Gürün (Sivas) İlçesi Gökpınar Gölü ve Çevresinin Rekreasyon Potansiyelinin Belirlenmesi

Eski çağlardan günümüze dek dinlenme ve eğlenmeye yönelik birey davranışları, insanlığın kültürel gelişimine uygun olarak kimi dönemlerde az, kimi dönemlerde yoğun biçimde süregelmiş ve büyük bir çeşitlilik göstermiştir. Bu değişimle birlikte günümüzde artan nüfus yoğunluğu, kentleşme, teknoloji kullanımı, gürültü ve çevre kirliliği ile yoğun çalışma temposu, insanlar üzerinde olumsuz bir etki yaratmaktadır. Bu olumsuz etki karşısında insanlar rekreasyon faaliyetlerini bir gereklilik olarak görmeye başlamakta ve rekreasyona imkan tanıyan alanlar da ön plana çıkmaktadır. Rekreasyon, genel olarak kişilerin gönüllü olarak boş zamanlarında katıldıkları ve kişisel tatmin elde ettikleri faaliyetler olarak tanımlanabilir. Gökpınar Gölü de son yıllarda ülkemizde sayıları hızla artan, günübirlik rekreasyon alanlarına bir örnektir. Sivas kent merkezine 147, Gürün ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Gökpınar Gölünün temel çekiciliği jeomorfolojik ve hidrolojik özelliklerinin oluşturduğu, manzara güzelliğine dayanmaktadır. Dipten kaynaklarla beslenen ve derinliği 15 metreyi bulan göl, günümüzde rekreasyon açısından yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaktadır. Bu nedenle bu çalışmada önemli bir rekreasyon alanı olan Gürün ilçesinin Gökpınar gölü ve çevresinin rekreasyon potansiyelinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Rekreasyon alanlarının değeri doğal, kültürel ve görsel özellikleri ile ortaya çıkmaktadır.  Bu amaçla belirli bir alanın mevcut rekreasyon potansiyelinin belirlenmesi için çeşitli kriterler dikkate alınmaktadır. Bu çalışmada rekreasyon alanı mevcut potansiyelinin belirlenmesi için Gülez (1990) tarafından ülkemiz koşullarına uygun olarak geliştirilen, orman içi ve açık hava alanlarının rekreasyon potansiyelinin belirlenmesine imkan veren bir yöntem kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen bulguların analizi sonucunda, Gökpınar gölü ve çevresinin rekreasyon potansiyeli tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda, Gökpınar gölü ve çevresinin rekreasyon potansiyeli % 65 olarak bulunmuş ve alanın rekreasyon potansiyeli “Yüksek” olarak değerlendirilmiştir.

Determination of Recreation Potential of Gürün (Sivas) District Gökpınar Lake and Round

From ancient times to the present, the individual behaviors towards resting and having fun have been less and sometimes intense in some periods in accordance with the cultural development of humanity and have shown great diversity. Along with this change, nowadays there are negative effects of overpopulation, usage of technologies, noise and pollution and hard work pace on people. Because of these negative effects people see recreation activity as necessity and feature areas suitable for recreation. Recreation, in general, people voluntarily participating in leisure activities and can be described as personal satisfaction they achieve. Gökpınar Lake is also an example of daily recreation areas that have increased rapidly in our country in recent years. Gökpınar Lake, which is 147 kilometers away from Sivas city center and 10 kilometers away from Gürün district center, is based on the beauty of the landscape, which is composed of geomorphological and hydrological features. The lake, which feeds from the bottom and reaches a depth of 15 meters, is now the center of attention of domestic and foreign tourists in terms of recreation. Therefore, in this study, it is aimed to determine the recreation potential of Gökpınar Lake and its environs, which is an important recreation area. The value of recreation areas emerges with their natural, cultural and visual characteristics. For this purpose, various criteria are taken into consideration for determining the existing recreation potential of a particular area. In this study, a method which was developed by Gülez (1990) in accordance with the conditions of our country and used to determine the recreation potential of in forest and open air areas was used to determine the existing potential of recreation area. As a result of the analysis of the findings obtained in the study, the recreation potential of Gökpınar Lake and its surroundings was determined. After the analyses of indications recreation potential of Gökpınar Lake and round has been detected. After researches recreation potential of Gökpınar Lake was detected as 65% and ranked as “High” potential.

___

 • Anonim, a. ‘Gürün İlçesinin Konumu’, Gürün Kaymakamlığı. http://www.gurun.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 27-03-2015).
 • Anonim, b. ‘Gürün İlçesinde Nesli Tehlike Altında Olan Kuşlar ve Kelebekler’, http://www.dogadernegi.org/userfiles/pagefiles/yayinlarimiz/09_DOGU_ANADOLU (Erişim Tarihi: 07-02-2014).
 • Anonim, c. ‘Sivas İlinin Nüfusu’, http://www.nufusu.com/il/sivas-nufusu (Erişim Tarihi: 27-03-2015).
 • Altınöz Ö., Tırıl A., Arslan Ö., E., 2014. Hamsilos Tabiat Parkı’nın Rekreasyon Potansiyelini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, Journal of Recreation and Tourism Research (Jrtr), 1 (1), 20-38. Bozkurt S., G., 2016a. Gürün (Sivas) ilçesinin rekreasyon kaynaklarının belirlenmesi ve değerlendirilmesi, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 66(1): 318-328.
 • Bozkurt S., G., 2016b. Gürün (Sivas) ilçe merkezi biyotoplarının özellikleri ve haritalanması üzerine araştırmalar, , İstanbul Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul.
 • Dönmez, E., 1998, ''Gövdeli Dağı (Sivas-Kayseri) florası'', Cumhuriyet Üniversitesi, Fen bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Sivas.
 • Gülez S., 1990. Orman İçi Rekreasyon Potansiyelinin Saptanması İçin Geliştirilen Bir Değerlendirme Yöntemi, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Seri: A, 40 (2): 132–148.
 • Günay F., 2012. Afyonkarahisar’ın Rekreasyon Alanları ve Faaliyetlerinin Turizm Talebine ve Konaklama Süresine Etkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı, Afyonkarahisar.
 • Günek H., 1995. Darende Ovası ve Gürün Çevresinin Fiziki Coğrafyası, Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Basılmamış), Elazığ s.80-130.
 • Hacıoğlu N., Gökdeniz A., Dinç Y., 2003. ‘Boş Zaman ve Rekreasyon Kavramlarının Analizi’. İçinde A. Gökdeniz, (Ed.). Boş Zaman ve Rekreasyon Yönetimi: Örnek Animasyon Uygulamaları. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Karakuş, Ş., 2009, ''Tohma vadisi (Gürün-Darende) florası'', İnönü Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Malatya.
 • Karaküçük S., 2005. ‘Rekreasyon: Boş Zamanları Değerlendirme’, (5. Baskı), Ankara: Gazi Kitabevi. Orel D., F., Yavuz M., C., 2013. Rekreasyonel Turizmde Müşteri Potansiyelinin Belirlenmesine Yönelik Bir Pilot Çalışma, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(11):61-76.
 • TÜİK, 2012. Tarım İstatistikleri Özeti. Türkiye İstatistik Kurumu, Gürün ilçesi adrese dayalı nüfus kayıt sistemi veri tabanı, Ankara.