EGE DENİZİ’NDEKİ DÜZENSİZ GÖÇ KARŞISINDA UYGULANAN TÜRK DIŞ POLİTİKASI PRATİKLERİ VE BUNUN NORMATİF TEORİ BAĞLAMINDA ULUSLARARASI GÜVENLİĞİ ETKİLERİ

Günümüz dünyasında uluslararası siyaset gündeminde her geçen gün önemli gelişmeler yaşanmakta ve bilim insanları söz konusu gelişmeleri belirli teoriler bağlamında anlamaya ve açıklamaya çalışmaktadırlar. Bu çalışmada, Uluslararası İlişkiler bilim alanında Normatif Teori’nin bilim insanları tarafından nasıl algılandığı irdelenerek ve Normatif Teori düzleminin etik soruları kullanılarak Türkiye’nin Ege Denizi’ndeki düzensiz göç olaylarına yönelik sergilediği dış politik pratikler ile bu pratiklerin uluslararası güvenliğe etkileri incelenmiştir. Bu bağlamda, çalışma içerisinde giriş bölümünde Normatif Teori’nin gelişim sürecinde rol oynayan temel etmenler açıklanmıştır. Birinci bölümde, Normatif Teori’nin gelişim süreci bağlamında çalışma alanına giren temel sorular ve teorinin savları kısaca incelenmiştir. İkinci bölümde, düzensiz göçün hukuki boyutları açıklanmıştır. Üçüncü bölümde ise, makalenin asıl çalışma konusu olan Ege Denizi’ndeki düzensiz göçmen sorununa yönelik Türk dış politikası pratiklerinin uluslararası güvenliğe etkileri yorumlanarak, Normatif Teori açısından analizi sağlanmıştır.

TURKISH FOREIGN POLICY PRACTICES AGAINST IRREGULAR MIGRATION IN THE AEGEAN SEA AND ITS IMPACTS ON INTERNATIONAL SECURITY IN THE CONTEXT OF NORMATİVE THEORY

In today’s world, important developments are taking place in the agenda of international politics and scholars are trying to understand and explain these developments in the context of certain theories. In this study, by examining how the Normative Theory is perceived by scholars of International Relations discipline and by using the ethical questions of the Normative Theory, Türkiye’s foreign policy practices towards irregular migration incidents in the Aegean Sea and the effects of these practices on international security are examined. In this context, the main factors that play a role in the development process of the Normative Theory are explained in the introduction part while having been briefly examined the basic questions that fall into the field of study in the context of the development process and the arguments of the Normative Theory in the first chapter. In the second chapter, legal aspects of irregular immigration are defined. As the main subject of the article is the effects of Turkish Foreign Policy practices on the problem of irregular immigrants in the Aegean Sea on international security, the third chapter analyzes the foreign policy practices of Türkiye in terms of Normative Theory.

___

 • • Adıyaman, Seval Ocak (2022), “Yunanistan, 2020'den bu yana yaklaşık 42 bin göçmeni geri itti”, Anadolu Ajansı, 17.06.2022, Date of Accession: 15.07.2023 from https://www.aa.com.tr/tr/gundem/yunanistan-2020den-bu-yana-yaklasik-42-bin-gocmeni-geri-itti/2616018.
 • • Akkoyunlu Ertan, Kıvılcım & Ertan, Birol (2017), “Türkiye’nin Göç Politikası”, Contemporary Research in Economics and Social Sciences, Vol. 1, no: 2, pp. 7-39.
 • • Arı, Tayyar (2013), Uluslararası İlişkiler Teorileri: Çatışma, Hegemonya, İşbirliği, Bursa: MKM Yayıncılık.
 • • Arslan, Muhammet İkbal (2022), “İsviçre Televizyonu Yunanistan'ın Ege'de Göçmenleri Geri İtmesi ve Türkiye'nin Kurtarma Operasyonuna Şahit Oldu”, Anadolu Ajansı, 19.12.2022, Date of Accession: 15.07.2023 from https://www.aa.com.tr/tr/dunya/isvicre-televizyonu-yunanistanin-egede-gocmenleri-geri-itmesi-ve-turkiyenin-kurtarma-operasyonuna-sahit-oldu/2767678.
 • • Ayata, Ali & Sütçü, Elif (2022), Avrupa’da Bir Güvenlikleştirme Konusu Olarak Göç, Ankara: İksad Yayınevi.
 • • Bakan, Zerrin Ayşe (2002), “Uluslararası İlişkiler Teorileri Arasında Normatif Teorinin Yeri ve Kapsamı”, Avrasya Dosyası, Summer 2002, Vol. 8, no: 2, pp. 427-444.
 • • Bakan, Zerrin Ayşe (2008), “Normative Theory in IR: Frost’s Constitutive Approach”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Vol. 63, no: 1, pp. 3-16.
 • • Barry, Norman P. (2012), Modern Siyaset Teorisi, Ankara: Liberte Yayıncılık.
 • • Brown, Chris & Ainley, Kirsten (2007), Uluslararası İlişkileri Anlamak, İstanbul: Yayınodası Yayıncılık.
 • • Buzan, Barry (1991), People, State and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era, New York: Harvester Wheatsheaf.
 • • Buzan, Barry & Wæver, Ole & De Wilde, Jaap (1998), Security: A New Framework for Analysis, Boulder: Lynne Rienner Pub.
 • • Collyer, Michael (2006), “Migrants, Migration and the Security Paradigm: Constraints and Opportunities”, Mediterranean Politics, Vol. 11, no: 2, pp. 255-270.
 • • Çil, Esra (2019), “Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Uluslararası Göç Olgusu ve Toplumsal Güvenliğe Etkileri”, Master’s Thesis, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Türkiye.
 • • Demirbaş, Çağrı Emin (2010), “Normatif Uluslararası İlişkiler Teorileri Açısından İnsan Hakları”, Unpublished Master’s Thesis, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Türkiye.
 • • Demirtaş, Birgül (2019), “Mülteciler ve Güvenlikleştirme”, Güvenlik Yazıları Serisi, no: 8, September 2019.
 • • Emmanouilidou, Lydia (2023), “Migrant boat disaster has Greece and European authorities facing criticism”, NPR, 22.06.2023, Date of Accession: 15.07.2023 from https://www.npr.org/2023/06/22/1183842802/migrant-boat-disaster-has-greece-and-european-authorities-facing-criticism.
 • • Eralp, Atila (2000), Devlet, Sistem ve Kimlik, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • • Eren, Veysel & Çakran, Şebnem (2017), “Mülteci Politikası: Avrupa Birliği ve Türkiye Karşılaştırması”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Vol. 14, no: 39, pp. 1-30.
 • • European Council on Refugees and Exiles (2023), “Greece: Elections on Both Sides of the Border as Pushbacks and Push for Returns Continue, Border Guards Arrested in Evros – More Deaths in the Aegean”, ECRE, 02.06.2023, Date of Accession: 15.07.2023 from https://ecre.org/greece-elections-on-both-sides-of-the-border-as-pushbacks-and-push-for-returns-continue-border-guards-arrested-in-evros-more-deaths-in-the-aegean/.
 • • European Union (2007), “Regulation (EC) No 862/2007 of the European Parliament and of the Council of 11.07.2007 on Community statistics on migration and international protection and repealing Council Regulation (EEC) No 311/76 on the compilation of statistics on foreign workers, No 862/2007”, 11.07.2007, Date of Accession: 11.07.2023 from http://www.refworld.org/docid/48abd548d.html.
 • • European Union (2016), “C 202/01”, article 2, 07.06.2016.
 • • Frost, Mervyn (1994), “The Role of Normative Theory in IR”, Millennium, Vol. 23, no: 1, pp. 109-118.
 • • Grotius, Hugo (2011), Savaş ve Barış Hukuku, İstanbul: Say Yayınları.
 • • Huysmans, Jef (2000), “The European Union and the Securitisation of Migration”, Journal of Common Market Studies, Vol. 38, no: 5, pp. 751-777.
 • • Huysmans, Jef (2006), The Politics of Insecurity: Fear, Migration and Asylum in the EU, London: Routledge.
 • • Investing.com (2022), “Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç: ‘Yunanistan'ın yaklaşımı 1979 Hamburg Sözleşmesi'ne aykırı’”, 23.11.2022, Date of Accession: 07.07.2023 from https://tr.investing.com/news/politics/dsisleri-sozcusu-bilgic-yunanistann-yaklasm-1979-hamburg-sozlesmesine-aykr-2390257.
 • • IOM (2011), “Glossary on Migration”, International Migration Law Series, no: 25, Date of Accession: 10.06.2023 from http://www.iom.int/key-migration-terms.
 • • Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), “Ege Denizi’ndeki Geri İtmeler ve Boğulan İnsan Hakları Özel Raporu”, Date of Accession: 15.07.2023 from https://www.ombudsman.gov.tr/Faaliyetlerimiz/Faaliyetlerimiz?gosterilecekFaaliyetId=99&uygulamaId=1.
 • • Kavalski, Emilian & Cho, Young Chul (2018), “Worlding the Study of Normative Power: Assessing European and Chinese Definitions of the “Normal”, Uluslararası İlişkiler, Vol. 15, no: 57, pp. 49-65.
 • • Kaygusuz, Deniz (2021), “Uluslararası İlişkilerde Göç Olgusu ve Göçün Güvenlikleştirilmesi”, Akademik Düşünce Dergisi, no: 3, Spring 2021, pp. 60-76.
 • • Küçük, Mine Nur (2021), “Göç-Güvenlik Bağlantısını Yeniden Düşünmek: Eleştirel Güvenlik Yaklaşımları, Özgürleşme ve Türkiye’deki Suriyeli Mülteciler”, Uluslararası İlişkiler, Vol. 18, no: 69, pp. 3-28.
 • • Law on Foreigners and International Protection (LFIP) No. 6458.
 • • Mavi, İbrahim (2022), “İnsan Hakları Bağlamında Göçün Güvenlikleştirilmesi”, MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, no: 26, pp. 252-268.
 • • Öksüz, Cem (2015), “Ege Denizindeki Mülteciler”, Anadolu Ajansı, 14.08.2015, Date of Accession: 01.07.2023 from https://www.aa.com.tr/tr/pg/foto-galeri/ege-denizinde-kacak-gocmenler.
 • • Özcan, Arif Behiç (2011), “Uluslararası Güvenlik Sorunları ve ABD’nin Güvenlik Stratejileri”, Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Vol. 11, no: 22, pp. 445-466.
 • • Özkan, Ali Can (2022), “The Role of External Actors in the Securitisation of Asylum and Migration in the EU and Their Impacts on the EU’s Normative Power”, Master’s Thesis, TOBB University of Economics and Technology, Ankara, Türkiye.
 • • Pietrzyk-Reeves, Dorota (2017), “Normative Political Theory”, Teoria Polityki, no: 1, pp. 173-185.
 • • Pinos, Jaume Castan (2009), “Building Fortress Europe? Schengen and the Cases of Ceuta and Melilla”, Centre for International Border Research.
 • • Rossi, Enzo & Sleat, Matt (2014), “Realism in Normative Political Theory, Forthcoming” Philosophy Compass, April 2014, pp. 1-18.
 • • Rumelili, Bahar & Karadağ, Sibel (2017), Göç ve Güvenlik: Eleştirel Yaklaşımlar, Toplum ve Bilim Dergisi, no: 140, pp. 69-93.
 • • Seven, Gülşen (2017), Reflections on the Relationship between Political Theory and Political Practice: Assessing Realist Challenge to Liberal-Normative Political Theory, Ph.D. Dissertation, İhsan Doğramacı Bilkent University, Ankara, Türkiye.
 • • Şemşit, Sühal (2010), Avrupa Birliği Göç Politikasının Güvenlikleştirilmesi ve Dışsallaştırılması: Türkiye’ye Yansımaları, Ph.D. Dissertation, Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir, Türkiye.
 • • Şimşek, Doğuş & İçduygu, Ahmet (2017), “Uluslararası Göç, Politika ve Güvenlik”, Toplum ve Bilim Dergisi, no: 140, pp. 6-11.
 • • Teitelbaum, M. S. (1984), “Immigration, Refugees and Foreign Policy”, International Organization, Vol. 38, no: 3, pp. 429-450.
 • • Telli, Azime (2013), “Normatif Teori ve İnsancıl Müdahale”, in (eds. by Hasret Çomak & Caner Sancaktar) Uluslararası İlişkilerde Teorik Tartışmalar, İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • • Thiel, Thorsten (2020), “The Normative Order of International Politics: Critique and Legitimacy”, in (eds. by Matthias C. Kettemann) Navigating Normative Orders: Interdisciplinary Perspectives, Campus Verlag: Frankfurt/M., pp. 25-45.
 • • Thomas, Daniel C. (2009), “Explaining the Negotiation of EU Foreign Policy: Normative Institutionalism and Alternative Approaches”, International Politics, Vol. 46, pp. 339-357.
 • • Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, “Başlıca Ege Denizi Sorunları”, Date of Accession: 09.06.2023 from https://www.mfa.gov.tr/baslica-ege-denizi-sorunlari.tr.mfa.
 • • Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, “Düzensiz Göç Hakkında”, Date of Accession: 10.06.2023 from https://www.goc.gov.tr/duzensiz-goc-hakkinda#:~:text=D%C3%BCzensiz%20g%C3%B6%C3%A7%3B%20hedef%20%C3%BClkeler%20i%C3%A7in,%C3%BClke%20s%C4%B1n%C4%B1rlar%C4%B1n%C4%B1%20ge%C3%A7en%20ki%C5%9Fileri%20i%C3%A7erir.
 • • Türkoğlu, Oğuzhan (2011), “Mülteciler ve Ulusal/Uluslararası Güvenlik”, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Vol. XXX, no: 2, pp. 101-118.
 • • Weiner, Myron (1992/1993), “Security, Stability, and International Migration”, International Security, Vol. 17, no: 3, pp. 91-126.

___

Chicago Taşlıcalı Koç, T. "TURKISH FOREIGN POLICY PRACTICES AGAINST IRREGULAR MIGRATION IN THE AEGEAN SEA AND ITS IMPACTS ON INTERNATIONAL SECURITY IN THE CONTEXT OF NORMATİVE THEORY". UPA Strategic Affairs 4 (2023 ): 142-170