MİNÖR EDEBİYATIN AKTÜEL BİR PANORAMASI

Minör edebiyat, genel anlamıyla azınlık olarak bulunan bir kitlenin majör dilde ürettiğiedebiyat olarak tanımlanır. Tarih boyunca “minör bir söylem” edebiyat, sanat ve politika alanında hep var olmuştur. Varlığını kanonun dışında kuran bu söylem; küreselleşmenin, postmodernizmin, çokkültürlülüğün egemen olduğu bugünün dünyasında daha belirgin bir hâlegelmiştir. Modernizmin yaşadığı kriz, büyük ideolojik anlatılara olan güvenin sarsılması, mikro milliyetçilikler, azınlık araştırmaları, göçler, öteki kimliklerin kendini ifade edebileceği sosyal platformların çoğalması minör edebiyat söylemini görünür hâlegetirmiştir. Sosyal medyanın, internet teknolojisinin ve görselliğin hâkim olduğu bu çağda her türlü marjinal edebiyat ve kültür unsuru görünürlük kazanmıştır. Son tahlilde, güncel hayatın edebiyat üretimlerini analiz etmek için Minör edebiyat kavramını göz önünde bulundurmakta fayda vardır. Çünkü çokkatmanlı, üstkurmacaya ve metinlerarasılığa dayanan karnavalesk bir atmosferde kotarılan bu edebiyat üretimlerinin tahlilinde, “minör bir söylemin” varlığını göz ardı etmek, eserin anlam dünyasının tam olarak anlaşılmasına engel olacaktır. Dilin güçlü bir yersizyurtsuzlaştırmaya uğratılması, her şeyin içkin bir politik değere ulanması ve aynı zamanda söylemin kolektif bir değer taşıması gibi minör edebiyatın temel kriterleri bağlamında konuyu derinleştirmek, hem Batı edebiyatlarında hem de Türk edebiyatındaki izdüşümlerini tartışmak, minör edebiyat kavramı üzerine yapılacak bundan sonraki araştırmalara ve tartışmalara önemli katkılar sunacaktır. Bu makalede amaçlanan da minör edebiyatın güncel tartışmalar çerçevesinde biçimlenen aktüel bir panoramasını sunmaya çalışmaktır.

Kaynakça

Adar, E. (2016). “I forgot half the words”: Samuel Beckett’s Molloy as Minor Literature,Johns Hopkins University Press (Charles University, Prague), Journal of Literature and the History of Ideas, Volume 14/1, s. 21-31.

Akyüz, K. (1995). Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri1860-1923, İstanbul: İnlıkâp Kitapevi.

Barber Stetson, C. (2014). Slow Processing: A New Minor Literature by Autists and Modernists, Published by Indiana University Press (University of Illinois at Urbana-Champaign), Journal of Modern Literature, Volume 38/1, s. 47-165.

Batu, P., Kaygalak, M. (E.T. 12.06.2018). Koyu Edebiyat (Televizyon Programı), www.youtube.com.

Bayrak, Ö. (ed.) (2016). Sorularla Yeni Türk Edebiyatı, İstanbul: Kesit Yayınları.

Bensmaila, R., Deleuze G. Ve Guattari, F. (2017). Kafka Efekt/Minör Edebiyat nedir?, İstanbul: Sub Yayıncılık.

Bilmez, B. (2005). "Şemseddin Sami mi Yazdı Bu Sakıncalı Kitabı?", Tarih ve Toplum,s. 97-145.

Deleuze, G. (2007). Kritik ve Klinik, İstanbul: Norgunk Yayınları.

Deleuze, G., Parnet, C. (1990). Diyaloglar, İstanbul: Bağlam Yayınları.

Deleuze, G., Guattari, F. (2015). Kafka: Minör Bir Edebiyat İçin, İstanbul: Dedalus Yayınları.

Demirtaş, M. (2015). PostyapısalcıEdebiyat Kuramı/Sevim Burak, Edebiyatta Bir Tekillik Düşünürü, İstanbul: Otonom Yayıncılık.

Enginün, İ. (2016). Yeni Türk Edebiyatı Tanzimat’tan Cumhuriyet’e (1839-1923), İstanbul: Dergâh Yayınları.

Erkol, G. Ç. (2010). “Türkiye’de ‘Göçebe’ Olmak ve Edebiyat Yapmak”, Lacivert Öykü ve Şiir Dergisi,S.33, s. 56-60.

Erol, K. (2016). “Şemsettin Sami’nin Besa ve Gâve Alı Piyeslerinde Sömürüye Karşı Politik Eleştiri”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Volume 9/44, s. 117-128.

Fletcher, J. (2011). “... ha perdut la veu: Some reflections on the compositions of e – literature as a minor literature, University College Falmouth, Volume 4/1, s. 53-63.

Gale, K. (2016). “Writing Minor Literature: Working with Flows, Intensities and the Welcome of the Unknown”, Plymouth University, Volume 22/5, s. 301-308.

Gilmore, C. (2015). “A Minor Literature in a Major Voice: Narrating Nubian Identity in Contemporary Egypt”,American University in Cairo Press, s. 52-74.

Güçbilmez, B. (2003). “Tekinsiz Tiyatro: Sahibinin Sesi/Sevim Burak’ın Metninde Tekinsiz Teatrallik ve Minör Sesin Temsili”, Tiyatro Araştırmaları Dergisi, S.16, s. 1-17.

Güçbilmez, B. (2017). “Yazının Kalbine Yürüyen İğne”, Notos Öykü, S. 65, s. 38 – 41.

Korkmaz, R., Özca n, T. (2011) . Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı (ed. Ramazan Korkmaz), Ankara: Grafiker Yayınları.

Kuyumcu, M. (2010). “Özgür Balık Akvaryuma Karşı”, Lacivert Öykü ve Şiir Dergisi, S.33, s. 69-70.

Murray, T. (1997). Th e Politic s of Theatricality in Contemporary French Thought, Gilles Deleuze, “One Less Manifesto”, USA:The University of Michigan Press.

Özçınar, M. (2017). “Deleuzyen Sinema: Minör Bir Oluş Olarak Sarmaşık Filminin Rizomatik Yapısı”, SineFilozofi Dergisi, Volume 2/4, s. 73-93.

Pazarkaya, Y. (2018). “İkinci Dilde Yazmak”, Kitap-lık Dergisi, S. 199, s. 126-129.

Sarıoğlu, S. (2004). “Eşik’te ve Öte-bölge’de Yazılan Şiirler ”, Yasakmeyve Dergisi, S. 6, s. 112-119.

Sutton, D., Jones, D. M. (2016). Yeni Bir Bakışla Deleuze, İstanbul: Kolektif Kitap.

Şahin, Ö. (2015). Ötekilere Yazmak Sevim Burak Üzerine Yazılar, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Şahin, S. (2017). “Ölüm Saatleri’nde Birleşen Anlatıcı ve Kahraman”, Notos Öykü, S. 65, s. 42-46.

Taş, M.R. (2018). Sömürgecilik Sonrası İngiliz Romanında Eğitim, İstanbul: Cinius Yayınları.

Tuncay, O. (2012).Kafka’yı Kullanma Kılavuzu – Bir Fenomen Olarak Kafka, İstanbul: Nokta Kitap.

Kaynak Göster