HYDROGEN ENERGY IN THE FUTURE OF SUSTAINABLE ENERGY POLICIES

Especially in the last decade, global energy policies are undergoing transformations towards more efficient and efficient use of renewable energy sources. Both global climate change and environmental concerns and the energy policies implemented by countries on the basis of energy security include increasing the use of blue energies not only in electricity generation, but also in the industrial and transport sectors. Advances in energy technologies make it possible to obtain hydrogen at less cost, which leads to an increase in demand for hydrogen. In recent years, significant progress has been made in the transport sector and in the use of hydrogen in electricity generation. Hydrogen-powered cars, first produced as prototypes in the 1990s, have now become a commercial technology. In this sense, hydrogen energy has a strategic mission as a sustainable1 resource capable of directly achieving zero emission targets. In the expansion of hydrogen use, the shipment of hydrogen to consumption geographies that can be transported by ships and railways as a result of the presence of suitable terminal conditions with pipelines as a gas and cryogenic trucks as a liquid will serve to the emergence of the hydrogen economy and the expansion of hydrogen use. The scope of the study focuses on global developments in hydrogen energy. The study aims to address the role of hydrogen energy as a rising resource in global energy policies. The research has a qualitative method and the document analysis method has been used as a data collection technique. According to the findings, hydrogen energy is becoming a rational actor in global energy policies.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ POLİTİKALARININ GELECEĞİNDE HİDROJEN ENERJİSİ

Özellikle son on yılda, küresel enerji politikaları yenilenebilir enerji kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanımına yönelik dönüşümler geçirmektedir. Hem küresel iklim değişimi hem de çevresel kaygılar ve ülkelerin enerji güvenliği temelinde uyguladığı enerji politikaları, sadece elektrik üretiminde değil, aynı zamanda sanayi ve ulaşım sektörlerinde de yeşil enerjilerin kullanımını arttırmayı içermektedir. Enerji teknolojilerindeki gelişmeler, hidrojenin daha az maliyetle elde edilmesini mümkün kılmakta ve bu da hidrojene olan talebin artmasını sağlamaktadır. Son yıllarda, ulaştırma sektöründe ve elektrik üretiminde hidrojen kullanımı konusunda önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. İlk olarak 1990’larda prototip olarak üretilen hidrojenle çalışan otomobiller artık ticari bir teknoloji haline gelmiştir. Bu anlamda, hidrojen enerjisi, sıfır emisyon hedeflerine doğrudan ulaşabilen sürdürülebilir19 bir kaynak olarak stratejik bir misyona sahiptir. Hidrojen kullanımının yaygınlaşmasında, gaz olarak boru hatları ve sıvı olarak kriyojenik kamyonlar ile uygun terminal koşullarının varlığı neticesinde gemiler ve demiryolları aracılığıyla taşınabilen hidrojenin tüketim coğrafyalarına sevkiyatı hidrojen ekonomisinin ortaya çıkmasına ve hidrojen kullanımının yaygınlaşmasına hizmet edecektir. Çalışmanın kapsamı, hidrojen enerjisindeki küresel gelişmelere odaklanmaktadır. Çalışma, yükselen bir kaynak olarak hidrojen enerjisinin küresel enerji politikalarındaki rolünü ele almayı amaçlamaktadır. Araştırma, nitel bir yönteme sahip olup veri toplama tekniği olarak ise doküman analizi metodu kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, hidrojen enerjisi küresel enerji politikalarında rasyonel bir aktör haline gelmektedir.

Kaynakça

Alazemi, J. & Andrews, J. (2015). Automotive hydrogen fuelling stations: an international review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 48, 483-499. https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.03.085

Aslan, Ö. & Özcan, B. (2008). Sürdürülebilir kalkınma ve hidrojen enerjisi. New World Sciences Academy, 3(2), 152-160.

Aydın, F. & Oral, M. (2018). Türkiye’de karayolu ulaşımının tarihsel gelişimi. Journal of Awareness, 3 (Özel Sayı), 257-266. https://doi.org/10.26809/joa.2018548635

Bayraç, H.N. (2010). Enerji kullanımının küresel ısınmaya etkisi ve önleyici politikalar. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(2), 229-259.

California Fuel Cell Partnership (CAFCP) (2020). Cost and financing. H2Stations. https://H2stationmaps.com/cost s-and-financing

Congar, K. (2020, February 14). Hidrojenli mi elektrikli mi? Çevre dostu araçlardan hangisi daha avantajlı?. Euronews. https://tr.euronews.com/2020/02/14/hidrojenli-mi-elektrikli-mi-cevre-dostu-araclardanhangisi-daha-avantajli-hybrid-dizel

Demir Çelik Store (2020). Direkt indirgeme prosesleri. http://www.demircelikstore.com/-1-3206-direkt-- indirgeme--proseslerii.html

Demir, R. (2012). Deniz suyundan hidrojen yakıtı üreten cihaz geliştirildi. Elektrikport. https://www.elektrikport .com/haber-roportaj/deniz-suyundan-hidrojen-yakiti-ureten-cihaz-gelistirildi/21409#ad-image-0

DW Türkçe (2020, October 9). Hidrojen teknolojisi│Almanya’nın dünyada bir numara olmak istediği teknoloji. [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=SrGeLflDwGE

Energy Efficiency and Renewable Energy (EERE) (2020). Hydrogen delivery. https://www.energy.gov/eere/fuelc ells/hydrogen-delivery#:~:text=

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) (2020). Hidrojen enerjisi. https://www.enerji.gov.tr/trTR/Sayfalar/Hidrojen-Enerjisi

Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı (EVCED) (2019). Yakıt pilleri. http://www.yegm.gov.tr/teknoloji/h_y akit_pilleri.aspx

H2Stations (2020). Development of H2 refuelling ınfrastructure split by region. https://www.H2stations.org/stat istics/

H2Stations (2020). Presse release. https://www.H2stations.org/wp-content/uploads/2020/10/2020-02-19- LBST-HRS-2019-en.pdf

H2Stations (2020). Presse release. https://www.H2stations.org/wp-content/uploads/2020/10/world-2020-k.jpg

Hydrogen Council (2017). Hydrogen scaling up. Hydrogen Council Publication.

Hydrogen Analysis Research Center (HyARC) (2016). Hydrogen tools. https://H2tools.org/hyarc/hydrogendelivery

HyLaw (2019). National policy paper – Belgium. European Union Publication.

International Energy Agency (IEA) (2019). The future of hydrogen. IEA Publication.

International Energy Agency (IEA) (2019). World energy balances (Overview). IEA Publication.

International Renewable Energy Agency (IRENA) (2018). Hydrogen from renewable power: technology outlook for the energy transition. IRENA Publication.

İnovatif Kimya Dergisi (2017). Antoine Laurent de Lavoisier. https://inovatifkimyadergisi.com/antoine-laurentde-lavoisier

İstanbul Ticaret Odası (İTO) (2009). Sürdürülebilir kalkınma, yenilenebilir enerji kaynakları ve hidrojen enerjisi: Türkiye değerlendirmesi. İTO Yayını.

Leblebicioğlu, E. (2018, September 25). Yakıt pili nedir? Nasıl çalışır?. Mühendistan. https://muhendistan.com/y akit-pili-nedir/#:~:text=

Let’s Talk Science (2019, August 31). Hidrojenin tarihçesi ve kullanım alanları. https://letstalkscience.ca/educati onal-resources/stem-in-context/history-and-uses-hydrogen

Montgomery, S.L. (2014). Küresel enerjiye yön veren güçler, (E.G. Şenol, Çev.). Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Yayını.

Okumuş, E. (2017, February 26). Yakıt pili ve kontrol sistemi. TÜBİTAK. https://challenge.tubitak.gov.tr/assets/y akit-pili-ve-kontrol-sistemi.pdf

Oral, M. (2020). Gücün coğrafi bağlamı. Pegem Akademi Yayıncılık.

Özcan M. (2020, June 11). Hidrojen hakkında neler biliyoruz? fosil yakıtlara alternatif olabilir mi?. Temiz Enerji. https://temizenerji.org/2020/06/11/hidrojen-hakkinda-neler-biliyoruz-fosil-yakitlara-alternatifolabilir-mi/

Özdemir, Z.Ö. & Mutlubaş, H. (2019). Enerji taşıyıcısı olarak hidrojen ve hidrojen üretim yöntemleri. Bartın University International Journal of Natural and Applied Sciences, 2(1). 16-34.

Peker, H.S. ve Arslanoğlu, H. (2018). Sanayi 4.0’ın enerji güvenliğine olası etkileri. Güvenlik Çalışmaları Dergisi, 20(2), 121-133.

Polat, T., Yalçın, A.H., Şahin, H.M. (2012). Hidrojenin nükleer enerji ile üretim yollarının incelenmesi. Politeknik Dergisi, 15(2). 49-69.

Royal Society of Chemistry (2020). Hydrogen. https://www.rsc.org/periodic-table/element/1/hydrogen

Sarıgül, T. (2016, June 8). Elektrikli araçlarla yakıt hücresi kullanılan araçlar arasındaki fark nedir?. TÜBİTAK. https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/elektrikli-araclarla-yakit-hucresi-kullanilan-araclararasindaki-fark-nedir

Shell (2017). Shell hydrogen study energy of the future? Sustainable mobility through fuel cells and H2. Shell Publication.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Makine Mühendisleri Odası (MMO) (2018). Ulaşım ve trafik politikalarında planlama gerekliliği. TMMOB MMO Yayını.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) (2020). Yakıt pili teknolojileri. https://ee.mam.tubitak.gov.tr/tr/arastirma-alanlari/yakit-pili-teknolojileri

Türkiye Kojenerasyon Derneği (KOJENTÜRK) (2010). Dağıtık üretim nedir?. http://kojenturk.org/tr/dagitikuretim-nedir-25

Türkiye Kojenerasyon Derneği (KOJENTÜRK) (2015, October 12). Mikro kojenerasyon nedir. http://kojenturk.org /uploads/dokumanlar/Milliyet%20Gazetesi%20Kojen&Trijen%20Eki.pdf

U.S. Department of Energy Alternative Fuels Data Center (AFDC) Energy (2020). How do fuel cell electric vehicles work using hydrogen?. https://afdc.energy.gov/vehicles/how-do-fuel-cellelectric-cars-work

U.S. Department of Energy Alternative Fuels Data Center (AFDC) Energy (2020). Hydrogen production and distribution. https://afdc.energy.gov/fuels/hydrogen_production.html

We Engineer Hightech (WEH) (2020, December 12). H2 dispenser components for fuel cell electric vehicles (FCEV). https://www.weh.com/refuelling-components-hydrogen/h2-car-dispensers.html

White, D. (2018, September 27). This week in hydrogen. Ammonia Energy Association. https://www.ammoniae nergy.org/articles/this-week-in-hydrogen/

World Energy Council (WEC) (2019). Hidrojen enerjisinin geleceği. WEC Publication.

World Resources Institute (WRI) (2020). World greenhouse gas emissions: 2016. https://www.wri.org/resource s/data-visualizations/world-greenhouse-gas-emissions-2016

Yergin, D. (2014) Enerjinin geleceği (iklim değişikliği, yeni enerjiler, geleceğin dünyası). (Ü. Şensoy, Çev.). Optimist Yayınları.

Yıldırım, Y. (2011). Yakıt pilleri ders notları. DOCPLAYER. https://docplayer.biz.tr/2697566-T-c-zonguldakkaraelmas-universitesi-muhendislik-fakultesi-cevre-muhendisligi-bolumu-cev-346-yakit-pilleri-dersnotlari-prof-dr.html

Yılmaz, A., Özlük, M. & Ünvar, S. (2018). Otomobillerde kullanılan yakıt pillerinin özellikleri. Batman Üniversitesi. https://www.batman.edu.tr/Files/Scientific/ec7d2468-56e7-4217-a31c4bde8da65577.pdf

Kaynak Göster