Dünden Bugüne Hukuka Uygun El Atma ve Mülkiyet Hakkı İhlallerinin Giderimi

Kamulaştırmasız el atmalar nedeniyle oluşan mülkiyet hakkı ihlallerinin giderimi konusunda ülkemizde uzun yıllar tam anlamıyla bir çözüm bulunamamıştır. Çeşitli yargısal içtihatlarla veya süreli yasal düzenlemelerle bu duruma çözüm üretilmeye çalışılmıştır. Bugün 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’na eklenen Geçici 6. madde ve ek maddelerle sorun çözülmek istenmiştir. Bu çalışmada hukuka uygun kamulaştırmasız el atmalar konusunda, gerek Danıştay içtihadı ve gerekse 2942 sayılı Kanuna 6745 sayılı Kanunla eklenen Ek madde 1’de öngörülen taşınmaz bedelinin ödenmesi şeklindeki çözüm yolu irdelenecektir. Bu irdeleme sırasında kamulaştırma işleminin maksat unsuru olan kamu yararı ve bu yöndeki yerleşik Danıştay kararları dikkate alınacaktır. Mevcut yasal düzenlemenin kamu yararı karşısında eleştirisi yapılmaya çalışılacak, fiili durumda uygulanabilirliği tartışılacaktır. Nihayet bu değerlendirmeler sonrasında yine Danıştay kararları ışığında mülkiyet hakkı ihlallerinin, kamu yararı karşısında adil bir denge sağlanarak giderimi için çözümler aranacaktır

Legal Confiscation without Expropriation and the Removal of Property Right Violations from Past to Present

It still didn’t found real solution about removal of property right violations that caused by confiscations without expropriation, in our country. This stiuation was tried to be solved with the various judicial decisions or temporary legal amendments. Today, the problem is tried to be solved by temporary Article 6 and supplement Article 1 added to the Law of Expropriation no 2942. In this study it is aimed to be examined, about the legal confiscation without expropriation, the solution specified in both Turkish Counsil of State decision and the supplement Article 1, into the Law no 2942 added by Law no 6745, on the way of compensation of the price the immovable property. Through the investigation, it would be regarded the public interest which is objective procedure of expropriation and Turkish Counsil of State decisions which are on the same way. Then it would be criticised the current legal amendments against the public interest and discussed its applicability in actual situation. Finally, after these assessments, it would be tried to find solutions for removal of property right violations, under the light of Turkish Counsil of State decisions to provide a fair balance against public interest

___

 • AKAR, Zeki, Kamulaştırma ve Kamulaştırmasız El Atma Davaları, Turhan Yayınevi, Ankara, 2007.
 • AKYILMAZ, Bahtiyar / SEZGİNER, Murat / KAYA, Cemil, Türk İdare Hukuku, 7. Baskı, Seçkin, Ankara, 2016.
 • AVCI, Mustafa, Türk Hukukunda Kamulaştırmasız El Atma Sorunu Üzerine Bir İnceleme, İnternational Conference on Eurasian Economies 2014, http:// www.avekon.org.papers. erişim tarihi:19.11.2017.
 • BİLGEN, Pertev, Kamulaştırma Hukuku, Filiz Kitabevi, İstanbul 1999
 • BÖKE, Veli, Kamulaştırma Kanunu ve Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Davaları, Seçkin Yanınevi, Ankara, 2006
 • ÇABRİ, Sezer, Kamulaştırmasız El Atma Kavramının Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 15.12.2010 Tarihli Kararı Doğrultusunda Tanılanması, EÜHFD, C. XV. S. 1-2, 2011
 • GEMALMAZ, H. Burak, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Açısından Mülkiyet hakkının Sınırlanmasında “Adil Denge” İlkesi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C. 69, S. 1-2, 2011.
 • GÖKTEPE, Hayrettin Sinan, Türk Hukukunda Kamulaştırma – Kamulaştırmasız El Atma ve Eşya Hukuku Yönünden Sorunları, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul-2010.
 • GÖZLER, Kemal, İdare Hukuku Cilt II, İkinci Baskı, Ekin Kitabevi, Bursa, 2009
 • GÖZÜBÜYÜK, Şeref / TAN, Turgut, İdare Hukuku Cilt I Genel Esaslar, Güncelleştirilmiş 9. Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara, 2013
 • GÜNDAY, Metin, İdare Hukuku, 10. Baskı, İmaj Yayıncılık, Ankara, 2013
 • KALABALIK, Halil, İmar Hukuku, Ankara, Seçkin Yayınları, 2002
 • KAPLAN, Gürsel, Yeni Yasal Düzenlemeler Göre Kamulaştırmasız El Koyma Sebebiyle Doğan Tazmin Hakkının Tabi Olduğu Usul ve Esaslar, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı:99, 2012
 • ŞAHİNİZ, Salih, Teoride ve Uygulamada Kamulaştırmasız El koyma, Seçkin Yayınevi, Ankara 2006
 • YALÇINDURAN, Türker, Kamulaştırmasız Ek Koyma, Yetkin, Ankara, 2015
 • YALÇINDURAN, Türker, 6745 Sayılı Kanun ile Hukuki El Koymalara Dair Yapılan
 • Değişiklikler İle Hukuki Ve Fiili El Koymalara Uygulanacak Hükümler, AÜHFD, (2), 2017
 • YILDIRIM, Turan, İmar Planı yoluyla kamulaştırmasız El Atma, BÜHFKHHD, , C7 S.81-82
 • http://kararara.com/aihm/turkce3/aihm11434.htm.
 • http://www.kararlar.anayasa.gov.tr/kararYeni
 • http://www.kararevi.com/karars
 • http://emsal.yargitay.gov.tr/VeriBankasiIstemciWeb
 • http://www.danıştay.gov.tr.
 • http://www.erzincan.edu.tr/birim/HukukDergi/makale
 • http://www.yargitay.gov.tr/aihm/upload/ http://www.avekon.org.papers.

___

Bibtex @ { taad693613, journal = {Türkiye Adalet Akademisi Dergisi}, issn = {1309-6826}, address = {}, publisher = {Türkiye Adalet Akademisi}, year = {2018}, number = {35}, pages = {405 - 428}, title = {Dünden Bugüne Hukuka Uygun El Atma ve Mülkiyet Hakkı İhlallerinin Giderimi}, key = {cite}, author = {Şahin, Ali Hamza} }
APA Şahin, A. H. (2018). Dünden Bugüne Hukuka Uygun El Atma ve Mülkiyet Hakkı İhlallerinin Giderimi . Türkiye Adalet Akademisi Dergisi , (35) , 405-428 .
MLA Şahin, A. H. "Dünden Bugüne Hukuka Uygun El Atma ve Mülkiyet Hakkı İhlallerinin Giderimi" . Türkiye Adalet Akademisi Dergisi (2018 ): 405-428 <
Chicago Şahin, A. H. "Dünden Bugüne Hukuka Uygun El Atma ve Mülkiyet Hakkı İhlallerinin Giderimi". Türkiye Adalet Akademisi Dergisi (2018 ): 405-428
RIS TY - JOUR T1 - Dünden Bugüne Hukuka Uygun El Atma ve Mülkiyet Hakkı İhlallerinin Giderimi AU - Ali HamzaŞahin Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Türkiye Adalet Akademisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 405 EP - 428 VL - IS - 35 SN - 1309-6826- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Türkiye Adalet Akademisi Dergisi Dünden Bugüne Hukuka Uygun El Atma ve Mülkiyet Hakkı İhlallerinin Giderimi %A Ali Hamza Şahin %T Dünden Bugüne Hukuka Uygun El Atma ve Mülkiyet Hakkı İhlallerinin Giderimi %D 2018 %J Türkiye Adalet Akademisi Dergisi %P 1309-6826- %V %N 35 %R %U
ISNAD Şahin, Ali Hamza . "Dünden Bugüne Hukuka Uygun El Atma ve Mülkiyet Hakkı İhlallerinin Giderimi". Türkiye Adalet Akademisi Dergisi / 35 (Temmuz 2018): 405-428 .
AMA Şahin A. H. Dünden Bugüne Hukuka Uygun El Atma ve Mülkiyet Hakkı İhlallerinin Giderimi. TAAD. 2018; (35): 405-428.
Vancouver Şahin A. H. Dünden Bugüne Hukuka Uygun El Atma ve Mülkiyet Hakkı İhlallerinin Giderimi. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi. 2018; (35): 405-428.
IEEE A. H. Şahin , "Dünden Bugüne Hukuka Uygun El Atma ve Mülkiyet Hakkı İhlallerinin Giderimi", , sayı. 35, ss. 405-428, Tem. 2018