BANKACILIK SİSTEMİNDEKİ GELİŞMELER VE TÜRKİYE’DE BANKACILIK SİSTEMİ

Bu makalede bankacılığın tarihsel gelişimi, fonksiyonları, işlemleri, sınıflandırılması ve krizleri ele alınmıştır. Makalenin sonunda ise merkez bankacılığı, katılım bankacılığı, uluslararası bankacılık ve Türkiye’de bankacılık konusu incelenmiştir. Bankalar finansal sistemin temelini oluşturan kâr amaçlı kuruluşlardır. Bankacılık sistemi ise, bankacılık faaliyetlerini şekillendiren ve yürütülmesinde rolleri ve etkileri olan kurallar, araçlar ve kuruluşların uyumlu bütünü olarak tanımlanabilir. Bankacılık sisteminin sağlıklı olmadığı ülkelerde istikrarlı bir ekonomik gelişme olmayacağı gibi refah düzeyi de bundan olumsuz etkilenecektir. Güçlü bir finansal piyasa ile işleyen bankacılık sistemi istikrarlı bir ekonominin temelini oluşturmaktadır. Bu nedenle bankaların gerçekleştirebilecekleri faaliyetler yürürlükte bulunan bankacılık kanunlarıyla detaylı bir şekilde belirlenmiştir. Türkiye’de hızla gelişen bankacılık sistemi finansal sistem içerisinde çok önemli bir ağırlığa sahiptir.
Anahtar Kelimeler:

Para, Banka, Bankacılık

___

 • Akgüç, Ö. (1987), 100 Soruda Türkiye’de Bankacılık, 1. Baskı Gerçek Yayınevi, İstanbul.
 • Alparslan, M. ve Erdönmez, P. (2000), Enflasyon Hedeflemesi, Bankacılar Dergisi, Sayı: 35.
 • Altay, N. O. vd. (2016), Bankacılığın El Kitabı, Bankacılık Akademisi Yayınları, Ankara.
 • Artun, T. (1983), İşlevi, Gelişimi, Özellikleri ve Sorunlarıyla Türkiye’de Bankacılık, Tekin Yayınevi, İstanbul.
 • Demirhan, D. (2016), Bankacılığın El Kitabı, Editör: N. Oğuzhan Altay, C. Çoşkun Küçüközmen, Mert Ural ve Erhan Demireli, Bankacılık Akademisi Yayınları, Ankara, Bölüm adı: Bankacılık Faaliyetleri.
 • Durmuş, S. (2016), Banka ve Finansal Sistem, Editör: Hasan Aydın ve Savaş Durmuş, Ekin Yayınevi, Bursa, Bölüm adı: Bankacılık Krizleri.
 • Eren, K. (1996), Avrupa Birliği’nde ve Türkiye’de Bankacılık, Beta Yayınları, İstanbul.
 • Eriş, M. H. (2019), Finansal Piyasalar: Para ve Bankacılık, Editör: Başak Tanınmış Yücememiş ve Levent Çinko, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, Bölüm adı: Dünya’da ve Türkiye’de Bankacılık.
 • Gündoğdu, A. (2015), Bankacılık Sisteminde Regülasyon, Türkiye Alim Kitapları, Saarbrücken, Almanya.
 • Idiab, A. I., Haron, M. S., And Ahmad, S. B. (2011), Commercial Banks and Historical Development, Journal of Applied Sciences Research, 7: 1024-1029.
 • Nalın T., H. (2016), Küresel Kriz Sonrası Gelişmeler Işığında Bankacılığın Temelleri, Editör: Aysel Gündoğdu, 1. Baskı, Nobel Akademik Yayıncılık, Bölüm adı: Küresel Kriz Sonrası Uluslararası Bankacılıkta Yaşanan Gelişmeler.
 • Oğuz, O. ve Canan, A. (2016), Para Banka ve Finans, Orion Yayınevi, Editörler: Nadir Eroğlu, Halil İbrahim Aydın, Cüneyt Yenal Kesbiç, 1. Basım, Bölüm adı: Türkiye'de Finansal Sistem ve Bankacılık.
 • Şahin, H. (2000), Türkiye Ekonomisi, (Tarihsel Gelişimi-Bugünkü Durumu), Ezgi Kitabevi Yayınları, 6. Baskı, Bursa.
 • TBB (2008), 50. Yılında Türkiye’de Bankalar Birliği ve Türkiye’de Bankacılık Sistemi 1958-2007, TBB Yayın No: 262, Kasım, İstanbul.
 • Ural, M. (2016), Bankacılığın El Kitabı, Editör: N. Oğuzhan Altay, C. Coşkun Küçüközmen, Mert Ural ve Erhan Demireli, Bankacılık Akademisi Yayınları, Ankara, Bölüm adı: Bankalar ve Bankacılık Sektörü.
 • Uygun, D. ve Dölek, A. (2017), Bankacılık, Umut Kitap, 1. Baskı, İstanbul.
 • Yüzgün, A. (1982), Cumhuriyet Döneminde Türk Banka Sistemi (1923-1981), Der Yayınevi, İstanbul.
 • Yıldırım, O. (2020), Türk Bankacılık Sistemi, Seçkin Yayınevi, Genişletilmiş ve Güncellenmiş 4. Baskı, Ankara.
 • https://www.bddk.org.tr (Erişim tarihi: 03.03.2020).
 • https://www.spk.gov.tr (Erişim tarihi: 03.03.2020).
 • https://www.tbb.org.tr (Erişim tarihi: 03.03.2020).
 • https://www.tcmb.gov.tr (Erişim tarihi: 03.03.2020).