BANKACILIK YÖNETİMİ AÇISINDAN KATILIM30 ENDEKSİ İLE BORSA İSTANBUL100 ENDEKSİ ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİLERİNİN İNCELENMESİ

Para ve finans yönetimi riskleri içeren ve doğru kararların alınmadığı durumlarda zararlı sonuçlar doğurabilmektedirler. Bu çalışmanın amacı, sermaye piyasalarında faaliyet gören Katılım endeksi ile Borsa İstanbul100 endeksinin kısa ve uzun vadeli ilişkilerini incelemektir. Sermaye piyasalarının genel durumu hakkında bilgi veren Borsa İstanbul100 endeksi ile Türkiye’de İslami prensiplere uygun bir şekilde faaliyet gören Katılım 30 Endekslerinin logaritmik değerleri arasındaki ilişkileri 2011-2020 yılları arasındaki iş günlerini kapsayan haftalık veriler ele alınarak analiz edilmiştir. Investing.com adlı bağımsız çevrimiçi kaynaktan elde edilen verilerin kullanıldığı çalışmanın analizinde eş bütünleşme testi, nedensellik testi ve birim kök testi uygulanmış olup hata düzeltme modeli aracılığıyla sonuçlar bulunmuştur. Bulunan sonuçlar doğrultusunda sonuçlar yorumlanmaya çalışılmıştır. Bulgular, Katılım30 ve Borsa İstanbul100 endeksleri arasındaki ilişkiyi doğrulayan sonuçlar doğrultusunda yorumlanmıştır. Bu araştırmanın bilimsel literatüre ve para yöneticilerine büyük katkı sağlayacağına inanılmaktadır.

INVESTIGATION OF CAUSAL OF RELATIONS BETWEEN THE PARTICIPATION 30 INDEX AND BORSA ISTANBUL100 INDEX IN TERMS OF BANKING MANAGEMENT

Money management is a difficult task, and it has detrimental ramifications if the decisions are not made accurately. The aim of this study is to examine the short and long-term relationships between the participation index operating in the capital markets and the Borsa Istanbul00 index. The relationship between the BIST100 index, which gives information about the general situation of the capital markets, and the logarithmic values of the Participation30 Index, which operates in accordance with Islamic principles in Turkiye, were analyzed by considering the weekly data covering the working days between 2011-2020. Data obtained from the independent online source called, investing.com, was used in the analysis of the study, a cointegration test, causality test, and unit root test were applied, and results were found through an error correction model. The findings were interpreted in line with the results confirming a correlation between the Participation30 and Borsa Istanbul100 indexes. We believe this research will contribute to the scientific literature and money managers greatly.

___

 • M.B. Abbes, Y. Trichilli (2015). Islamic stock markets and potential diversification benefits. Borsa Istanbul Review 15(2), pp. 93-105
 • Altın, H., & Caba, N. (2016). Borsa İstanbul'da İşlem Gören Katılım Endekslerinin Performanslarının Değerlendirilmesi. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 229- 248. Bhatti, M. I., & Mansor, F. (2011). Risk and return analysis on performance of the Islamic mutual funds: evidence from Malaysia. Glob.Econ. Finance J. 4 (1). 13th International Business Research Conference, Cilt4, (s. 19-31). Melbourne, 22-24 Kasım 2010.
 • Çürük, S. A. (2018). Sermaye Piyasalarında İslami Endekslerin Kullanımı: Borsa İstanbul Örneği. Economics, Finance and Politics, 51-62.
 • Dharani, M., & Natarajan, P. (2011). Seasonal anomalies between S&P CNX Nifty Shariah index and S&P CNX Nifty index in India. J. Soc. Dev. Sci. 1, 101-108.
 • Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series With a Unit Root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427–431. https://doi.org/10.2307/2286348
 • Dinç, Y. (2015). Gölge Bankaccılıktan Regüler Bankacılığa Geçiş̧; Türkiye'deki Özel Finans Kurumları Örneği. İstanbul: Beta.
 • Enders, W., & Lee, J. (2004, April). Testing for a unit root with a nonlinear Fourier function. In Econometric Society. Far Eastern Meetings (Vol. 457).
 • Granger, C. (1988). "Causality, Cointegration and Control" , Journal of Economic Dynamics and Control, s.12, s.551-559.
 • Gujarati, D. N. (2005). Temel Ekonometri, Çev.: Şenesen, Ü. Ve Şenesen, G.G.,3.B.S., Literatür Yayıncılık, İstanbul. Hassan, M. K., & Girard, E. (2011). Faith-based ethical investing: the case of Dow Jones Islamic Indexes. Networks Financial Institute. (Working Paper No. 2011-WP-05). https://ssrn.com/abstract=1808853.
 • Hjalmarsson, E., & Österholm, P. (2007, December). Testing for Cointegration Using the Johansen Methodology When Variables are Near-Integrated. (Working Paper No. 07/141). file:///C:/Users/hp/Desktop/SSRN-id1007890.pdf
 • İçellioğlu, C. Ş. (2018). Sermaye Piyasalarında İslami Endeksler ve Geleneksel Endeksler Arasındaki İlişkiler: Katılım 30 Endeksi ve BİST100 Endeksi. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 132-144.
 • Investing, (n.d.). Stock Market Analysis Services. https://tr.investing.com/. Katılım Endexleri: Katılım Endeksinde Yer Alan Şirketler 2013-2021. (2022, December 15) https://borsaistanbul.com/tr/sayfa/6842/bist-katilim-endeksleri
 • Munusamy, D. (2011). Seasonal anomalies between the S&P CNX Nifty Shariah index and S&P CNX Nifty index in India. J. Soc. Dev. Sci. 1. SSRN Elektronik Dergisi. 1(1), pp. 101-108
 • Sadeghi, M. (2008). Financial Performance of Shariah-Compliant Investment: Evidence from Malaysian Stock Market. International Research Journal of Finance and Economics, 15-26.
 • Sakarya, Ş., Yıldırım, H. H., & Yavuz, M. (2018). Kurumsal Yönetim Endeksi ve Katılım 30 Endeksi ile BIST 50 Endeksi'nin Performanslarının Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 439-454.
 • Sarıtaş, T., & Bayram, E. (2021). Dış Ticaretin Katılım Endeksine Etkisi: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı. Maliye ve Finans Yazıları, 63.
 • Seçme, O., Aksoy, M., & Uysal, Ö. (2016). Katılım Endeksi Getiri, Performans ve Oynaklığının Karşılaştırmalı Analizi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 107-128.
 • Tetik, S. (2011). Türkiye'de Ekonomik Büyüme ile Enerji Harcamaları Arasındaki İlişki. [Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi].
 • Yalın, H., & Parsva, P. (2012). Performance of Islamic Indices in Malaysia FTSE market: empirical evidence from CAPM. J. Appl. Sci. Uygulamalı Bilimler Dergisi (12): 127 -1278.
 • Yavuz, M. (2019). A Markov chain analysis for BIST participation index. BAUN Fen Bil. Ens. Dergisi,21(1), 1-8.
 • Yıldız, S. B. (2019). Katılım 30 Endeksi ile Bist 100 Endeksinin Performanslarının Değerlendirilmesi.