HERZBERG’İN ÇİFT FAKTÖR TEORİSİ: TURİZM ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE FENOMENOLOJİK BİR ARAŞTIRMA

Çalışanlar turizm işletmelerinin en temel kaynağı ve hizmet sunumunun en temel bileşenidir. Bu nedenle çalışanların motivasyonlarını sağlamak doğrudan hizmet sunumunun kalitesini etkileyecektir. Bunu sağlamak için ise sektör çalışanlarını motive eden faktörlerin belirlenmesi gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, turizm sektörü çalışanlarının iş performanslarını arttıran motivasyon faktörleri ile iş tatminsizliğine neden olan faktörleri Herzberg’in Çift Faktör Kuramı bağlamında açıklamaktır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmış ve 14 turizm sektörü çalışanı ile görüşmeler yapılmıştır. Verilerin analizi için içerik analizi yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda, motivasyonu sağlayan unsurlar; destekleyici çalışma ortamı, yönetimin kalitesi, öğrenme imkanları ve maddi ödüller olarak, iş tatminsizliği nedenleri ise, yoğun stresli çalışma koşulları, yönetime sınırlı erişim ve ücretler olarak belirlenmiştir. Ayrıca, bu çalışmanın sonuçlarının çalışanları motive eden faktörler ile iş tatminsizliğine neden olan faktörlerin farklı olduğunu ifade eden Herzberg’in Kuramı ile benzer olduğu görülmüştür. Kuramdan farklı olarak destekleyici çalışma ortamı bu çalışmada motivasyonu sağlayan faktör olarak tanımlanmıştır

HERZBERG'S TWO-FACTOR THEORY: A QUALITATIVE STUDY ON TOURISM EMPLOYEES

Çalışanlar turizm işletmelerinin en temel kaynağı ve hizmet sunumunun en temel bileşenidir. Bu nedenle çalışanların motivasyonlarını sağlamak doğrudan hizmet sunumunun kalitesini etkileyecektir. Bunu sağlamak için ise sektör çalışanlarını motive eden faktörlerin belirlenmesi gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, turizm sektörü çalışanlarının iş performanslarını arttıran motivasyon faktörleri ile iş tatminsizliğine neden olan faktörleri Herzberg’in Çift Faktör Kuramı bağlamında açıklamaktır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmış ve 14 turizm sektörü çalışanı ile görüşmeler yapılmıştır. Verilerin analizi için içerik analizi yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda, motivasyonu sağlayan unsurlar; destekleyici çalışma ortamı, yönetimin kalitesi, öğrenme imkanları ve maddi ödüller olarak, iş tatminsizliği nedenleri ise, yoğun stresli çalışma koşulları, yönetime sınırlı erişim ve ücretler olarak belirlenmiştir. Ayrıca, bu çalışmanın sonuçlarının çalışanları motive eden faktörler ile iş tatminsizliğine neden olan faktörlerin farklı olduğunu ifade eden Herzberg’in Kuramı ile benzer olduğu görülmüştür. Kuramdan farklı olarak destekleyici çalışma ortamı bu çalışmada motivasyonu sağlayan faktör olarak tanımlanmıştır.

___

  • Ajalie, S. N. (2017). Effect of employee motivation on organizational productivity. Master Thesis, Department Of Business Management, College of Development Studies, Covenant University, Ota, Nigeria.
  • Alderfer, C. P. (1969). An empirical test of a new theory of human needs, Organizational Behavior and Human Performance, 4 (2), 142- 175.
  • Allen, W. ve Gilmore, H. L. (1993). What managers do, USA: Amacom.
  • Alshmemri, M., Shahwan-Akl, L. ve Maude, P. (2017). Herzberg’s Two-Factor Theory, Life Science Journal, 14(5), 12-16.
  • Arastaman, G., Öztürk Fidan, İ. & Fidan, T. (2018). Nitel araştırmada geçerlik ve güvenirlik: Kuramsal bir inceleme. YYU Eğitim Fakültesi Dergisi (YYU Journal of Education Faculty), 15(1), 37-75.
  • Asad, T., (1986). The concept of cultural translation in British social anthropology içinde Writing culture: The poetics and politics of ethnography, Berkeley: University of California Press, 141-164.