İsveç’te Bütçeleme Süreci ve Bütçe Denetimi

1990’lı yılların başında büyük bütçe açıkları vermeye başlayan İsveç, yaşanan sorunları gidermek için bir dizi bütçe reformu gerçekleştirmiştir. Yapılan reformlar ile birlikte çok yıllı stratejik planlamaya dayalı performans esaslı bütçeleme sistemine geçilmiş ve bütçe sisteminin açık, şeffaf ve hesap verebilir bir yapıya dönüştürülmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda özellikle bütçe denetiminin iyileştirilmesi konusunda da çalışmalar yapılmış ve İsveç’in en yüksek denetim kurumu olan Ulusal Denetim Ofisi’nin yapısı yeniden düzenlenmiştir. Ayrıca bağımsız bir kurum olan İsveç Mali Politika Konseyi de bütçe denetimi konusunda faaliyet göstermek amacıyla 2007 yılında kurulmuştur. Bu çalışmada, İsveç’in bütçeleme sistemi açıklanmakta bütçe denetiminde faaliyet gösteren kurumların yapıları ve görevleri ele alınmaktadır. Çalışmanın İsveç’in bütçe sisteminin açıklanması ve ülkelerin bütçeleme süreçleri ve bütçe denetimi yapılarına örnek olması açısından literatüre katkı yapması beklenmektedir.

BUDGET PROCESS AND BUDGET AUDIT IN SWEDEN

Sweden, which started to have large budget deficits in the early 1990s, made a series of budget reforms to eliminate the problems. With the reforms, a performance-based budgeting system based on multi-year strategic planning was adopted and aimed to transform the budget system into an open, transparent and accountable structure. In this context, efforts have been made to improve the budget audit and the structure of the National Audit Office, which is Sweden's highest audit institution, has been rearranged. In addition, the Swedish Fiscal Policy Council, an independent institution, was established in 2007 to operate in the budget audit. In this study, the budgeting system of Sweden is explained and the structures and duties of institutions operating in the budget audit are discussed. It is expected that the study will contribute to the literature in terms of explaining Sweden's budget system and setting an example for the budgeting processes and budget control structures of countries.

___

 • Blöndal, J. R. (2001). Budgeting in Sweden. OECD Journal on Budgeting, 1(1), s. 27-57.
 • Calmfors, L. (2012). The Swedish Policy Council: Watchdog with a Broad Remit. CESifo Working Paper No. 3725, Category 6: Fiscal Policy, Macroekonomics and Growth, Erişim adresi: https://ssrn.com/abstract=1998068, Erişim tarihi: 20.02.2021.
 • Demirbaş, T. (2006). Kamu Harcama Yönetimi Bağlamında Orta Vadeli Harcama Sistemi ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye, Bursa, Türkiye).
 • Downes, R., Moretti, D. ve Shaw, T. (2017). Budgeting in Sweden. OECD Journal on Budgeting, 16(2), s. 9-74.
 • European Parliament (2019) Aligning the Budget with the Performance-Based Budgeting: Lesson from Member States. Policy Department D for Budgetary Affairs, March 2019.
 • Flodén, M. (2013). A Role Model for the Conduct of Fiscal Policy? Experiences from Sweden. Journal of International Money and Finance, 34, s.177-197.
 • Frank, N.(2004). The Swedish Budget Process: Expenditure Targets and Top-down Decision. Reforming the Public Expenditure Management System: Medium-Term Expenditure Framework, Performance Management, and Fiscal Transparency, The World Bank and Korea Development Institute Conferance Proceedings, March 2004, pp. 71-83.
 • Finanspolitiska Rådet (2021a). Member of the Council. Erişim adresi: http://www.finanspolitiskaradet.se/english/swedishfiscalpolicycouncil/membersandstaff/members.4.6f6062da12c1b40043e80009794.html, Erişim tarihi: 21.02.2021.
 • Finanspolitiska Rådet (2021b). Reports of Fiscal Policy Council. Erişim adresi: http://www.finanspolitiskaradet.se/english/swedishfiscalpolicycouncil/thecouncilsreports/thecouncilsmainreports.4.3dc0d3a412bc4ba245f800013543.html, Erişim tarihi: 23.02.2021.
 • Gustafsson, A. (2004). MTEF in Sweden. Reforming the Public Expenditure Management System: Medium-Term Expenditure Framework, Performance Management, and Fiscal Transparency, Korea Development Institute.
 • Heeringa, W. ve Lindh, Y. (2001). Dutch versus Swedish Budgetary Rules: A Comparison. SSRN, February 1, s. 487-513, Erişim Adresi: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2095163, Erişim tarihi: 27.12.2020.
 • Jonung, L. (2018). Homegrown: The Swedish Fiscal Policy Framework. Independent Fiscal Councils: Wathcdogs or Lapdogs?, s.135-143.
 • Karabacak, S. (1999). Kamu Mali Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması: İsveç Örneği. Ankara: DPT Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü, Finansman Dairesi.
 • Kaya, F. (2009). Mali Kural Uygulamaları ve Türkiye İncelemesi (DPT Uzmanlık Tezleri), Yayın No: 2807, Ankara.
 • Kovancılar, B. ve Uğur, A. (2011). Mali Konseyler ve Ülke Deneyimleri. Maliye Dergisi, (160), s. 86-110.
 • Köse, H. Ö. (2007). Dünyada ve Türkiye’de Yüksek Denetim. T.C. Sayıştay 145. Kuruluş Yıldönümü Yayınları, 2. Basım, Ankara.
 • Ljungman, G. (2009). Top-Down Budgeting – an Instrument to Strengthen Budget Management, IMF Working Paper 09/243. Washington, DC: International Monetary Fund.
 • Ministry of Finance (2020, 21 Eylül). The Budget for 2021 in Five Minutes. Erişim adresi: https://www.government.se/articles/2020/09/the-budget-for-2021-in-five-minutes/, Erişim tarihi: 23.02.2021.
 • RIKSREVISIONEN (2021). Organization. Erişim adresi: https://www.riksrevisionen.se/om-riksrevisionen/sa-styrs-riksrevisionen/riksrevisor.html, Erişim tarihi: 20.02.2021.
 • OECD (1997). In Search of Results: Performance Management Practice. PUMA, ISBN 92-64-15574-0.
 • Open Budget Survey (2022). Open Budget Survey 2021: Sweden. Erişim adresi: https://internationalbudget.org/open-budget-survey/country-results/2021/sweden, Erişim Tarihi: 03.08.2022.
 • Shirin, A. Ö. ve Bringselius, L. (2010). The New NAO in Sweden – the Deprofession-alization of the Performance Auditor. Paper presented at Statsvetenskapliga årsmötet.
 • Sveriges Riksdag (2021) Examines the Work of the Government. Erişim adresi: https://www.riksdagen.se/en/how-the-riksdag-works/what-does-the-riksdag-do/examines-the-work-of-the-government/, Erişim adresi: 06.01.2021.
 • Swedish National Audit Office (2021). Audit Reports. Erişim adresi: https://www.riksrevisionen.se/en/audit-reports.html, Erişim tarihi: 23.02.2021.
 • Tüğen, K., Egeli, H. ve Özen, A. (2007). Gelişmiş Ülkelerde Performans Esaslı Bütçeleme Sistemine Yönelik Reform Arayışları ve Bütçe Uygulamaları. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 44 (509), s. 35-46.