H., Connolly, J. J., Argüelles, L., Baró, F. ve Shokry, G. (2021). Urban Green Boosterism and City Affordability: For Whom is the ‘Branded’Green City?. Urban Studies, 58(1), 90-112.
 • Ma, W., de Jong, M., Hoppe, T., ve Bruijne, M. (2021). From City Promotion Via City Marketing to City Branding: Examining Urban Strategies in 23 Chinese Cities. Cities, 116, 1-16.
 • Memik, İ. (2016). İstanbul'un Marka Kent Olma Düzeyini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma. İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Mitchell, G., Chan, F. K. S., Chen, W. Y., Thadani, D. R., Robinson, G. M., Wang, Z., ve Chau, P. Y. (2022). Can Green City Branding Support China's Sponge City Programme?. Blue-Green Systems, 4(1), 24-44.
 • New York Subway Guide (2023). https://www.nycsubwayguide.com/subway/basics.aspx Erişim Tarihi: 21.02.2023.
 • Öncü, H. (2018). Marka Şehir Algısı ve Rekreasyon: Eskişehir İli Örneği. Yüksek lisans Tezi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Özsöz, F. M. (2018). Şehir Pazarlamasinda Bir Marka Şehir Olarak Eskişehir'in İncelenmesi. Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 2(1), 12-34.
 • Peters, M., ve Pikkemaat, B. (2005). The Management of City events: The case of “Bergsilvester” in Innsbruck, Austria. Event Management, 9(3), 147-153.
 • Prasetyo, M. H. (2019). Selfie Tourism Concept to Improve City Branding. International Journal of Advanced Research in Technology and Innovation, 1(2), 8-17.
 • Ripoll Gonzalez, L., ve Gale, F. (2023). Sustainable City Branding Narratives: a Critical Appraisal of Processes and Outcomes. Journal of Place Management and Development, 16(1), 20-44.
 • Sadeque, S., Swapan, M. S. H., Roy, S. K., ve Ashikuzzaman, M. D. (2022). City Brand Love: Modelling and Resident Heterogeneity Analysis. Journal of Product and Brand Management, 31(2), 322-337.
 • Sarıyer, N., ve Altun, D. (2019). Kayseri’de Yaşayanların Şehir Marka Algılamaları. The Journal of International Scientific Researches, 4(1), 16-24.
 • Silk, A. J. ve Urban, G. L. (1978). Pre-Test-Market Evaluation of New Packaged Goods: A Model and Measurement Methodology. Journal of Marketing Research, 15(2), 171-191.
 • Smart City Press (2023). https://smartcity.press/asia-pacifics-greenest-city-tokyo/ Erişim Tarihi: 28.02.2023. Smart Tokyo Leading Area (2023). https://www.leadingarea-smarttokyo.jp/en/#concept Erişim Tarihi: 27.02.2023.
 • Statista, (2023) https://www.statista.com/statistics/1242453/leading-cities-brand-value/ . Erişim Tarihi: 01.02.2023.
 • Şahin, G. (2010). Turizmde Marka Kent Olmanın Önemi: İstanbul Örneği, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • T.C. Çevre, Şehircilik, İklim Değişikliği Bakanlığı, (2020). https://www.akillisehirler.gov.tr/wpcontent/uploads/KapasiteGelistirme/Egitim_Pdf/Ornek_Uygulama_Incelemeleri.pdf. Erişim Tarihi: 10.02.2023.
 • Ülgen, H. ve Mirze, S. K. (2006). İşletmelerde Stratejik Yönetim, Literatür Yayıncılık, İstanbul, 3. Baskı.
 • Ünal, A. (2019). Turistlerin Destinasyon Seçimi Öncesi Beklentileri ve Satın Alma Sonrası Değerlendirmeler: Kapadokya Örneği. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(1), 1391-1411.
 • World Atlas (2023) https://www.worldatlas.com/cities/10-cities-that-never-sleep.html. Erişim Tarihi: 25.02.2023.
 • Ye, L., ve Björner, E. (2018). Linking City Branding to Multi-level Urban Governance in Chinese Mega-cities: A Case Study of Guangzhou. Cities, 80, 29-37.
 • Yılmaz, O. K. (2019). Küresel Kentler ve Türkiye Kentlerinin Küresel Kentler Arasındaki Konumları. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (47), 465-483.

___

APA Gaberli, Ü. & Can Gaberli, Y. (2023). MARKA ŞEHİR KAVRAMI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME . Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 8 (15) , 25-40 . DOI: 10.54831/vanyyuiibfd.1264227