HERBİSİT UYGULAMALARINDA ÖNEMLİ BİR SORUN: SÜRÜKLENME

Modern tarımsal uygulamaların vazgeçilmezlerinden biri olan herbisit uygulamaları bugün tüm dünyada; Kısa sürede sonuç vermesi, uzun süreli yüksek etkiye sahip olması, kolay uygulanabilmesi ve üretim maliyetlerini düşürmesi nedeniyle yabancı ot mücadelesinde en yaygın kullanılan yöntemdir. Uygulama sırasında veya hemen sonrasında kullanılan herbisitler, amaçlanan hedef uygulama alanını havadan terk ettiğinde ‘herbisit sürüklenmesi’ meydana gelmektedir. Herbisit sürüklenmesine etki eden birçok faktör bulunmaktadır. Bu faktörlerden en önemlisi uygulayıcıların diğer bir deyişle operatörlerin bilgi ve becerileridir. Ayrıca tercih edilen pülverizatör meme tipi ve iklim koşulları da herbisit sürüklenmesinde önemli diğer faktörlerdendir. Herbisit sürüklenmesi insanlara, bitişikte yer alan kültür bitkilerine veya diğer hedef alanı dışındaki bitkilere, çiftlik hayvanlarına, balıklara veya bal arılarına kısaca ekolojiye zarar verebilmektedir. Gözle görülebilen bir zararlanma meydana gelmese bile, uygulama alanı dışında kalan bitişik alanlarda istenmeyen kalıntılara sebebiyet verebilmektedir. Herbisit sürüklenmesi ayrıca hukuki sorumluluğa, para cezalarına ve davalara neden olabilmektedir. Hedef alanda herbisit sürüklenmesi meydana geldiğinde, herbisitin bir kısmı amaçlanan hedefine ulaşamaz ise yabancı otlarla mücadelede doğru uygulamanın gerçekleşmesi önlenir ve elde edilmek istenen potansiyel fayda azalmaktadır. Kullanılmak istenen ruhsatlı herbisitler, uygulama alet ve ekipmanları ile uygulama alanı ve hava koşulları arasındaki ilişkiler, uygulayıcılar tarafından anlaşılır ve tatbik edilirse, herbisit sürüklenme olasılığı da azalmış olacaktır.

A MAJOR PROBLEM IN HERBICIDE APPLICATIONS: DRIFTING

Herbicide applications, one of the indispensables of modern agricultural practices, are all over the world today; It is the most common used method in weed control because it gives results in a short time, has a long-term high effect, is easy to apply and reduces production costs. Herbicide drift occurs when herbicide leaves the targeted application area in the air, either during application or just after application. There are many factors that affect herbicide drift. The most important of these factors is the knowledge and skills of the operators, in other words the practitioners. In addition, preferred sprayer nozzle type and climatic conditions are other important factors in herbicide drift. Herbicide drift can damage human, nearby crops, non-targeted plants, livestock, fish and honey bees, briefly ecology. Even if there is no visible damage, it may cause undesirable residues in adjacent areas outside the application area. Herbicide drift could also cause legal liability, monetary penalties and cases. When herbicide drift occurs on targeted area, if some of the herbicide does not reach the weeds, it prevents the correct control and reduces the aimed benefit of application. The possibility of herbicide drift will be reduced if the relationships between the licensed herbicides to be used, application tools and equipment, application area and weather conditions are understood and applied by the applicators.

Kaynakça

Anonim, 2018a. Applying Pesticides Correctly: A Guide for Private and Commercial Applicators. Pesticides in the EnvironmentUniversity of Hawaii at Manoa. Colleague of Tropical Agriculture and Human Resources.

Anonim, 2018b. Factors Affecting Pesticide Drift. Kentucky Pesticide Safety Education Program. University of Kentucky College of Agriculture.

Anonim, 2018c. Volatile Vapour Drift Risk. The State Of Victoria Department Of Economic Development, Jobs, Transport & Resources, June 2018.

Anonim, 2019. Minimize the effects of volatility and spray drift when applying herbicides. T&DWorld Newsletter. Digital Edition. May, 2019.

Anonim, 2020. Rutgers University, New Jersey Agricultural Experiment Station, Thierry Besancon (https://plant-pest-advisory.rutgers.edu/10-best-management-practices-to-avoid-herbicide-drift/ ) Erişim Tarihi: 23.02.2021

Anonim, 2021a. The Problem of Runoff. Pesticide Environmential Stewardship. Cornell University. Compiled by Ron Gardner. (https://pesticidestewardship.org/water/) Erişim Tarihi: 23.02.2021

Anonim, 2021b. The Problem of Leaching. Pesticide Environmential Stewardship. Cornell University. Compiled by Ron Gardner. (https://pesticidestewardship.org/water/) Erişim Tarihi: 23.02.2021

Asav Ü. ve Serim A.T., 2018. Vejetatif Filtre Şeritleri: Herbisitlerin Yüzey Sürüklenmesi Yoluyla Taşınması-nın Engellenmesinde Çevreci Bir Yaklaşım. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi. DOI: 10.15316/SJAFS.2018.140

Celen İ. H., Onler E., 2011. Reducing Spray Drift. Namik Kemal University, Faculty of Agriculture, Biosystem Engineering. DOI: 10.5772/18288

Çelen İ. H., 2016. Hava Emişli Yelpaze Hüzmeli Püskürtme Memelerinde Püskürtme Dağılımının İlerleme Hızına Bağlı Olarak Değişimi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Tekirdag Agricultural Faculty. ISSN: 1302-7050, Cilt: 13, Sayı: 1, Yıl: 2016, Sayfa: 99-106.

Çilingir, İ., Dursun, E. 2018. Bitki Koruma Makinaları. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Yayın No: 1531, Ders Kitabı: 484 s.

Dağ, S., Aykaç, V. T., Gündüz, A., Kantarcı, M., Şişman, N., 2000. “Türkiye’de Tarım İlaçları Endüstrisi ve Geleceği”, Türkiye Ziraat Mühendisliği V. Teknik Kongresi (2 Cilt).

Delvalle, T., 2017. Herbicide Drift and Drift Related Damage. The Pennsylvania State University. College of Agricultural Sciences. Updated: August 22, 2017.

Devlin, D.L., Peterson, D.E., Regehr, D.L. 1992. Residual Herbicides, Degradation, and Recropping Intervals. Kansas State University Agricultural Experiment Station and Cooperative Extension Service. File code: Crops and Soils—5-2 (Herbicides)

Dexter, A.G., 1995. Herbicide spray drift. Sugarbeet Specialist, North Dakota State University and the University of Minnesota. Published and copyrighted by: North Dakota State University Extension Service, NDSU, Fargo, ND 58105.

Dursun, E., 2002. İlaç Sürüklenmesinin Azaltılmasına Yönelik Uygulama Yöntemlerindeki Gelişmeler. Ekin Dergisi Yıl: 4, Sayı 12, s.51-55.

Dursun, E., Çilingir, İ., Erman, A., 2005. Tarımsal Savaşım ve Mekanizasyonunda Yeni Yaklaşımlar. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası 6. Teknik Kongresi, 669-686, Ankara, 2005.

Ergül, İ. ve Dursun, E., 2004. Konik hüzmeli memelerde aşınmanın verdi ve ilaç dağılım paternine etkileri. Tarımsal Mekanizasyon 22. Ulusal Kongresi, 08-10 Eylül, Aydın.

Fishel, F. M., Ferrell, J. A., 2019. Managing Pesticide Drift. Agronomy Department, University of Florida, IFAS Extension. Publication number PI232, 15p.

Hoffmann, W.C., Salyani, M., 1996. Spray deposition on citrus canopies under different meteorological conditions. Transactions of the ASAE, 39(1): 17-32.

Jensen, P.K., Jørgensen, L.N., Kirknel, E., 2001. Biological efficacy of herbicides applied with low-drift and twin-fluid nozzles. Crop Protection, 20: 57-64.

Kirk, L.W., Bouse, L.F., Carlton, J.B., Franz, E., Stermer, R.A., 1992. Aerial spray deposition in cotton. Transactions of the ASAE, 35(5): 1393-1399.

Menguc C. (2018). Herbisit Toksisitesi ve Yabancı Otlara Karşı Alternatif Mücadele Stratejileri. Turk J Weed Sci, 21(1):61-73.

Miller D. K., Downer R. G., Leonard B. R., Holman E.M., Kelly S. T.. 2003. Response of Non-Glufosinate-Resistant Cotton to Reduced Rates of Glufosinate. Weed Science, Vol. 51, No. 5 (Sep. - Oct., 2003), pp. 781-785

Nuyttens, D., Baetens, K., De Schampheleire, M., Sonck, B., 2007. Effect of nozzle type, size, and pressure on spray droplet characteristics. Biosystems Engineering, 97(3): 333-345.

Ozkan, H. E., Reichard, D. L., Zhu, H., Akerman, K. D., 1993. “Effect of Drift Retardant Chemicals on Spray Drift, Droplet Size and Spray Pattern,” Pesticide Formulations and Application Systems: 13th Volume, ASTM STP 1183, ASTM International, West Conshohocken, PA, 1993.

Öztekin, Y. B., Temel, U., 2020. Bitki Koruma Makineleri Kullanımının Tarımda İş Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi. Anadolu Tarım Bilim. Derg./Anadolu J Agr Sci, 35 (2020) ISSN: 1308-8750 (Print) 1308-8769 (Online) doi: 10.7161/ omuanajas.627038

Öztürk, C., 2017. Yeni Tip Püskürtme Memelerinde Yükseklik ve Basıncın Hacimsel Püskürtme Dağılımına Etkileri

Peltzer, S., Douglas, A. 2020. Herbicides, Agriculture and Food. Goverment of Western Australia. Department of Primary Industries and Regional Development.

Piché, M., Panneton, B., Thériault, R., 2000. Reduced drift from airassisted spraying. Canadian Agricultural Engineering, 43(3):117-122.

Prostko, E. 2017. Clearing up the controversy over sprayer speed and herbicide coverage. SouthEast FarmPress.

Radford J.E., Buhler W., 2016. Spray Drift Management. North Carolina Agricultural and Technical State University. The Pesticide Environmental Stewardship (PES) Website.

Resmi Gazete, 2014. Bitki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi, Uygulanması ve Kayıt İşlemleri Hakkında Yönetmelik, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bak., 3 Aralık 2014, Sayı:29194.

Roider C. A.., Griffin J.L., Harrison S. A., Jones C. A. 2007. Wheat Response to Simulated Glyphosate Drift. Weed Technology, Vol. 21, No. 4 (Oct. - Dec., 2007), pp. 1010-1015.

Sayıncı B., Bastaban S., 2011. Patates İlaçlamasında Farklı Tip Püskürtme Memelerinin Damla Taşınma Etkinlikleri - Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 1(1): 81-90, 2011

Serim A. T. ve Özdemir Y. G., 2012. Herbisit Uygulamalarında Kullanılan Pülverizatör Memelerinin Damla Büyüklük Dağılımlarının Belirlenmesi. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 5 (2): 172-175, 2012 ISSN: 1308-3945, E-ISSN: 1308-027X

Slocombe, J.W., A. Sharda. 2015. Agricultural spray nozzles: selection and sizing. Application Technology Series (MF3178), Kansas State University.

Soysal, A., Bayat, A., 2006. Herbisit uygulamalarında kullanılan düşük sürüklenme potansiyelli memelerin püskürtme tekniği açısından değerlendirilmesi. Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, 2(3): 189-195.

Wang X N, He X K, Song J L, Wang Z C, Wang C L, Wang S L, Wu R, Meng Y, 2018. Drift potential of UAV with adjuvants in aerial applications. Int J Agric & Biol Eng, 2018; 11(5): 54–58.

Yıldız, M., Gürkan, O., Turgut, C., Kaya, Ü., Ünal, G. (2005). Tarımsal Savaşımda Kullanılan Pestisitlerin Yol Açtığı Çevre Sorunları VI. Türkiye Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Ankara, 3–7 Ocak 2005.

Kaynak Göster

Bibtex @derleme { tjws900344, journal = {Turkish Journal of Weed Science}, issn = {1303-6491}, eissn = {2458-7966}, address = {[email protected]}, publisher = {Türkiye Herboloji Derneği}, year = {2021}, volume = {24}, pages = {39 - 48}, doi = {}, title = {HERBİSİT UYGULAMALARINDA ÖNEMLİ BİR SORUN: SÜRÜKLENME}, key = {cite}, author = {Usta, Bayram and Karaca, Murat} }
APA Usta, B , Karaca, M . (2021). HERBİSİT UYGULAMALARINDA ÖNEMLİ BİR SORUN: SÜRÜKLENME . Turkish Journal of Weed Science , 24 (1) , 39-48 .
MLA Usta, B , Karaca, M . "HERBİSİT UYGULAMALARINDA ÖNEMLİ BİR SORUN: SÜRÜKLENME" . Turkish Journal of Weed Science 24 (2021 ): 39-48 <
Chicago Usta, B , Karaca, M . "HERBİSİT UYGULAMALARINDA ÖNEMLİ BİR SORUN: SÜRÜKLENME". Turkish Journal of Weed Science 24 (2021 ): 39-48
RIS TY - JOUR T1 - HERBİSİT UYGULAMALARINDA ÖNEMLİ BİR SORUN: SÜRÜKLENME AU - Bayram Usta , Murat Karaca Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Turkish Journal of Weed Science JF - Journal JO - JOR SP - 39 EP - 48 VL - 24 IS - 1 SN - 1303-6491-2458-7966 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Türkiye Herboloji Dergisi HERBİSİT UYGULAMALARINDA ÖNEMLİ BİR SORUN: SÜRÜKLENME %A Bayram Usta , Murat Karaca %T HERBİSİT UYGULAMALARINDA ÖNEMLİ BİR SORUN: SÜRÜKLENME %D 2021 %J Turkish Journal of Weed Science %P 1303-6491-2458-7966 %V 24 %N 1 %R %U
ISNAD Usta, Bayram , Karaca, Murat . "HERBİSİT UYGULAMALARINDA ÖNEMLİ BİR SORUN: SÜRÜKLENME". Turkish Journal of Weed Science 24 / 1 (Haziran 2021): 39-48 .
AMA Usta B , Karaca M . HERBİSİT UYGULAMALARINDA ÖNEMLİ BİR SORUN: SÜRÜKLENME. Turk J Weed Sci. 2021; 24(1): 39-48.
Vancouver Usta B , Karaca M . HERBİSİT UYGULAMALARINDA ÖNEMLİ BİR SORUN: SÜRÜKLENME. Turkish Journal of Weed Science. 2021; 24(1): 39-48.
IEEE B. Usta ve M. Karaca , "HERBİSİT UYGULAMALARINDA ÖNEMLİ BİR SORUN: SÜRÜKLENME", Turkish Journal of Weed Science, c. 24, sayı. 1, ss. 39-48, Haz. 2021