Architectural Design of the Architectural Design of the Complex of Sultan Bayezid II – Health Museum

Architectural Design of the Architectural Design of the Complex of Sultan Bayezid II – Health Museum

Edirne made a great cultural breakthrough in 1361 after it became the capital city of the Ottoman Empire. Structuring of the city in this period set up the base of transition to the Ottoman emperorship stage. With the other constructions of the city, Complex of Sultan Bayezid II is one of the important symbols of this transformation. It is also one of the significant examples of complex and foundation system in formation of Ottoman social and cultural core. The construction of the complex in Edirne, the capital city of the border, the son of Bursa and father of İstanbul, sultan of the cities and city of the sultans took place as follows by the narration of Hoca Saadettin Efendi in Tacüttevarih (Vol:III): “Sultan Bayezid II left İstanbul and arrived in Edirne on March 1, 1484 for the second expedition. The Sultan honouring Edir- ne showed kindness and made donations to the public. The sultan, the ruler of right and justice, aimed to build a hospital in the city upon the demand of elite and public. Therefore, he ordered to prepare construction materials. Deep ditches were dug by the Tunca River and the materials of the construction were stored here. When all the preparations completed, the Great Sultan laid the foundations of these charity institutions with his lucky hands on May 25th, 1484 and pleased the poor by sacrificing animals. The complex, completed in a short period of four years, consisted of three main gardens and several units around. These were a group of buildings including a medical school, hospital, soup kitchen, mosque, guesthouse, bath, mill, bridge, observatory, janissary band school and primary school.

___

 • Altun, Ara.,(2007); Türkiye’de Müzecilik/100 Müze 1000 Eser, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayını, Cilt:2, İstanbul, s: 817-820
 • Aslanapa, Oktay.; ( 2004), Osmanlı Devri Mimarisi, İnkılâp Yayınları; İstanbul,
 • Badi Efendi, Ahmet. (2000), Riyaz-ı Belde-i Edirne, (Çeviren: Ratıp Kazancıgil), Edirne Valiliği Yayınlar, İstanbul
 • Demiralp, Yekta.;(1999), Erken Dönem Osmanlı Medreseleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları Ankara
 • Başparmaksızoğlu, İsmet.; (1979), Efendi, Hoca Saadettin: Tacüttevarix; Tacüttevarih5.cilt,
 • Emecen, Feridun M. (1998), Edirne Serhattaki Payitaht, Tarih Koridorlarında Bir Sınır Şehri Edirne, Yapı Kredi Yayınları,İstanbul:
 • Erbay, Fethiye &Erbay, Mutlu.; (2006), Cumhuriyet Dönemi Atatürk’ün Sanat Politikası, Boğaziçi Üniversitesi yayını, İstanbul, s:.43-45
 • Erbay, Fethiye.; (2009), Müze Yönetimini Kurumlaştırma Çabası; Mimarlık Vakfı Yayını; Istanbul,
 • Erbay, Mutlu;(2011), Müzelerde Sergileme ve Sunum Tekniklerinin Planlanması, Beta Yay, ISBN:9786053774754, İstanbul, s:75
 • Erbay, Fethiye & Erbay, Mutlu.; (2016), Değişen Üniversite Müzeleri; Trakya Üniversitesi Yayını;ISBN:978-975-374-204-7, Edirne,
 • Kahraman,Seyit Ali & Dali,Yücel.;(2002), Evliya Çelebi. Seyahatnamesi, Yeni Baskı. Cilt 6, Yapı Kredi Yayınları, ISBN: 975-363, İstanbul
 • Eyice, Semavi,(1997), Bayezid II.Camii ve Külliyesi, İslam Ansiklopedisi, Diyanet Vakfı Yayını, 6.Cilt, İstanbul
 • Gökbilgin, M. Tayyip.;(1958); XV ve XVI. Asırlarda Edirne Ve Paşa Livası, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınları, No:508, Üçler Basımevi, İstanbul
 • Grebene, Bekir.; (1978).Müzikle Tedavi, Sanem Matbaa, Ankara
 • Gurlitt, Cornelius.;Edirne’deki Yapılar,Yayına Hazırlayan: Mustafa Özer, Yöre Yayınları, Edirne
 • Güvenç, Rahmi Oruç.;(1985), Türklerde Ve Dünyada Müzikle Ruhi Tedavinin Tarihçesi Ve Günümüzdeki Durumu, İstanbul Üniversitesi Basılmamış Doktora Tezi, İstanbul
 • Güvenç, Rahmi Oruç.;(1993),Türk Musikisi Tarihi ve Türk Tedavi Musikisi, Metinler Matbaa, İstanbul
 • Hibri, Abdurrahman.; (1999), Enüsü’l- Müamirin,Çeviren: Ratıp Kazancıgil,Edirne Valiliği Yayınları,Edirne
 • İsmayilov, Nergiz. Gün.;(2007); Modern Sanat Müzeleri ve Toplum İlişkisi,Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,2007, İstanbul, s:18-20
 • Karabıyık, Ayfer.;(2007),Çağdaş Sanat Müzeciliği Kapsamında Türkiye’deki Müzecilik Hareketlerine Bir Bakış, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya, s: 18-22
 • Kazancıgil, Ratıp.;(1997), Sultan II.Bayezid Külliyesi, Trakya Üniversitesi Yayınları, Edirne
 • Kazancıgil, Ratıp.;(1981), 1362-1920 Yılları Arasında Edirne İlinin Sağlık Kurumları Ve Bu Kurumlarda Çalışan Personel, Eren Basımevi, İstanbul
 • Kazancıgil, Ratıp.;(1997), Edirne İmaretleri, Edirne Valiliği Yayınları, Edirne
 • Keleş Vedat.;(2003), Modern Müzecilik Ve Türk Müzeciliği, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 2, Sayı:1-2,Malatya
 • Meriç, Rıfkı Melül, (1958), Bayezid Camii Mimarı, Ankara İlahiyat Fakültesi Türk Ve İslam Tarihi Araştırma Enstitüsü Yıllık Araştırma Dergisi, Cilt:2, Ankara, s:5-41
 • Osman, Rıfat, (1989), Edirne Sarayı, Yayınlayan:Ord.Pof. Dr. Süheyl Ünver, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara,
 • Osman, Dr.Rıfat.;(1998), Edirne Rehnüması, Edirne Şehir Kılavuzu, Yayınlayana hazırlayan:Ratip Kazancıgil, Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları, ISBN: 975-374-011-5, Edirne
 • Ögel, Bahaeddin.; Türk Kültür Tarihine Giriş, Kültür Ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 9. Cilt, İstanbul
 • Peremeci, Osman Nuri.;(1939) Edirne Tarihi, Edirne Ve Yöresi Eski Eserleri Sevenler Kurumu Yayınları, Ay Matbaası, Edirne
 • Soyanmaz, Hakkı.,(2003), Destan-ı Edirne, Eser Matbaacılık, Edirne
 • Şehsuvaroğlu, Badi N.,(1963), Edirne II.Bayezid Darüşşifası, Edirne’nin 600.Fetih Yıldönümü Armağan Kitabı, TTKYayınları, Ankara
 • Şengül Enver, Bilar Ender.;(1997), Darüşşifa Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi, Trakya Üniversitesi Yayınları, Edirne
 • Şengül, Enver.;(2014), Müzikle Tedavinin Merkezi Sultan II. Bayezid Darüşşifası, Edirne Valiliği Yayınları, Edirne,
 • Şuuri,Hasan Efendi, T’adil-Ülemzice, Millet Kütüphanesi, No: 66-67-68, İstanbul
 • Terzioğlu, Aslan.;(1985), Temel Atılışının 500. Yıldönümü Münasebeti ile Edirne’deki II.Bayezid Hastanesi ve Tıp Tarihi Açısından Önemi, Bifaskop, Sayı:15, cilt:6,s:16-23
 • Thompson, John& Goldin, Grace.;(1975), Medicine The Hospital a Social and Architectural History, Yale University Press, London Tuğrul, Murat.;(2001), Sultan II. Bayezid Darüşşifası ve Safvet Paşa Mektubu, 1. Edirne Tıp Tarihi Günleri Bildirileri Kitabı, Trakya Üniversitesi Yayınları No: 42, Edirne
 • Turabi, Ahmet Hakkı (Çeviren), (2004), Musiki, İbni Sina İslam Felsefesi Klasikleri, Litera Yayıncılık, İstanbul
 • Uludağ, Süleyman.;(1976), İslam Açısından Musiki ve Sem, İrfan Yayınevi, İstanbul
 • Yıldırım, Nuran,(2015),University 0f Thrace Health Museum 0f The Sultan Bayezid II. Complex Dar Al-Shifa’ (Hospital) Section. Ottoman Medicine, 15-, Abdi İbrahim18.Centuries, İstanbul