Mekansal Stratejik Planlama Açısından Sürdürülebilir Tarım Arazileri ve Kırsal Kalkınma İlişkisi: Kabil-Dehsabz Örneği

Bu çalışmanın amacı Kabil-Dehsabz ilçesinde mekansal stratejik planlama açısından sürdürülebilir tarım arazileri ve kırsal kalkınma ilişkisinin incelenmesidir. Çalışmanın temel materyalini konu kapsamında yapılmış, uluslararası ve ulusal kaynaklar oluşturmaktadır. Bu doğrultuda kitap, tez, makale, bildiri ve görsellere ulaşılmıştır. Çalışma alanı, Afganistan Kabil ili Dehsabz ilçesidir. Çalışmanın yöntemini paydaş gruplarına (akademisyen, uzman ve çiftçi) uygulanan SWOT (GZFT) analizi ve yüz yüze görüşmeler oluşturmaktadır. Sonuç olarak Dehsabz ilçesinde tarımsal üretim ve üretilen ürünlerin pazarlanmasında sürekliliği sağlamak için paydaş gruplarının belirli dönemlerde fikirleri alınarak yönetimsel kararlar oluşturulmalıdır. Tarım arazilerinin korunması ve tarımda modern tekniklerin kullanımı sağlanmalıdır. Bu bağlamda Dehsabz ilçesinde tarımsal arazilerin sürdürülebilirliği ve tarımsal kalkınmasının sağlanması mümkün olacaktır.

The Relationship Between Sustainable Agricultural Lands and Rural Development in Terms of Spatial Strategic Planning: The Case of Kabul-Dehsabz

The relationship between sustainable agricultural lands and rural development in the terms of spatial strategic planning in Kabul-Dehsabz district is the goal of this subject. The main material of the study consists of international and national sources made within the scope of the subject. In this context, books, theses, articles, statement and images have been reached. The case area is Dehsabz district of Kabul province in Afghanistan. The method of the subject consists of SWOT analysis implemented to stakeholder groups (academics, expert and farmer) face to face surveys. As a result, in order to provide continuity in agricultural production and marketing of manufactured products in Dehsabz district, administrative decisions should be made by taking the opinions of stakeholder groups in certain periods. The conservation of agricultural lands and the use of modern techniques in agriculture should be provided. In this context, it will be possible to provide the sustainability and agricultural development of agricultural lands in Dehsabz district.

___

 • Anonim. (2010a). Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü. Erişim Adresi (11.03.2020): https://www.sbb.gov.tr/wpcontent/uploads/2018/10/Mekansal_Planlama_Sistemine_%c4%b0li%c5%9fkin_de%C4%9Ferlendirme_Raporu.pdf
 • Anonim. (2010b). İyi Tarım Uygulamaları Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ. Erişim Adresi (11.03.2020): https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/12/20101229M6-11.htm
 • Arar, B., (2019). Mimarlık Fakültelerinde Mekansal Performansın Kullanıcılar Üzerinden Değerlendirilmesi;
 • Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Örneği, (Yüksek Lisans Tezi). Hasan Kalyoncı Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep, Türkiye. Erişim Adresi (03.08.2021):https://acikbilim.yok.gov.tr/bitstream/handle/20.500.12812/106834/yokAcikBilim_10256282.pdf?sequence=-1
 • Bakırcı, M. (2007). Türkiye'de Kırsal Kalkınma Kavramlar-Politikalar-Uygulamalar. Ankara: Nobel.
 • Baran, M.F. Bellitürk, K. ve Çelik, A. (2021). Önsöz. M. F. Baran ve diğerleri (Ed.). Değişen Bir Dünya’da Sürdürülebilir Tarım Yönetimi. Önsöz. (s.1-2). ISBN: 978-625-7636-45-2. Ankara: İksad Publishing House.
 • Beier, A.C. (2019). Sida’s Helpdesk for Environment and Climate Change. Erişim adresi (21.07.2022): https://sidaenvironmenthelpdesk.se/digitalAssets/1735/1735122_afghanistan-environmental-overview-190306.pdf,
 • Güven, B. ve Kaygın, E. (2015). Adıyaman ili SWOT analizi. Erişim Adresi. O. Tektaş (Ed.). SWOT analizi ile ilgili teorik çerçeve. Veritas akademi (2015), Bölüm 1. (s.1-3). ISBN: 978-605-4266- İstanbul: Veritas Yayıncılık.
 • Haydari, A. (2019). Kırsal Kalkınmada Kırsal Potansiyellerden Yararlanma Olanakları: Kütahya Örneği (Yüksek Lisans Tezi). Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta, Türkiye. Erişim Adresi (12.03.2019): https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • JICA (2009). Japan International Cooperation Afghanistan Office, Japan International Cooperation Agency, Erişim Adresi (15.01.2021): https://www.jica.go.jp/afghanistan/english/office/index.html
 • Kınalı, T. Erol, U.E. ve Kaya, L.G. (2020). Isparta-İslamköy örneğinde arazi toplulaştırma çalışmalarının mekansal olarak değerlendirilmesi. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 11(2), 150 – 151. Online ISSN: 1309-2243. Erişim Adresi (03.02.2020): https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1106697
 • Kuşat, N. (2013). Yeşil sürdürülebilirlik için yeşil ekonomi: avantaj ve dezavantajları-Türkiye incelemesi. Journal of Yaşar University, 29(8), 4896 – 4916. Erişim Adresi (03.02.2021): https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/179384
 • Litman, T. (2020). Planning principles and practices. Victoria Transport Policy Institute, 1-35. Erişim Adresi (03.07.2022): https://www.vtpi.org/planning.pdf
 • Meşhur, Ç. ve Akseki, H. (2013). Kentsel yayılma sonucu yapılaşmaya açılan verimli tarım alanları Konya kent deneyimleri. Megaron Dergisi, 8 (3), 165 – 174. Erişim Adresi (03.02.2021): https://jag.journalagent.com/megaron/pdfs/MEGARON-99609-ARTICLE_(THESIS)-AKSEKI.pdf
 • MPGM (2018). Mekansal stratejik planlama, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü, Ankara. Erişim Adresi (25.11.2020): https://www.sbb.gov.tr/wpcontent/uploads/2018/10/Mekansal_Planlama_Sistemine_%c4%b0li%c5%9fkin_de%C4%9Ferlendirme_Raporu.pdf,
 • Nadin, V. Stead, D. Dabrowski, M. ve Fernández-Maldonado, A.M. (2020). Integrated, adaptive and participatory spatial planning: trends across Europe. Regional Studies, October, 2020, 55(5), 791-803. Erişim Adresi (03.08.2022): https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00343404.2020.1817363
 • Obayd, N. (2017). 11 Eylül saldırısı sonrası Afganistan’daki ekonomik kalkınma dönüşümü. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (9), 134 –135. Erişim Adresi (04.07.2021): https://dergipark.org.tr/tr/pub/peyad/writing-rules
 • OECD (1988). OECD Rural Policy Reviews, The New Rural Paradigm Policies and Governance, Organisation for Economic Co-operation and Development, Paris. Erişim Adresi (02.01.2021): http://www.oecd.org/regional/rural-development/
 • Sezgin, D. Varol, Ç. ve Koçak, M.B. (2012). Ankara’daki kentsel büyüme ve saçaklanmanın verimli tarım topraklarının amaç dışı kullanımına etkisi. Metu Journal of The Faculty of Archıtecture, 29 (1), 273 – 288. Erişim Adresi (04.07.2021): http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/2012/cilt29/sayi_1/273-288.pdf
 • Şanlı, T. (2020). Kentsel Planlamaya Giriş. Erişim Adresi (28.11.2020): https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/tugce.sanli/137040/kent_103_1-2.pdf,
 • Taş, B. (2011). Tarım alanlarının planlaması sürecinde SWOT analizi kullanımına bir örnek: Sandıklı İlçesi. Coğrafi Bilimler Dergisi, 9(2), 189 – 195. Erişim Adresi (03.07.2021): https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/691089
 • URL-1 (2021). Türk Dil Kurumu, Erişim Adresi (24.06.2021): https://sozluk.gov.tr/,
 • URL-2 (2021). Afghanistan demographics, Erişim Adresi (07.01.2021): https://en.wikipedia.org/wiki/Geography_of_Afghanistan
 • URL-3 (2021). Worldometers. Erişim Adresi (13.06.2021): https://www.worldometers.info/world-population/afghanistan-population,
 • URL-4 (2018). Kabul urban design framework, Erişim Adresi (19.01.2021): https://www.sasaki.com/projects/kabul-urban-design-framework/,
 • USAID (2008). Afghan Agriculture, United States Agency for International Development, Erişim Adresi (25.01.2021): https://afghanag.ucdavis.edu/country-info/province/files/profile-Kabul.pdf
 • Zlatanova, S. Yan, J. Wang, Y. Diakité, A. Isikdag, U. Sithole, G. ve Barton, J. (2020). Spaces in spatial science and urban applications—state of the art review. ISPRS international journal of geo-information, January 2020, 9(1), 58. Erişim Adresi (05.06.2022): https://www.mdpi.com/2220-9964/9/1/58.