BASKI KARŞITI SOSYAL ÇALIŞMANIN MEŞRUİYET SORUNU

Baskı Karşıtı Sosyal Çalışma geleneksel sosyal hizmet modellerine bir başkaldırıdır. O, her türlü eşitsizliğe karşı çıkar ve kendini ezilen sınıfların yanında görür. Baskı karşıtı sosyal çalışma bireyin yaşadığı sorunların kaynağı ve sorumlusu olarak toplumsal, sosyo-kültürel, politik durumları görür. Bu doğrultuda, bu tür denetim mekanizmalarına karşı bireyin hareket alanının genişletilmesinin gerekliliğini savunur. Bu makalede, baskı karşıtı sosyal çalışmanın kendini toplum içi güç savaşlarının ortasında bulduğu ve sosyal adaleti sağlamak amacıyla gerçekleştirmeyi savunduğu değişimlerin yasal ve toplumsal boyutta meşruiyet zemininden yoksun olduğu tartışılmaktadır.

LEGITIMACY PROBLEM OF ANTI-OPPRESSIVE SOCIAL WORK PRACTICE

Anti-Oppressive Social Work is a rebellion against traditional social work models. The model opposes any kind of inequality and sees itself beside the oppressed classes. Anti-opressive social work sees social, socio-cultural, political situations as the source and responsible of the problems that an individual experiences. In this direction, the model advocates that necessity of expanding the movement of the individual against control mechanisms. In this article it is argued that anti-oppressive social work finds itself in the midst of power wars in society and the changes that it advocates to achieve in order to achieve social justice are devoid of legitimacy at the legal and societal level.

___

  • Adams, R. (2002). Social Policy for Social Work, New York: Palgrave. Akbaş, E. (2014). Sosyal Çalışmada Çağdaş Eleştirel Perspekifler, Ankara: Sabev. Baines, D. (2011). Doing Anti-oppressive Practice; Social Justice Social Work, London: Fernwood Publishing. Biestek, F. (1961). The Casework Relationship. London: George Allen and Unwin. Burke, B. ve Harrison P. (2004). “Antı-Oppressıve Practıce”, edt. Martin Robb, Sheila Barrett, Carol Komaromy, Anita Rogers, Communication, Relationships and Care: A Reader, Routledge, 131-138. Cheery, A.L. (2005). Examining Global Social Welfare Issues, Belmont: Thomson Brooks. Clifford, D. (1995). ‘Methods in oral history and social work’, Journal of the Oral History Society 23 (2). Çolak, Ö. (2009). Eşcinsellere Yönelik Nefret Suçları ve Toplumun Bu Suçlar Kapsamında Faile ve Mağdura Yönelik Tutumları. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü, İstanbul. Denney, D. (1998). Social Policy and Social Work, Oxford: Clarendon Press. Dominelli, L. (2002a). Anti-Oppressive Social Work Theory And Practice. New York Macmillan: Palgrave. Dominelli, L. (2002b). Values, Ethics and Social Work. R. Adams, L. Dominelli and M. Payne (Eds.), Critical Practice in Social Work (126-136), Mcmillan: Palgrave. Hatiboğlu, B. (2011). ‘Sosyal Hizmet Etiğinde Radikal Yansımalar’, Toplum ve Sosyal Hizmet, C.22, Sa:1. Hodge, D. R. (2005). ‘ Does Social Work Oppress Evangelical Christians? A ‘New Class’ Analysis of Society and Social Work’, (Edt. Francis J. Turner), Social Work Diagnosis in Contemporary Practice, New York: Oxford University Press,. Ife, J. (2008). Human Rights and Social Work: Towards Right-Based Practice, Cambridge University Press. İl, S. ve Tuncay, T. (2006). ‘Sosyal Hizmette Baskı Karşıtı Uygulama’, Toplum ve Sosyal Hizmet, C.17, Sa:2. Karabekir, H.M. (2016). Çocuk Refahı Alanında Çalışan Sosyal Hizmet Uzmanlarının Savunuculuk Uygulamaları: Bir Niteliksel Araştırma. (Yayımlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Khan, P. ve Dominelli, L. (2000). ‘ The İmpact of Globalization on Social Work in the UK, European Journal of Social Work, Vol.3 No:2. NASW (National Association of Social Workers), (1999). Codes of Ethics. Washington, DC. Revised edition, Sidney: Cambridge University Press. Thompson, N. (2005). Understanding Social Work: Preparing for Practice , Macmillan: Palgrave. http://www.ensonhaber.com/kurtce-anadil-olsun-mu-anketi-2012-09-11.html erişim tarihi: 16.02.2017

___

APA Yücel, İ. (2017). BASKI KARŞITI SOSYAL ÇALIŞMANIN MEŞRUİYET SORUNU . Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi , 1 (2) , 156-167 .