GÜNCEL SANAT ORTAMININ YENİ PARADİGMASI: DURUMSAL ESTETİK

Bu makale yeni bir çehreye bürünen günümüz sanat ortamında yenice ortaya çıkan kavramlardan biri olan “Durumsal Estetik”e odaklanmaktadır. Durumsal Estetik konusu incelenirken öncelikle “estetik” kavramını gözden geçirmek gerekmektedir. Estetiğin oluşum ve gelişim sürecine ve tanımlarına giriş bölümünde kısaca değinilmiştir. Makalenin ikinci bölümünde sanat-estetik birlikteliğine eleştirel yaklaşan durum ve ortamlar gözden geçirilmiş; özellikle Duchamp ve Dadacıların estetik ve güzelden arınmış bir sanat anlayışı yaratmaya yönelik tutumları ve üretimin yerini düşünce ve deneyimin alması konuları üzerinde durulmuştur. Makalenin temel meselesini oluşturan “Durumsal Estetik” konusu ise üçüncü bölümde ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Bu başlık altında, estetik teorinin güncel sanat ortamında yeni paradigmalara dönüşmesi, sanat dünyasının ve sanat piyasasının yeni aktörlerinin olay ve durumlardaki etkileri, strateji ve taktik gibi yöntemlerin sanat alanında kullanımı konuları incelenmiştir.

THE NEW PARADIGM OF TODAY’S ART ENVIRONMENT: SITUATIONAL AESTHETICS

This article focuses on “Situational Aesthetics”, one of the newly emerging concepts in today’s art scene that has been taken on a new face. When examining the subject of situational aesthetics, it is necessary first to review the concept of “aesthetics”. After briefly outlining the formation, development and definitions of aesthetics in the introduction, the situations and environments that are critical of art-aesthetic cohesion are reviewed in the second part of the article. In particular, the attitudes of Duchamp and Dadaists to create a concept of art free of aesthetics and beauty, and the replacement of production with thought and experience are emphasized. Situational aesthetics, which constitutes the main issue of the article, is examined in detail in the third chapter. Under this title, issues such as the transformation of the aesthetic theory into new paradigms in contemporary art environment, the effect factors of the new actors of the art world and the art market in events and situations, the use of methods such as strategy and tactics in the art field are examined.

Kaynakça

Adorno, T. W. (2014). Kültür Endüstrisi. (Çev: N. Ülner, M. Tüzel, E. Gen.). İletişim Yayınları.

Arapoğlu, F. (2010). Sanatın Meta Değeri. Genç Sanat, 187, 29-38.

Atakan, N. (1998). Arayışlar: Resimde ve Heykelde Alternatif Arayışlar. Yapı Kredi Yayınları.

Baudrillard, J. (2010). Sanat Komplosu, Yeni Sanat Düzeni ve Çağdaş Estetik 1. (Çev: E. Gen, I. Ergüden). İletişim Yayınları.

Baudrillard, J. (2012). Kusursuz Cinayet. (Çev: N. Sevil). Ayrıntı Yayınları.

Bourriaud, N. (2002). Postproduction Culture as Screenplay: How Art Reprograms the World. Lukas ve Sternberg.

Burgin, V. (2011). Durumsal Estetik. Harrison Charles, Wood Paul (Ed.), Sanat ve Kuram 1900-2000 Değişen Fikirler Antolojisi içinde (s. 942-944). Küre Yayınları.

Danto, A. C. (2018). Andy Warhol. (Çev: S. Sertabiboğlu.). Ayrıntı Yayınları.

Erzen, J. N. (2012). Çoğul Estetik. Metis Yayınları.

Foster, H. (2014). Çağdaş Estetik / Leninist Parti’den, Lennonist Partiye: Eleştiri Sonrası Çağdaş Sanat. e-Scop. (Çev: E. Gen.). http://www.e-skop.com/skopbulten/cagdas-estetik-leninist-partiden-lennonist-partiye-elestiri-sonrasi-cagdas-sanat/2037

Freedman, L. (2015) Strateji. (Çev: B. Ç. Dişbudak). Alfa Yayınları.

Hünler, H. (1998). Estetik’in Kısa Tarihi: Modern Kültür Sanat Üzerine Felsefi Bir Tartışma. Paradigma Yayınları.

Kuspit, D. (2006). Sanatın Sonu. (Çev: Y. Tezgiden.). Metis Yayınları.

Metin, M. (2015). Şakir Gökçebağ’ın Evrensel Objeleri. Galerist: Think Tank Şakir Gökçebağ Sergisi, 14.02.2015. Sergi Kataloğu.

Newman, M. (2000). Bitmemiş Bir Proje, Resmi Görüş Güzel Sanat Seçkisi. SALT Araştırma Süreli Yayınlar, 3, 36-55.

Öğüt, A. (2006). Günümüz Sanatının Kurumsallaşma Sürecinde Sanat Yapıtının Dolaşımı ve “Strateji”nin Rolü. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Salt Beyoğlu (2011). Tirdad Zolghadr “Bak Kim Var?”a Konuk Oluyor. Salt Online. https://saltonline.org/tr/44/bak-kim-var-tirdad-zolghadr?q=Tirdad+Zolghadr

Siner, L. (2010). Sanatın İcadı: Bir Kültür Tarihi. (Çev: İ. Türkmen). Ayrıntı Yayınları.

Sülün, E. N. (2012). Kapital Mekân. Genç Sanat, 205, 40-45.

Tunalı, İ. (1998). Estetik. Remzi Kitapevi.

Ünal, B. (2013). İlişkisellik Bağlamında Yeni Arayışlar. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Ankara.

Yılmaz, M. (2006). Modernizmden Postmodernizme Sanat. Ütopya Yayınları.

Yılmaz, M. (2013). Modernden Postmoderne Sanat. Ütopya Yayınları.

Kaynak Göster

APA Kahraman, Ö . (2020). GÜNCEL SANAT ORTAMININ YENİ PARADİGMASI: DURUMSAL ESTETİK . Tykhe Sanat ve Tasarım Dergisi , 5 (8) , 70-84 .