TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN ADAYLARINDAN BEKLENEN KİŞİSEL NİTELİKLERE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Çalışmada Türkiye’ de bankacılık sektörünün ihtiyaç duyduğu insan kaynağından beklenen kişisel özellikler incelenmiştir. Bu kapsamda veriler Türkiye’de çalışmalarını sürdüren insan kaynakları sitesinden elde edilmiştir. Sektörün ihtiyacına yönelik 300 ilan incelenmiş olup elde edilen veriler için nitel veri analizi yapılmıştır. Nvivo programı ile elde edilen sonuçlara göre bankacılık sektörünün insan kaynağından beklediği kişisel özellikler için iş ilanlarında en çok analitik, iletişim, yatkın, sahip, takım kelimeleri kullanılmış olup adaylardan analitik düşünme becerisi, takım çalışmasına yatkınlık, iletişim becerilerinin yüksekliği, ikna ve satış kabiliyetinin olması beklenmektedir. Bu çalışmadan elde edilen bilgilere göre bankacılık sektöründe yer almak isteyen adayların belirlenen özelliklerini geliştirmeleri, sektöre işgücü hazırlayan eğitim kurumlarının ise öğrencileri bu kapsamda geliştirmelerinin gerekli olduğunu ifade etmek mümkündür. Çalışmanın bankacılık sektörü işgücü düzenlemelerine de kaynak teşkil edeceği ifade edilmelidir.

___

 • Acar, A.C. (2009). İnsan Kaynakları Yönetimi, İstanbul, Beta Yayınları, 133.
 • Andersen, A. (2000). 2001’e Doğru İnsan Kaynakları Araştırması, İstanbul, Sabah 134 Yayıncılık, 36.
 • Aygün, D. (2010). Aile İşletmelerinde Personel Temin ve Seçim Sürecinin İncelenmesi ve Keşfedici Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi SBE, 41-77.
 • Baş, T. ve Akturan, U. (2008). Nitel Araştırma Yöntemleri NVivo 7.0 ile Nitel Veri Analizi, Ankara, Seçkin Yayıncılık.
 • Baştuğ, E. (2011). Türkiye’ de Bankacılık Sektöründe İnsan Kaynağı Seçimi: Bir Alan Araştırması, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.
 • Bilgin, L., (2008). İnsan Kaynakları Yönetimi, Eskişehir, A.Ö.F Yayınları No: 902, 71
 • Cappelli, P. (2001). Making the Most of On-Line Recruiting, Harvard Business Review, McGraw-Hill Publishing, New York: USA.
 • Çağlar, N. ve Uslu, I. (2012). Para ve Banka, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Yayın No: 2667, 14.
 • Duranlar, S. (2007). Bankacılık, Kazan Matbaacılık Sanayi A.Ş., Edirne.
 • Fındıkçı, İ. (2003). İnsan Kaynakları Yönetimi, 5. Baskı. İstanbul, Alfa Yayınları, 178.
 • Geylan, R. (2000). Personel Yönetimi, Birlik Ofset, Eskişehir.
 • Güler, H.N. ve Marşap, A. (2019). Çağdaş Bankacılık Sisteminde Duygusal Emek ve Hipnotik Dil Kalıpları ile İkna: Banka Web Sitelerinde Bir Araştırma, Gelişim Üniversitesi 4. Uluslararası Yeni Medya Kongresi, Bildirisi, 12.
 • Gürer, A. (2004). Personel Seçim Sisteminde Psikoteknik Yöntem, T.C. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.
 • Gürüz, D., Yaylacı, Özdemir, G. (2007). İletişimci Gözüyle İnsan Kaynakları Yönetimi, Kapital Medya Hizmetleri A.Ş., İstanbul.
 • Koç, S.S. (2010). Eleman Seçme ve Yerleştirme Sürecinde Yetkinlik Bazlı Mülakatın Önemi ve Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, SBE, 37-124.
 • Marşap, A. (2017). Çağdaş Stratejik Yönetişim (Global Strateşim Sistemi), Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara,1. Basım, 299.
 • Özdaşlı, K., ve Çevikkol, Ö. (2012). Psikolojik Sözleşme: Kavramsal Çerçeve ve Bir İçerik Analizi-Psychological Contract: Conceptual Framework And a Content Analysis., Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(7), 141-154.
 • Özer, A. (2006). Başarılı Bir Bankacıda Bulunması Beklenen Kişilik Özellikleri, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 25, 91-104.
 • Sabuncuoğlu, Z. (1997). Personel Yönetimi, 8.basım, Bursa, Furkan Yayınları, 99-311 144.
 • Sarılar, Ö. (2006). Bankalarda Uygulanan İşe Alım Süreçleri: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Örneği, TCMB, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Savaş, T. (2006). Eleman Seçiminde Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri, İstanbul, Çanta Yayınları, 17-20.
 • Sever, G. N., ve Buzlu, M. Ö. (2015). Turizm Fakülteleri Bünyesindeki Rekreasyon Programları İçin Müfredat Kapsamı Önerisi: Bilimetrik Bir Çalışma, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24(2), 381-395.
 • Soyük, S. (2017). Sağlık İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Basım, 1. Baskı, İstanbul.
 • Tolan, A. (2006). İşletmelerde Personel Seçiminin Yeri ve Önemi, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi SBE, 60-68.