“Dünya Müziği” Ve “Ethno Jazz”In Oluşumu, Pazarlanma Süreci Ve İtalyan Cazi’na Entegrasyonu

1980’ler kültür endüstrisinin bir ürünü olarak ortaya çıkarılan “Ethno Jazz” veya “Dünya Cazı”, müzikbilimcilerin dünyadaki çeşitli müzik kültürlerini tanımlamak için sunduğu, ancak sonrasında küresel müzik pazarı aracı haline dönüşen “World Music”, yani “Dünya Müziği”’nin bir alt kolu olarak karşımıza çıkmıştır. “Ethno Jazz”, başlangıçta, kültürel temas ve alışveriş motivasyonu ekseninde karşımıza çıkarılmış, ancak sonrasında ticari bir çıkar yöntemi haline gelmiştir. Dolayısıyla 1960’lar ve sonrası tüm dünyada baskınlığını hissettirmeye başlayan post-endüstriyel üretim şekilleri, küreselleşme ve çok kültürlülük kavramlarını yaygınlaştırma hedeflerinden birisi haline gelmiştir. Bu bağlamda “Ethno Jazz”, sermaye aracı olarak kullanılması amaçlanmış müzik kültürü olarak da tanımlanabilir. Bu çalışmada “Dünya Müziği” fikrinin nasıl doğduğu ve hangi akımlarla yaygınlaşma sürecine girdiği ile ilgili açıklamalar yapılacaktır. Ayrıca bölgelere göre İtalyan Halk Müziği ile ilgili bilgiler verilecek, bu geleneksel müziğin caza olan etkileri yorumlanacak ve “sprezzatura” kavramı İtalyan cazı üzerinden açıklanacaktır. Sonrasında, İtalyan Halk Müziği’nin İtalyan Cazı’nda nasıl harmanlandığı ve “Dünya Müziği” ve “Ethno Jazz” kategorisi altında ticari olarak nasıl pazarlandığı konusuna değinilecektir. Son bölümde ise İtalyan Halk Müziği ile cazı harmanlayan İtalyan müzisyenlerinden örnekler verilecek ve eserleri hakkında analizler yapılacaktır

THE FORMATION OF “WORLD MUSIC” AND “ETHNO JAZZ”, THEIR MARKETING PROGRESS AND THE INTEGRATION OF ITALIAN FOLK MUSIC TO ITALIAN JAZZ

“Ethno Jazz” or “World Jazz”, which has been promoted as a product of the cultural industry in 1980s, emerged as one of the subspecies of “World Music”, presented by some musicologists, firstly to define various music cultures of the world; but after, became a commercial tool of global cultural industry. At the begining, it was introduced as a cultural contact and a motivation of the mutual relations between cultures, but later became a commercial mercenary method. Therefore, it has already transformed into an aim to universalize the multiculturalism, globalization and the forms of post-industrial productions that has begun to dominate the world after 1960s. In this context, it can be defined also as a culture of music that aimed to use for the capital value. In this study, firstly, will be explained how this idea “World Music” and “Ethno Jazz” was born and with which movements and streams it’s been universalized. Also, after giving general information about Italian Folk Music by regions, the effects of the folk music to Italian Jazz will be discussed and the “sprezzatura” concept in Italian Jazz will be explained. Then, how the Italian Folk Music has been mixing with Italian Jazz and how it has been commercialized under the category of “World Music” and “Ethno Jazz” will be explained. In the last part, after providing examples of the products from several Italian jazz musicians that have been mixed the Italian traditional music with jazz some of their chosen products will be analysed

___

 • Aydın, İ. (2018). Türkiye’deki Caz Müziği Pratiklerinde Folklorik Öğeler: Geleneksel Anadolu Müzik Kültürlerinden Devşirilenlerden Konvansiyonel Stratejiler Ekseninde İcat Edilenlere Yerellikler ve Temsiliyetler. Yüksek Lisans Tezi. Bahçeşehir Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp , Tez no: 509986
 • Bohlman, P. (2002). Dünya Müziği. Ankara: Dost.
 • Cerchiari, L., Laurent C., Kerschbaumer F. (2012). Eurojazzland. Jazz and European Sources, Dynamics, and Contexts. Boston: Northeastern University Press.
 • Keller, M. S. (2013). Reflections of Continental and Mediterranean Traditions in Italian Folk Music. Margaret J. Kartomi & Stephen Blum (Ed.), Music= Cultures in Contact: Convergences and Collisions içinde (s:41-45). New York: Routledge Taylor & Francis Group. (İlk baskı 1994)
 • Lambaoğlu, Ş. (2006). Küresel Müzik Endüstrisinin “Yerel Müzikleri” Caz Müziği ile İlişiklendirme Süreçleri. Yüksek Lisans Tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. http://dspace.yildiz.edu.tr/xmlui/handle/1/6558
 • Macchiarella, I. (2008). Harmonizing on the Islands: Overview of Multipart Singing by Chording in Sardinia, Corsica and Sicily. Ardian Ahmedaja & Gelinde Haid (Ed.), European Voices I, Multipart Singing In The Balkans And The Mediterranean içinde (s:104-105). Wien-Köln-Weimar: Böhlau Verlag Ges m.b.H & Co.KG.
 • Maral, H. A. (2010). 21. Yüzyıl Başında, Müziğin Toplumsal Değişim Süreci İçindeki Yerinin Tanımlanması Çabası. Doktora Tezi. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp, Tez no: 263312
 • Yüce, O. A. (2017). Postmodernizm ve Postbop Koşutluğu Üzerine. Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp, Tez no:463236
 • Whittaker, A. (Ed.) (2010). Speak the Culture: Italy: Be Fluent in Italian Life and Culture. London: Thorogood.
 • Monteverde, I. (2015). Notes on “Sprezzatura”: Current Influences in Italian Jazz, (Yayımlanmamış doktora tezi). University of Pittsburgh, Pittsburg. ttps://static1.squarespace.com/static/56e6705159827e4b847843f0/t/56f3a2812fe131f33 9f08f7a/1458807428093/Sprezzatura%2C+Jazz.pdf Erişim Tarihi: [16 Mayıs 2019]
 • Özşevgeç, Y. (2017). Postmodernizm Üzerine. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, General, 136-152. http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20175434580. Erişim Tarihi: [20 Nisan 2019]