SU KASİDESİ’NDE MÜREKKEP TEŞBİHİN KULLANIMI

Türkçe belâgat çalışmalarında teşbîh sanatının özel yeri vardır. Türk şiirinde istiâre, kinâye, mecâz, mübâlaga, tecrit, teşhis ve nice sanatlardan daha cok sayıda kullanılan teşbîhin konuları oldukça geniş ve teferruatlıdır. Tüm belâgat kitaplarında bu konular, teşbîhin erkanı, türleri, maksatları gibi başlıklar altında toplanmaktadır. Teşbîh teşbîhin türleri rükünlerinden olan müşebbeh ve müşebbehün bih ile vech-i şebeh mevzularında incelenmektedir. Türlerinden mürekkep teşbîh belâgat değeri açısından kıymetlidir. Gerçi nesnelerin tek halinde biribirilerine benzetmesinde hayal gücü üslup inceliği bulunr, fakat nesnelerin uyum içinde bir araya gelerek bediʽî bir tasvir meydana getirdiklerinde bir takım benzetmeler müşterek durumda ortaya çıkar. Fuzulî de tüm şiirlerini hayal gücüyle, ince üslüpla, güzel anlatımlarla donattığı Su kasîdesini de bediʽî tasvirlerle güzel teşbîhlerle süslemiştir. Kullandığı teşbîhin türlerinden çok sayıda mürekkep teşbîhi kullanmıştır. 

___

  • • AKAR, Metin (2017). Su Kasidesi Şerhi. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı.• Başpınar, Fatih (2008). 17. Yüzyıl Şairlerinden Beyânî’nin Divan’ı. İstanbul: DT. Marmara Üni. • COŞKUN, Menderes (2010). Sözün Büyüsü Edebî Sanatlar. İstanbul: Dergâh. • DİNÇKOL, Mehmed Fahreddin (1990). Telhîs- Kurân Edebiyatı. haz.: Medine Balcı. İstanbul. Ebrâr.• EL-CİNDÎ, Ali (1952). Fennü’t-Teşbîh. 3. c. Mektebet Nahdat Mısır yayınları.• el-Hâc İbrahim (1305). Edebiyyat-ı Osmaniyye. 1.c. Dersaadet: Mahmud Beg Matbaası.• EL-HATÎBU’L-KAZVÎNÎ (2009 ). et-Telḫîṣu fî ʽUlûmi’l-Belâġa. Tah.: Abdülhamid Hindâvî. Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-ʽİlmiyye.• ET-TEFTÂZÂNÎ, Sa‘düddin Mes‘ûd b. Ömer (2013). el-Mutavvel. Tah.: Abdülhamid Hindâvî. Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-ʽİlmiyye. • KARATAŞ, Turan (2004). Ansiklopedik Edebiyat Terimleri Sözlüğü. Ankara: Akçağ.• MAṬLÛB, Ahmed (1967). el-Kazvînî ve Şüruhu’t-Telhîs. Bağdat: Mektebetü’n-nahḍa.• MATLÛB, Ahmed (1987). Muʽcemu’l-Muṣtalaḥâti’l-Belâġiyye ve Taṭavvuriha. Matbuat el-Mecmeʽu’l-İlmî’l-İrâḳî.• Pala, İskender (2011). Ansiklopedik Divân Şiiri Sözlüğü. İstanbul: Kapı.• PALA, İskender (2011). Su Kasidesi. İstanbul: Kapı.• SHAREEF, Mohammed Ali (2015). el-Hatîb el-Kazvînî’nin Telhîsu’l-Miftâh Eseri Işığında Klâsik Türk Edebiyatı Belâgat Terimlerinin Tasnîfi. Basılmamış Dr. Tezi, Ankara Üni.• ŞENTÜRK, Ahmet Atilla (2011). Osmanlı Şiiri Antolojisi. İstanbul: Yapı kredi.• TÂHİRÜ’L-MEVLEVÎ (1973). Edebiyat Lügâtı. haz.: Kemâl Edib Kürkçüoğlu. İstanbul: Enderun Kitabevi.• TARLAN, Ali Nihat (2011). Fuzûlî Dîvânı Şerhi. Ankarak: Akçağ.

___

Bibtex @diğer { turkoloji510439, journal = {Türkoloji Dergisi}, eissn = {2602-4934}, address = {Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 06100 Sıhhiye/ANKARA}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {23}, number = {1}, pages = {140 - 149}, title = {SU KASİDESİ’NDE MÜREKKEP TEŞBİHİN KULLANIMI}, key = {cite}, author = {Shareef, Mohammed} }
APA Shareef, M. (2019). SU KASİDESİ’NDE MÜREKKEP TEŞBİHİN KULLANIMI . Türkoloji Dergisi , 23 (1) , 140-149 .
MLA Shareef, M. "SU KASİDESİ’NDE MÜREKKEP TEŞBİHİN KULLANIMI" . Türkoloji Dergisi 23 (2019 ): 140-149 <
Chicago Shareef, M. "SU KASİDESİ’NDE MÜREKKEP TEŞBİHİN KULLANIMI". Türkoloji Dergisi 23 (2019 ): 140-149
RIS TY - JOUR T1 - SU KASİDESİ’NDE MÜREKKEP TEŞBİHİN KULLANIMI AU - MohammedShareef Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Türkoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 140 EP - 149 VL - 23 IS - 1 SN - -2602-4934 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türkoloji Dergisi SU KASİDESİ’NDE MÜREKKEP TEŞBİHİN KULLANIMI %A Mohammed Shareef %T SU KASİDESİ’NDE MÜREKKEP TEŞBİHİN KULLANIMI %D 2019 %J Türkoloji Dergisi %P -2602-4934 %V 23 %N 1 %R %U
ISNAD Shareef, Mohammed . "SU KASİDESİ’NDE MÜREKKEP TEŞBİHİN KULLANIMI". Türkoloji Dergisi 23 / 1 (Mart 2019): 140-149 .
AMA Shareef M. SU KASİDESİ’NDE MÜREKKEP TEŞBİHİN KULLANIMI. Türkoloji Dergisi. 2019; 23(1): 140-149.
Vancouver Shareef M. SU KASİDESİ’NDE MÜREKKEP TEŞBİHİN KULLANIMI. Türkoloji Dergisi. 2019; 23(1): 140-149.
IEEE M. Shareef , "SU KASİDESİ’NDE MÜREKKEP TEŞBİHİN KULLANIMI", , c. 23, sayı. 1, ss. 140-149, Mar. 2019