İslam’ı Tebliğ Etmek "Selefilik"i Sorunsallaştırmak

Bu makale, İslami yorumların, ağırlıklı olarak da Selefi İslam'ın günümüz Av-- rupa'sındaki ortamını tartışır. Araştırmanın deneysel verileri, Müslüman olmayan-- lar arasında tebliğ yapmayı amaç edinip sokakta tebliğ faaliyeti yürüten İsveçli bir grubun yayınlarına dayanmaktadır. Tebliğ için kullanılacak resmi yayınlarda sunul-- duğu şekliyle ideoloji, Avrupa'da Selefi eğilimleri olan daha geniş bir tebliğ hareke-- tinin bir parçası olarak tanımlanıp analiz ediliyor. Bu grup özgün olmaktan ziyade, en azından savunulan eylemsellik açısından Avrupa'daki birçok örnekten sadece bi-- ridir. Grubun takdim edilişi, günümüz İslami tebliğ eylemleri arasındaki küresel etkiler ve benzerlikler üzerinde olduğu kadar, bu grup tarafından hitap edilen baskın konuların seçimi ve kullanılan yorumlama stratejileri noktasında ulusal bağlamın etkileri üzerinde de düşünmeye katkı sağlar. Makaleyle ilgili kapsamlı amaç, çeşitli türlerdeki çağdaş İslami grupları tanımlayıp karakterize etmede din üzerine çalışma yapan âlimler arasında "Selefi" kavramının yaygın kullanımını sorunsallaştırmaktır. Sonuç, azınlık ortamındaki günümüz İslami ğrupları çalışırken kavramsallaştırmalar ve tipolojilerin kullanımı konusunda daha ayrıntılı bir yaklaşıma davet etmekte-- dir.

___