TİCARİ KREDİ FAİZ ORANININ BELİRLEYİCİLERİ

Bu çalışma bankaların müşterilerine kullandırdıkları ticari kredi faiz oranlarının hangi değişkenlerden etkilendiğini analiz etmeyi amaçlamaktadır. Çalışmada kullanılan bağımlı değişken ticari kredi faiz oranı olup, bağımsız değişkenler ise enflasyon oranı, mevduat faizi, dolar kuru ve para arzıdır. Veriler TCMB EVDS kaynaklarından derlenmiş olup, zaman aralığı ise 01/2010-04/2021 yılları arasındaki aylık verilerdir. Çalışmanın yöntemi zaman seri analizinde kullanılan ARDL Sınır Testi ve hata düzeltme modelidir. Bu modeller çerçevesinde zaman serisi analizinde sıklıkla karşılaşılan serilerin trend etkisi, durağanlık gibi sorunları incelenmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre ise; kısa ve uzun dönemde mevduat faizi bağımsız değişkeninin ticari kredi faiz oranı üzerindeki etkisinin diğer değişkenlere göre daha fazla olduğu görülmüştür. Uzun dönemde enflasyon, döviz kuru ve M2 para arzı değişkenlerinin hiçbir etkisinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.M2 para arzı ve döviz kuru değişkenlerinin kısa dönemde ticari kredi faizi üzerindeki etkisi anlamlıdır. Döviz kuru değişkenin yine kısa dönemde üç dönem gecikmeli değerinin etkisinin de anlamlı olduğu söylenebilir

COMMERCIAL LOAN INTEREST RATE DETERMINANTS

This study aims to analyze which variables affect the commercial loan interest rates that banks use to their customers. The dependent variable used in the study is the commercial loan interest rate, and the independent variables are the inflation rate, deposit interest, dollar rate, and money supply. The data is compiled in CBRT evds sources and the time interval is monthly data between 01/2010-04/2021. The method of the study is the Ardl boundary Test and error correction model used in time series analysis. Within the framework of these models, problems such as trend effect and stasis of series that are frequently encountered in time series analysis were examined. According to the results obtained from the study, the effect of the deposit interest argument on the commercial loan interest rate in the short and long term was greater than that of other variables. It was concluded that inflation, exchange rate and M2 money supply variables had no effect in the long term.The effect of M2 money supply and exchange rate variables on short-term commercial loan interest is significant. It can be said that the effect of the three-period lag value of the exchange rate variable in the short term is also significant.

___

 • Ağaslan, E. ve Gayaker, S. (2020).” Türkiye Ekonomisindeki Emisyon Hacminin Düşük ve Yüksek Frekanslı Modeller ile Öngörüsü”, Bankacılık Dergisi,114:30-49.
 • Bayraktaroğlu,A. ve Aydın,G.Ç.(2017). “Mevduat Faiz Oranlarındaki Değişkenliğin Kredi Hacmi Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Araştırma”, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi,6(2):121-149.
 • Bulut,Ü.(2020). “Para Politikasının Kredi Faiz Oranlarına Geçişkenliği: Türkiye Örneği”,Bankacılar Dergisi,9(114):17-125.
 • C,Lowan. and Morgan,D.P. (2006). “The Credit Cycle and the Business Cycle: New Findings Using the Loan Officer Opinion Survey. Journal of Money”, Credit and Banking, 38(6):1575-1597.
 • Darmawan,A.(2018). “Influence of Loan Interest Rate, Non-Performing Loan, Third Party Fund and Inflation Rate towards Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) Credit Lending Distribution at Commercial Banks in Indonesia”, 5th International Conference on Community Development (AMCA 2018).
 • Dhal,S.C. and Ansari,J. (2013). “Interest Rate Pass-through and Determinants of Commercial Banks’ Loan Pricing Decisions in India: Empirical Evidence from Dynamic Panel Data Model”,Banking and Finance Review,5(1):91-113.
 • Durmuş, S. Ve Şahin, D. (2019).” Türkiye’de Enflasyon, Döviz Kuru ve Tüketici Kredileri Arasındaki Nedensellik İlişkisinin Analizi”, International Journal of Economic and Administrative Studies ,2019 (23): 95-112.
 • Glen,J. and Mondragón-Vélez,C. (2011). “Business cycle effects on commercial bank loan portfolio performance in developing economies “,Review Of Development Finance, 1(2): 150-165.
 • Gürsoy, M. ve Yelghi, A. (2021). “Bankacılık Piyasasında Kredi Türüne Göre Belirlenen Faiz Oranlarının Enflasyon ve Döviz Kuru İlişkisi”, Uygulamalı Ekonomi ve Sosyal Bilimler Dergisi ,3(1):21-42.
 • Irshad,S. and Ahmad,S.(2017).”The Impact of Loan Sıze and Global Fınancıal Crısıs On Interest Spreads In Pakistan’s Commercıal Banking Sector”,Pakistan Business Revıew , 19(2): 279-301.
 • İşcan,H. ve Kaygısız,A.(2019). “Türkiye’de Döviz Kuru, Enflasyon ve Faiz Oranı İlişkisi: 2009-2017 Uygulaması”, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,17(1):577-600. Purnanamdam, A. (2007).”Interest rate derivatives at commercial banks: An empirical investigation”,Journal of Monetary Economics, 54 (6):1769–1808.
 • Slovın,M.B. and Sushka,M.E. (1983). “A Model of the Commercial Loan Rate”, The Journal Of Fınance, 38(5):1583-1596.
 • Uçak, A ve Yıldırak, K. (2012). “An Alternative Approach to Analyze The Monetary Transmission in Turkey: An Emprical AnalysisOn Speed of Adjustment”, The Journol of Financial Researches and Studies, 3(7): 93- 104.
 • Uğur, A. ve Bingöl, N. (2018). “Türkiye’de Politika Faiz Oranı ve Bankacılık Kredi Faiz Oranları Arasındaki Geçişkenliğin Nedensellik Analizi ile Yorumlanması”, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi,16(1):258-274.
 • Uslu, H. (2020). “Enflasyon ile Mevduat ve Kredi Faizleri Arasındaki İlişki: Türkiye İçin Fisher Eşitliği Çerçevesinde Ekonometrik Bir Analiz”, Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi Troyacademy ,5 (1):201-229.
 • Wang, M. K. ve Lee, M. Y. (2009).“Market Volatility and Retail Interest Rate Pass- Through, Economic Modelling”, 20(16): 1270- 1282.
 • Wang, B., Wang,C. and Zhang,X.(2012). “A Research on Interbank Loan Interest Rate Fluctuation Characteristics and the VaR Risk of China’s Commercial Banks”, Modern Economy ,3(6) :759-765.