6360 Sayılı Kanun ile Köyden Mahalleye Dönen Yerlerdeki Sorunlar Üzerine Bir Değerlendirme

Geçmişten günümüze kentsel alanda en küçük yönetim birimi mahalle, kırsal alanda en küçük yönetim birimi ise köy kabul edilmektedir. Bu açıdan bakıldığında herkes ya mahalleli ya da köylüdür. Fakat 2012 yılında Türk kamu yönetiminde merkezileşmenin etkisiyle yapılan reformların bir sonucu olarak ortaya çıkan 6360 sayılı kanun (6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun) ile köy ve köylü sayısı büyük oranda azalmış, mahalle ve mahalleli sayısı ise artmıştır. Bu büyük dönüşüm sonucunda da kırsalda pek çok sorunla karşılaşılmıştır. Kanun, yerel yönetim birimlerinin sayısını azaltmış; muhtarların görev alanlarında değişiklikler yapmıştır. Ancak kanun koyucu, yaşanan sorunlara çözüm üretebilmek adına ara bir kademe olarak “kırsal mahalle” adı altında yeni bir birim oluşturmuştur. Bu çalışmada, mahalle ve köy yerleşim birimlerinin tarihsel süreçteki durumları değerlendirilmekte, 6360 sayılı kanun ile yapılan değişimler ve etkileri incelenerek bunun sonucunda çıkan sorunlar ortaya konulmaktadır.

An Assessment on the Problems Returning from the Village to the Neighborhood with the Law No. 6360

The smallest administrative unit in the urban area from the past to the present is considered to be the neighborhood, and in the rural area to the village. However, with the law numbered 6360 (The Establishment of Fourteen Metropolitan Municipalities and Twenty-Seven Districts and Amendments at Certain Law and Decree Laws), which emerged as a result of the reforms made with the effect of centralization in Turkish public administration in 2012, the number of village and villagers decreased to a large extent and the number of neighborhood and neighborhood residents increased. This great transformation has caused many problems in the countryside. It has reduced the number of local government units; and made changes in the duties of the headmen. However, the legislator created a new unit under the name of "rural neighborhood" as an intermediate stage in order to find solutions to the problems experienced. In this study, by examining the changes experienced by neighborhood and village units in the historical process; problem areas that emerged with the law numbered 6360 will be examined.

___

  • Acar, O. K., & Koç, M. (2017). 6360 Sayılı Kanun İle Birlikte Mahalleye Dönüşen Belde Mahalle Muhtarlıkları ve Köy Muhtarlıklarının Yeni Durumu; Fethiye İlçesi Üzerinden Bir Değerlendirme. D. E. Üniversitesi (Dü.), Kaysem 10" Büyükşehir Yönetimi ve İl Yönetiminin Yeni Yüzü" içinde, (s. 177-191).
  • Alada, A. B. (2008). Kentsel Yönetime Katılımda Mahalle. Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yayını, DOSYA-08: Yerel Yönetimlere Katılım (Bülten 64), 66-70.
  • Avaner, T. (2009). Sayın Fethi Aytaç’la “Geçmişten Geleceğe Köy ve Mahalle Yönetimi Üzerine” Söyleşi. Memleket Mevzuat, 5(52), 52-61.
  • Barbak, A. (2017). 6360 Sayılı Kanun ve İllerde İç Güvenlik Yönetiminde Değişim. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(19), 231-253.
  • Çılgın, K., & Yirmibeşoğlu, F. (2019). Yerel Demokrasi Arayışında Mahalle Yönetimi. Planlama, 102-114.
  • Çukurçayır, M. A., Negiz, N., & Yemen, A. (2014). 6360 Sayılı Kanun'un Uygulamasında Köy(lü) Mü Mahalle(li) Mi?: Katıl(a)mayanlar Açısından Bir Değerlendirme. Uluslararası XI. Kamu Yönetimi Forumu Bildiriler Kitabı: Afro-Avrasya Coğrafyasında Kamu Yönetimi Uygulamaları ve Sorunları. Ankara: Todaie.
  • Demirkaya, Y., & Koç, M. (2017). 6360 Sayılı Kanun İle Birlikte Mahalleye Dönüşen Köylerde Değişimin KAtılım Açısından Muhtarlığa Etkisi: Menteşe Ve Seydikemer İlçeleri Üzerinden Bir Değerlendirme. Strategic Public MAnagement Journa, 124-149.

___

APA Kara, P. S. & Ezin, E. (2022). 6360 Sayılı Kanun ile Köyden Mahalleye Dönen Yerlerdeki Sorunlar Üzerine Bir Değerlendirme . Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi , 5 (1) , 137-150 .