SEREBRAL PARALİZİ’Lİ ÇOCUKLARIN ANNELERİNİN PERSPEKTİFİNDEN YÜRÜYÜŞLERİ VE GELECEĞE YÖNELİK BEKLENTİLERİ

Giriş: Bu çalışma; SP’li çocukların annelerinin perspektifinden yürüyüşleri ve geleceğe yönelik beklentilerini araştırmak ve ilgili literatürle tartışmak amacıyla planlanmıştır. Gereç-Yöntem: Bu çalışmaya 64 SP’li çocuk ve annesi dâhil edildi. Olguların özür seviyeleri Kaba Motor Fonksiyon Sınıflandırma Sistemi (KMFSS) ile annelerin çocukların yürüyüşü değerlendirmesi Fonksiyonel Yürüme Değerlendirme Anketi (FAQ) ile ve annelerin umutsuzluk düzeyleri Beck Umutsuzluk Ölçeği (Beck Hopelessness Scale-BUÖ) ile değerlendirildi. Veriler SPSS 15,0 istatistik programı kullanılarak analiz edildi. Sonuçlar: Olguların yaş ortalaması 6,922,14 yıl annelerin yaş ortalaması 32.775.65 yıldı. Olguların 30’u (% 46,9) kız, 34’ü (%53,1) erkekti. KMFSS’ye göre SP’li çocukların 14’ü (%21,9) Seviye I, 13’ü (%20,3) Seviye II, 10’u (%15,6) Seviye III, 20’si ( %31,3) Seviye IV, 7’si (%10,9) Seviye V’de idi. FAQ’a göre çocukların 15’i (%23,4) yürüyemiyor, 14’ü (%21,9) destekle yürüyebiliyor, 18’i(%28,1) gözlem ile yürüyebiliyor ve 17’si (%26,6) tam bağımsız yürüyebiliyordu. KMFSS ve FAQ ile annelerin umutsuzluk düzeyleri arasında anlamlı ilişki bulundu(p=0.005, p=0.002). SP’li çocukların özür düzeylerinin ve çocukların fonksiyonel yürüme kapasitelerinin annelerin umutsuzluk düzeyini etkilediği bulundu(p=0.037, p=0.022). Tartışma: SP’li çocukların rehabilitasyonun da çocukların aileleri ile birlikte ele alınması, uygulanan rehabilitasyonun etkinliğini artırabilecektir

INVESTIGATION THE WALKING OF CHILDREN FROM THE PERSPECTIVES OF THEIR MOTHERS AND MOTHERS' FUTURE EXPECTATIONS IN CHILDREN WITH CP

Introduction: This study was planned to investigate the walking of children with CP from the perspectives of their mothers and mothers’ future expectations of their children by discussing with the literature. Material-Method: This study included 64 children with CP and their mothers. Severity of disability of children were assessed by Gross Motor Function Classification System (GMFCS), mothers assessed their children walking by Functional Gait Assessment (FAQ) and hopelessness of the mothers by Beck Hopelessness Scale (BUÖ). SPSS 15.0 statistical program was used to analyze the data. Results: Mean age of the children was 6.922.14 years and the mothers’ mean age was 32.775.65 years. 30 (46.9%) of the children were girls and 34 (53.1%) were boys. 14(21.9%) of children were in Level I, 13 (20.3%) in Level II, 10(15.6%) in Level III, 20(31.3%) in Level IV and 7 (10.9%) in Level V of GMFCS. 15(23.4%) of children could not walk, 14 (21.9%) walked with support, 18(28.1%) walked with supervision and 17 (26.6%) walked independently according to FAQ. There was significant correlation between GMCS, FAQ and hopelessness levels of the mothers (p=0.005, p=0.002). Severity of disability of children and functional walking capacity of children effected hopelessness levels of their mothers (p=0.037, p=0.022)

___

 • Akkök F ve diğerleri, “Özürlü bir çocuğa sahip anne-babalardaki stresin yordanması,” Özel Eğitim Dergisi. 1:8-12, 1992.
 • Krauss MW, “Family Assessment within early intervention programs. Cambridge University Pres. In: Shonkoff JP and Meisels SJ(eds). Early Childhood Intervention. United Kingdom. 290-308, 2000.
 • Fisman SN ve Wolf LC, “The handicapped child: Psychological effects of parental, marital and sibling relationships,” Pervasive Development Disorders. : 199-217, 1991.
 • Durak A, “Beck umutsuzluk ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması,” Türk Psikoloji Dergisi. 9:1-11, 1994.
 • Smith TB ve diğerleri, “Depressive symptomatology and interaction behaviour of mothers having child with disabilities,” Psychological Reports. :1184-1186, 1993.
 • Emerson E ve diğerleri, “Levels of psychological distress experienced by family carers of children and adolescents with intellectual disabilites in an urban conurbation,” Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities. :77-84, 2004.
 • Hastings RP ve diğerleri, “Positive contributions made by children with an intellectual disability in the family,” Journal of Intellectual Disabilities. 9:155- , 2005.
 • Öneş K ve diğerleri, “Assessment of the quality of life of mothers of children with cerebral palsy (primary caregivers),” Neurorehabil Neural Repair. 19:232-237, 2005.
 • Unsal-Delialioglu S ve diğerleri, “Depression in mothers of children with cerebral palsy and related factors in Turkey: a controlled study,” Int J Rehabil Res. 32:199-204, 2009.
 • Özşenol F ve diğerleri, “Özürlü çocuğa sahip ailelerin aile işlevlerinin değerlendirilmesi,” Gülhane Tıp Dergisi. 45:156-164, 2003.
 • Uğuz Ş ve diğerleri, “Zihinsel ve/veya bedensel özürlü çocukların annelerinin anksiyete, depresyon ve stres düzeylerinin belirlenmesi,” Klinik Psikiyatri Dergisi. 7:42-47, 2004.
 • Yıldırım F ve Conk Z, “Zihinsel yetersizliği olan çocuğa sahip anne/babaların stresle başa çıkma tarzlarına ve depresyon düzeylerine planlı eğitimin etkisi,” C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 9:1-10, 2005.
 • Bax M ve diğerleri, “Proposed definition and classification of cerebral palsy,” Dev Med Child Neurol. 47:571-576, 2005.
 • Novacheck TF ve diğerleri, “Reliability and validity of the FAQ functional assessment questionnaire as an outcome measure in children with walking disabilities,” J Pediatr Orthop. 20:75-81, 2000.
 • Turkish Expanded and Revised Gross Motor Function Classification System mgm.icreate3.esolutionsgroups.ca/en/GMFCS/resources/ GMFCS-ER.pdf. Internet].http://canchild- Seber G, “Beck Umutsuzluk Ölçeğinin Geçerliği ve güvenirliği üzerine bir çalışma,” Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatrı Anabilim Dalı Doçentlik Tezi. Eskişehir, 1991.
 • Öner N, “Türkiye'de Kullanılan Psikolojik Testler” 2.baskı (2 Cilt) Boğaziçi Üniversitesi Yayınları. İstanbul, 1997.
 • Akıncı-Aydoğan A, “Özürlü çocuğa sahip anne babaların umutsuzluk düzeylerinin Üniversitesi, Ankara, 1999.
 • Akandere M ve diğerleri, “Fiziksel özürlü çocuğa sahip anne babaların yaşam doyumu ve umutsuzluk düzeylerinin incelenmesi” Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 22:23-32, 2009.
 • Beckman PJ, “ Influence of selected child characteristics on stress in families of handicapped infants,” Families and Mental Retardation. 7:71-77, belirlenmesi,” Doktora tezi (yayınlanmamış).Hacettepe Frey KS ve diğerleri, “Stress and Coping Among Parents of Handicapped Chiidren: A Multidirnensional Approach,” American Journal on Mental Retardation. 94:240-249, 1989.
 • Danış MZ, “Zihinsel engelli çocuğa sahip annelerin yaşadığı duygular, çocuklarının geleceğine ilişkin düşünceleri ve umutsuzluk düzeyleri,” Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi._ Ekim 17:2, 2006._
 • Karadağ G, “Engelli Çocuğa Sahip Annelerin yaşadıkları Güçlükler ile Aileden Algıladıkları Sosyal Destek ve Umutsuzluk Düzeyleri,” TAF Prev Med Bull. 8:315-322, 2009.
 • Küçük Y ve Arıkan D, “İşitme özürlü çocukların umutsuzluk düzeyleri,” Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi. 2:1-13, 2005.
 • Akkök F, “Özürlü bir çocuğa sahip anne babaların kaygı ve endişe düzeyini ölçme aracının güvenirlik ve geçerlik çalışması,” Psikoloji Dergisi. :26-39, 1989.
 • Haveman M ve diğerleri, “Differences in service needs, time demand and caregiving burden among parents of persons with mental retardation across the life cycle,” Family Relations. 46:417-425, 1997.
 • Sanders JL ve Morgan SB, “Family stress and adjustment as perceived by parents of children with autism or down syndrome: Implications for intervention,” Child&Family Behavior Therapy. 19:15-32, 1997.
 • Kurt AS ve diğerleri, “Zihinsel Özürlü Çocuğa Sahip Anne Babaların Karşılaştıkları Güçlükler,” Pediatri Dergisi. 17:158-163, 2008.
 • Heller T ve diğerleri, “Maternel and parental caregivig of persons with mental retardation across the lifespan,” Family Relations 46:407- 415, 1997.
 • Floyd FJ ve Gallagher EM, “Parental stress, care demands and use of support services for school-age children with disabilities and behavior problems,” Family Relations. 46: 359-371, 1997.
 • Hodapp RM ve diğerleri, “Families of children with prader-will syndrome: Stres Support and Relations to Child Characteristic,” Journal of Autism and Developmental Disorders. 27:11-24, 1997.
 • Çizelge I: Serebral Paralizi’li Çocukların ve Ailelerinin Demografik Özellikleri (N:71) Yaş (XSD) 922.14 N Min-max yr-11 yr % Cinsiyet Kız Erkek 1 Anne XSD 775.65 Yaş N % Eğitim durumu İlkokul Mezunu Ortaokul Mezunu Lise Mezunu

___

APA Mutlu, A. & Günel, M. K. (2008). SEREBRAL PARALİZİ’Lİ ÇOCUKLARIN ANNELERİNİN PERSPEKTİFİNDEN YÜRÜYÜŞLERİ VE GELECEĞE YÖNELİK BEKLENTİLERİ . Ufkun Ötesi Bilim Dergisi , (1) , 87-98 .