Yaşamın Son Döneminde Tıbbi Tedavi ve Bakıma İlişkin Karar Verme Süreci: Türkiye ve Almanya Örnekleri Üzerinden Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme

Yaşamın başlangıcı ve sonu hakkında teknolojinin gelişmesiyle kavramlar ve tıbbi beklentiler değişime uğramaktadır. Bu dinamik süreç hastaların tedavisi ile ilgili karar almayı zorlaştırmakta ve hastanın kendisine, yakınlarına ve başta hekimler olmak üzere sağlık hizmeti sunucularına ek sorumluluklar yüklemektedir. Bu hususta özelikle hekimlerin tutumları ve yaklaşımları açısından bazı ortak yaklaşımların belirlenmesi hekimlik mesleği açısından önem taşımaktadır.

Decision-Making Process regarding Medical Treatment and Care in the End-of-Life Period: A Comparative Evaluation amongst Turkey and Germany