Dijital Yerlilerin Dijital Kamu Diplomasisi Uygulamalarına Yönelik Algısı: Kültür Diplomasisi Özelinde Bir Değerlendirme

İletişim çağının bir getirisi olarak devletlerin diğer toplumları tanımak istemesi ve iletişim kurma arzusu, çok çeşitli iletişim çabalarını ön plana çıkarmıştır. Diplomasi ile başlayan süreç II. Dünya Savaşı sonucunda kamu diplomasisi faaliyetlerine dönüşmüştür. Kamu diplomasisi, devletlerin sert gücünden ziyade yumuşak güçlerini ortaya koymaktadır. Söz konusu yumuşak gücün bir ayağı olan kültür diplomasisi kamu diplomasisinin etkin faaliyet alanlarından biridir. Kültür diplomasisi ile devletler, kendi kültürlerini, yaşam şekillerini ve kendine has yaşam pratiklerini hedef kitlelerine anlatabilmekte ve onlarla paylaşılabilmektedir. Çağın değişen dinamikleri sonucunda kamu diplomasisi kendisini güncellemiştir. İnternetin ortaya çıkışı, dünyada pek çok sistemi değiştirmiştir. Kamu diplomasisi de bu durumdan etkilenmiş ve dijital alanda kendisini var etmiştir. Dolayısıyla devletlerin kamu diplomasisi faaliyetlerinin günümüzde çoğu kez dijital olarak uygulandığı görülmektedir. Bu çalışmada, devletlerin dijital yerlileri etkilemek adına dijital kültür diplomasi faaliyetlerinin nasıl olması gerektiğine yönelik bir değerlendirme yapılmıştır. Çalışma kapsamında devletlerin dijital yerlilere yönelik dijital kültür diplomasi uygulamalarındaki faaliyetlerinde şeffaf bilgilendirme odaklı oldukları, fazlaca görsel kullandıkları ve özgürlükleri kısıtlayıcı etkinliklerde bulunmaktan kaçındıkları gibi çeşitli sonuçlara ulaşılmıştır.

___

 • Aydın, A. ve Poyraz, E. (2020). Mavi Marmara Saldırısı Sonrası Süreçte Türkiye’nin Kamu Diplomasisi Faaliyetleri. Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9 (1) , 15-29 .
 • Adıgüzel, O. , Batur, H. Z. ve N. Ekşili (2014). Kuşakların Değişen Yüzü Vey Kuşağı İle Ortaya Çıkan Yeni Çalışma Tarzı: Mobil Yakalılar. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (19) , 165-182
 • Bilgiç, G. H, Duman, D. ve Seferoğlu, S. S. (2011). “Dijital Yerlilerin Özellikleri ve Çevrim İçi Ortamların Tasarlanmasındaki Etkileri”, İnönü Üniversitesi, Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, s. 257-263, Malatya.
 • Cull, J.N. (2009). Public diplomacy: lessons from the Past. Figueroa Press, Los Angeles.
 • Cumming, C.M. (2009). Cultural Diplomacy and the United States Government: A Survey, Americans for the Arts (formerly Center for Arts and Culture).
 • Ekşi, M. (2015). Kültürel Diplomasi ve Yunus Emre Enstitüsü, Şahin M., Çevik, B.S.(Ed.), Türk Dış politikası ve Kamu Diplomasisi, Nobel Yayınevi, 1. Basım, Ankara.
 • John P. ve U. Gasser (2017). Doğuştan Dijital, Dijital Yerlilerin İlk Kuşağını Anlamak. N. Aydın( çev.), İkü Yayınevi, İstanbul. 1. Baskı.
 • Kalın, İ. (2011). Soft Power and Public Diplomacy in Turkey. Perceptions Journal of International Affairs, 16 (3) , 5-23
 • Lewis, D. (2014). Digital diplomacy. Retrieved from http://www.gatewayhouse.in/digital-diplomacy-2/ (16 Ekim 2021).
 • Mccrindle, M (2014). The ABC of XYZ Understanding The Global Generations, A Mccrindle Publication,3. Basım. Australia
 • Prensky, M, (2001). Digital Natives and Digital İmmigrants. On the Horizon (MCB University Press, Vol. 9 No. 5, October 2001)
 • Pulse (2021). S. Korean tourist locations borrow 'Squid Game' themes as life slowly returns to normal, https://www.bangkokpost.com/travel/2205031/s-korean-tourist-locations-borrow-squid-game-themes-as-life-slowly-returns-to-normal, Erişim Tarihi: 22.01.2022.
 • Statista (2021). Internet use by age group worldwide as of November 2019. https://www.statista.com/statistics/272365/age-distribution-of-internet-users-worldwide/ 10.12. 2021 Titizian, M. (2014). The Independence Generation, https://asbarez.com/the-independence-generation/. Erişim Tarihi: 30.09.2021.
 • Tuch, N. H. (1990). Communicating With The World U.S. Public Diplomacy Overseas, Institute for the Study of Diplomacy, Georgetown University, Washington, D.C., 1. title Roman and French diplomatic traditions, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/375814
 • Turhan, D.G. (2016). Bilgi Toplumu Kavramı Çerçevesinde Dijital Yerliler ve Dijital Aktivizm, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Isparta.
 • Vromans, M. (2021). Catering to digital natives: how to tailor your CX to Millennials and Gen Z, https://dpdk.com/stories/catering-digital-natives-how-tailor-your-cx-millennials-and-gen-z.
 • www.newzealand.com (2021). The Lord Of The Rings Filming Locations, https://www.newzealand.com/my/feature/the-lord-of-the-rings-trilogy-filming-locations/ 11.12.2021.
 • Wescott, N.(2008). Digital Diplomacy: The Impact of the Internet on International Relations OII Working Paper No. 16, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1326476 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1326476