KATILIM BANKACILIĞININ VE KATILIM ENDEKSİNİN SAĞLADIĞI GETİRİLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Katılım bankacılığı; mevduat bankalarından farklılaşmış bir yapı itibariyle, faizsiz bankacılık temelleri üzerine kurgulanmış ve faaliyetlerini ‘’kara-zarara katılma’’ prensibi çerçevesinde gerçekleştiren bir bankacılık modelidir. Katılım endeksleri ise katılım bankacılığı ilkeleri doğrultusunda hazırlanan bir takım prensiplere uygunluk içerisindeki hisse senetlerinin oluşturduğu borsa endeksleridir. Hem katılım bankaları hem de katılım endeksi dahilindeki şirketler İslami ve ahlaki değerleri gözeterek faaliyetlerini gerçekleştirmekte ve bu bakımdan tasarruflarını bu yönde kullanmak isteyen bireyler için uygun bir yatırım aracı olmaktadır. Çalışma kapsamında aynı prensiplere sahip söz konusu bu iki farklı yatırım aracının uzun dönemli ilişkileri irdelenmiştir. Türkiye’de 2011 yılında hesaplanmasına başlanan Katılım 30 Endeksi’nin getiri düzeyi ile aynı tarihten bu yana aktif bir şekilde faaliyetlerini devam ettiren 3 katılım bankasının mudilerine sundukları getiri düzeyleri arasında uzun dönemli bir ilişkinin bulunup bulunmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmada Johansen Eşbütünleşme Testi, Varyans Ayrıştırma Analizi ve Etki-Tepki Analizi kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda Katılım 30 Endeksi getirileri ile katılım bankalarının sunduğu kar payı oranları arasında uzun dönemli eşbütünleşik bir ilişki olduğu saptanmıştır.