Mental Hastalığı Olan Bireylere Karşı Klinisyenlerin (Tıp Öğrencileri) Tutum Ölçeğinin (MICA 2) Türkçe Versiyonu Psikometrik Özellikleri

Amaç: Bu çalışma, MICA 2 ölçeğinin Türk tıp fakültesi öğrencileri için geçerlilik ve güvenilirliğini sınamak amacıyla yapıldı. Gereç ve Yöntem: Metodolojik olarak gerçekleştirilen bu araştırmanın örneklemi psikiyatri staj eğitimi almış/alan (n=185) Türk tıp fakültesi öğrenciden oluştu. Veriler Sosyodemografik Bilgi Formu ve MICA 2 anketi ile toplandı. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler ve güvenilirlik için Cronbach alfa katsayısı kullanıldı. Ölçeğin geçerliliği sınamak için yapı geçerliliği, açıklayıcı faktör analizi ve doğrulayıcı faktör analizi ile yapıldı. Bulgular: MICA 2 ölçeğinin ortalama (±standart sapma) toplam puanı 45,23±9,11 olarak elde edildi. Ölçeğin iç tutarlılığını gösteren Cronbach alfa katsayısı MICA 2 için 0,739 olarak belirlendi. Türk tıp fakültesi öğrencileri için MICA ölçeğine ilişkin uyum indisleri CFI=0,955, RMSEA=0,039, TLI=0,944, GFI=0,925, IFI=0,957 olup ölçeğin iyi uyum değerlerine sahip olduğu söylenebilir. Sonuç: Bu araştırmada Mental Hastalığı Olan Bireylere Karşı Klinisyenlerin/Öğrencilerin Tutumları (MICA 2) Ölçeği Türkçe versiyonun Türk tıp fakültesi öğrencileri için geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu belirlenmiştir.

Psychometric Properties of the Turkish Version of the Mental Illness: Clinicians’ Attitudes Scale (Medical Student Version) (MICA 2)

Objective: This study was conducted to test the validity and reliability of the MICA 2 scale for Turkish medical school students. Material and Method: The sample of this methodologically conducted study consisted of Turkish medical faculty students (n=185) who had/have received psychiatry internship training. Data were collected with the Sociodemographic Information Form and the MICA 2 questionnaire. Cronbach's alpha coefficient was used for descriptive statistics and reliability in the analysis of the data. Construct validity, exploratory factor analysis, and confirmatory factor analysis were used to test the validity of the scale. Results: The mean (±standard deviation) total score of the MICA 2 scale was 45.23±9.11. The Cronbach's alpha coefficient, which shows the internal consistency of the scale, was determined as 0.739 for MICA 2. The fit indices of the MICA scale for Turkish medical school students are CFI=0.955, RMSEA=0.039, TLI=0.944, GFI=0.925, and IFI=0.957, and it can be said that the scale has good fit values. Conclusion: In this study, it was determined that the Turkish version of the Attitudes of Clinicians/Students towards Individuals with Mental Disease (MICA 2) Scale is a valid and reliable scale for Turkish medical school students.